XML
Informacja dotycząca elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Informujemy, że wszczynane od dnia 18 października 2018 r. przez Powiat Brzozowski oraz jego jednostki organizacyjne postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. „postępowania unijne”), prowadzone będą z wykorzystaniem platformy zakupowej znajdującej się w zakładce „Platforma zakupowa” bezpośredni link do platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow
Pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone będą na dotychczasowych zasadach.

W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku tzw. „postępowań unijnych”, wszczętych od dnia 18 października 2018 r.:
1)    Oferty;
2)    Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3)    Oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2019-01-17 12:52:00
PublikującyWaldemar Duda 2019-01-17 12:53:00

Rejestr zmian
XML
Postępowanie przetargowe: Nr ZP.272.12.2020 „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Grupy Zakupowej Powiatu Brzozowskiego”
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do miejsc odbioru określonych przez Zamawiającego, szacuje się w wysokości  30 342 134 kWh.
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy zakupowej Zamawiającego znajdującej się w zakładce „Platforma zakupowa”, bezpośredni link do platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow 
Wszelkie informacje i dokumenty (w tym SIWZ) związane z przedmiotowym postępowaniem zostały zamieszczone na Platformie zakupowej w zakładce „Postępowania”. W celu zapoznania się z zamieszczonymi informacjami i dokumentami należy przejść na formularz postepowania aktualne (z nazwą zamówienia wskazaną powyżej).
Data składania ofert:
2020-10-28 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-10-28 10:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2020-09-25 11:54:00
PublikującyWaldemar Duda 2020-09-25 11:54:00

Rejestr zmian
XML
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.14.2020 „Przebudowa dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"

ZMIANY:
2020-10-28 11:58:04: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2020-10-13 13:36:02: Dodano plik Przedmiar robót.zip
Więcej >>>
2020-10-13 13:35:41: Dodano plik Specyfikacje techniczne.zip
2020-10-13 13:35:16: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
2020-10-13 13:34:47: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2020-10-13 13:31:30: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Przedmiotu zamówienia obejmuje niżej ustalone części (zadnia), tj.:
1) CZĘŚĆ Nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044R Krzemienna – Ulucz w km 6+200 – 7+420 w miejscowości Ulucz”
2) CZĘŚĆ Nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048R Niebocko przez wieś w km 0+000 – 0+950 oraz w km 1+330 – 1+940 w miejscowości Niebocko”

Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach.
Data składania ofert:
2020-10-28 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-10-28 09:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2020-10-13 13:30:00
PublikującyWaldemar Duda 2020-10-13 13:30:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2020-10-28 11:58:04
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 594.09 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.37 MBPlik zip
3. Dokumentacja projektowa 3.54 MBPlik zip
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 4.89 MBPlik zip
5. Przedmiar robót 434.40 KbPlik zip
6. Informacja z otwarcia ofert 119.25 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Zapytanie ofertowe Nr KD.7135.11.2020 „Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Brzozowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”

ZMIANY:
2020-10-12 10:38:10: Dodano plik Zał. Nr 2 - Formularz cenowy 2020.doc
2020-10-12 10:37:50: Dodano plik Zał. Nr 1 - Formularz oferty 2020.doc
Więcej >>>
2020-10-12 10:37:29: Dodano plik szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
2020-10-12 10:36:59: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2020-10-12 10:36:44: Usunięto plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2020-10-12 10:36:30: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Przedmiot zamówienia obejmuje trzy odrębne zadania (części): 1)Zadanie Nr I: Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, 5 tony; 2)Zadanie Nr II: Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony; 3)Zadanie Nr III: Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Dokumenty zamówienia znajdują się w załącznikach.
Data składania ofert:
2020-10-21 14:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2020-10-12 10:34:00
PublikującyWaldemar Duda 2020-10-12 10:35:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2020-10-12 10:38:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 1.51 MBPlik pdf
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3.30 MBPlik pdf
3. Formularz oferty 47.00 KbPlik doc
4. Formularz cenowy 49.00 KbPlik doc

Rejestr zmian