XML
Informacja dotycząca elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Informujemy, że wszczynane od dnia 18 października 2018 r. przez Powiat Brzozowski oraz jego jednostki organizacyjne postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. „postępowania unijne”), prowadzone będą z wykorzystaniem platformy zakupowej znajdującej się w zakładce „Platforma zakupowa” bezpośredni link do platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow
Pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone będą na dotychczasowych zasadach.

W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku tzw. „postępowań unijnych”, wszczętych od dnia 18 października 2018 r.:
1)    Oferty;
2)    Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3)    Oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2019-01-17 12:52:00
PublikującyWaldemar Duda 2019-01-17 12:53:00

Rejestr zmian
XML
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.10.2019 „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim”
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje niżej ustalone części, tj.:
1) CZĘŚĆ 1: Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów;
2) CZĘŚĆ 2: Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Domaradz;
3) CZĘŚĆ 3: Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Barycz, gmina Domaradz;
4) CZĘŚĆ 4: Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obrębie Domaradz, gmina Domaradz;
5) CZĘŚĆ 5: Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Dydnia;
6) CZĘŚĆ 7: Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Obarzym i Wydrna, gmina Dydnia;
7) CZĘŚĆ 8: Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Haczów;
8) CZĘŚĆ 9: Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Jabłonica Polska i Malinówka, gmina Haczów;
9) CZĘŚĆ 10: Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Jasienica Rosielna;
10) CZĘŚĆ 11: Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Orzechówka, gmina Jasienica Rosielna;
11) CZĘŚĆ 12: Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Nozdrzec.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy zakupowej Zamawiającego znajdującej się w zakładce „Platforma zakupowa”, bezpośredni link do platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow   Wszelkie informacje i dokumenty (w tym SIWZ) związane z przedmiotowym postępowaniem zostały zamieszczone na Platformie zakupowej w zakładce „Postępowania”. W celu zapoznania się z zamieszczonymi informacjami i dokumentami należy przejść na formularz postepowania aktualne (z nazwą zamówienia wskazaną powyżej).
Data składania ofert:
2019-09-19 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-09-19 09:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2019-08-14 09:36:00
PublikującyWaldemar Duda 2019-08-14 09:36:00

Rejestr zmian