XML
Informacja dotycząca elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Informujemy, że wszczynane od dnia 18 października 2018 r. przez Powiat Brzozowski oraz jego jednostki organizacyjne postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. „postępowania unijne”), prowadzone będą z wykorzystaniem platformy zakupowej znajdującej się w zakładce „Platforma zakupowa” bezpośredni link do platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow
Pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone będą na dotychczasowych zasadach.

W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku tzw. „postępowań unijnych”, wszczętych od dnia 18 października 2018 r.:
1)    Oferty;
2)    Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3)    Oświadczenia, w tym jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2019-01-17 12:52:00
PublikującyWaldemar Duda 2019-01-17 12:53:00

Rejestr zmian
XML
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.3.2019 „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim”
„Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim”
 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje niżej ustalone części, tj.:
 1. CZĘŚĆ 1: Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów;
 2. CZĘŚĆ 2: Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Domaradz;
 3. CZĘŚĆ 3: Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Barycz, gmina Domaradz;
 4. CZĘŚĆ 4: Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obrębie Domaradz, gmina Domaradz;
 5. CZĘŚĆ 5: Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Dydnia;
 6. CZĘŚĆ 6: Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Grabówka, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Krzemienna i Krzywe, gmina Dydnia;
 7. CZĘŚĆ 7: Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Obarzym i Wydrna, gmina Dydnia;
 8. CZĘŚĆ 8: Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Haczów;
 9. CZĘŚĆ 9: Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Jabłonica Polska i Malinówka, gmina Haczów;
 10. CZĘŚĆ 10: Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Jasienica Rosielna;
 11. CZĘŚĆ 11: Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Orzechówka, gmina Jasienica Rosielna;
 12. CZĘŚĆ 12: Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Nozdrzec;
 13. CZĘŚĆ 13: Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Wesoła, gmina Nozdrzec.
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy zakupowej Zamawiającego znajdującej się w zakładce „Platforma zakupowa”, bezpośredni link do platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow 
Wszelkie informacje i dokumenty (w tym SIWZ) związane z przedmiotowym postępowaniem zostały zamieszczone na Platformie zakupowej w zakładce „Postępowania”. W celu zapoznania się z zamieszczonymi informacjami i dokumentami należy przejść na formularz postepowania aktualne (z nazwą zamówienia wskazaną powyżej).
Data składania ofert:
2019-06-03 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-03 09:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2019-04-25 12:10:00
PublikującyWaldemar Duda 2019-04-25 12:10:00

Rejestr zmian
XML
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.6.2019 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w km 0+000 – 3+010 w miejscowości Siedliska i Wołodź”

ZMIANY:
2019-05-20 12:50:15: Dodano plik Wyjaśnienia treści SIWZ - BIP.pdf
2019-05-08 12:25:18: Dodano plik Przedmiar robót.zip
Więcej >>>
2019-05-08 12:24:55: Dodano plik Specyfikacje techniczne.zip
2019-05-08 12:24:26: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
2019-05-08 12:23:50: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2019-05-08 12:23:30: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w km 0+000 – 3+010 w miejscowości Siedliska i Wołodź. Zadanie obejmie przebudowę drogi na długości 3,01 km, bez zmiany charakterystycznych wymiarów i powierzchni, polegającą m.in. na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowie 2 skrzyżowań oraz wykonaniu chodnika dla pieszych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:  
 1. Roboty przygotowawcze:      
 1. ścięcie zawyżonych poboczy;
 2. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej 17 375 m²;
 3. frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 236 m²;
 1. Odwodnienie korpusu drogowego:
 1. rozebranie nawierzchni bitumicznej 52 m²;
 2. demontaż istniejących uszkodzonych przepustów drogowych;
 3. ułożenie części przelotowych przepustów rurowych Ø 60 cm: 36 m, Ø 80 cm: 16 m;
 4. obudowa wylotów przepustów rurowych;
 5. regulacja pionowa studzienek ściekowych 40 szt.;
 1. Podbudowy:      
 1. wykonanie korytowania oraz podbudowy na poszerzeniach drogi;
 2. skropienie nawierzchni między warstwowej emulsją asfaltową 17 873 m²;
 1. Nawierzchnie:
 1. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA AC-16W o grubości 5 cm: 17 820 m²;
 2. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA AC-11S o grubości 4 cm: 17 820 m²;
 1. Roboty wykończeniowe:
 1. uzupełnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego o grubości warstwy 10 cm: 3 663 m²,
 2. przebudowa rowów drogowych poprzez ich pogłębienie z wyprofilowaniem dna i skarp 1 938 m;
 3. umocnienie skarp;
 4. zjazdy indywidualne i na drogi boczne;
 1. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 1. bariery energochłonne stalowe SP-04:108 m;
 2. oznakowanie pionowe i poziome w tym wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz znaków aktywnego przejścia dla pieszych z panelem solarnym i czujnikiem ruchu;
 1. Budowa chodnika dla pieszych w km 2+864-2+975.

Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach.
Data składania ofert:
2019-05-24 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-05-24 09:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2019-05-08 12:22:00
PublikującyWaldemar Duda 2019-05-08 12:23:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2019-05-20 12:50:15
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 583.61 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.38 MBPlik zip
3. Dokumentacja projektowa 15.12 MBPlik zip
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 6.22 MBPlik zip
5. Przedmiar robót 11.24 MBPlik zip
6. Wyjaśnienia treści SIWZ 488.28 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.4.2019 „Przebudowa w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie: instalacji grzewczej, instalacji wody użytkowej i instalacji wentylacji wyciągowej”

ZMIANY:
2019-05-14 10:38:39: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-05-09 08:00:04: Dodano plik Wyjaśnienie treści SIWZ - BIP.pdf
Więcej >>>
2019-04-26 08:56:01: Dodano plik Przedmiar robót.zip
2019-04-26 08:55:37: Dodano plik Specyfikacje techniczne.zip
2019-04-26 08:55:19: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
2019-04-26 08:54:58: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2019-04-26 08:54:40: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych, tj.:
1)  Przebudowa instalacji grzewczej i instalacji wody użytkowej:
a)  roboty przygotowawcze, demontażowe i uzupełniające;
b)  instalacja c.o.;
c)  instalacja wodociągowa;
2)  Przebudowa instalacji wyciągowej:
a)  instalacja wentylacji mechanicznej;
b)  rozbudowa aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej;
c)  prace montażowe instalacji.

Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach.
Data składania ofert:
2019-05-14 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-05-15 09:00:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2019-04-26 08:54:00
PublikującyWaldemar Duda 2019-04-26 08:54:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2019-05-14 10:38:39
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 582.01 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.29 MBPlik zip
3. Dokumentacja projektowa 2.98 MBPlik zip
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 446.07 KbPlik zip
5. Przedmiar robót 363.30 KbPlik zip
6. Wyjaśnienie treści SIWZ 41.05 KbPlik pdf
7. Informacja z otwarcia ofert 60.42 KbPlik pdf

Rejestr zmian