Postępowanie przetargowe Nr ZP.272.11.2020 „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych w miejscowościach Turze Pole i Zmiennica"
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2020-10-06 10:54:43: Dodano wynik do przetargu
2020-10-06 10:52:16: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
Więcej >>>
2020-10-06 10:51:49: Usunięto plik Informacja o wyborze oferty.doc
2020-10-06 10:51:14: Dodano plik Informacja o wyborze oferty.doc
2020-09-29 09:48:51: Dodano plik Informacja o unieważnieniu - Cz. 1.pdf
2020-09-25 11:17:06: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2020-09-10 13:39:44: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2020-09-10 13:31:24: Usunięto plik SIWZ z załącznikami.zip
2020-09-10 13:28:29: Dodano plik Przedmiar robót.zip
2020-09-10 13:28:11: Dodano plik Specyfikacje techniczne.zip
2020-09-10 13:27:50: Dodano plik Dokumentacja projektowa.zip
2020-09-10 13:27:07: Dodano plik SIWZ z załącznikami.zip
2020-09-10 13:26:47: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje niżej ustalone części (zadnia), tj.:
1)    CZĘŚĆ Nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów – Turze Pole polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+965 – 4+117 w miejscowości Turze Pole” – obejmująca wykonanie niżej wymienionych robót:
a)    wymagania ogólne;
b)    wytyczenie robót;
c)    zdjęcie warstwy humusu;
d)    roboty rozbiórkowe;
e)    wykonanie wykopów i nasypów;
f)    kanalizacja deszczowa;
g)    umocnienie skarp, rowów i ścieków;
h)    podbudowy (warstwa odcinająca, podbudowa z kruszywa łamanego i stabilizowanego cementem oraz podbudowa z betonu asfaltowego);
i)    nawierzchnie z zabezpieczeniem nawierzchni siatką;
j)    elementy ulic (krawężniki i obrzeża betonowe oraz chodnik z kostki brukowej);
k)    zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne;
l)    urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
m)    tereny zielone;
2)    CZĘŚĆ Nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 6+933 – 7+217 w miejscowości Zmiennica” – obejmująca wykonanie niżej wymienionych robót:
Etap I zadania:
a)    roboty przygotowawcze;
b)    roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów);
c)    odwodnienie korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa i przepust drogowy O 120 cm;
d)    podbudowy (na poszerzeniu jezdni);
e)    nawierzchnie (na poszerzeniu jezdni i przepuście drogowym);
f)    elementy ulic (ustawienie krawężników betonowych);
g)    inne roboty (ścianka oporowa z prefabrykatów);
Etap II zadania:
a)    roboty przygotowawcze (rozbiórka zjazdów);
b)    podbudowy (na chodniku i zjazdach);
c)    roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków);
d)    elementy ulic (ustawienie obrzeży betonowych oraz nawierzchnia chodnika z mieszanki mineralno – bitumicznej);
e)    inne roboty (zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, tereny zielone)

Dokumentacja przetargowa znajduje się w załącznikach.


Data składania ofert:
2020-09-25 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-09-25 09:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDuda Waldemar 2020-09-10 13:26:00
PublikującyWaldemar Duda 2020-09-10 13:26:00
Modyfikował(a) Waldemar Duda 2020-10-06 10:54:43
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 598.22 KbPlik pdf
2. SIWZ z załącznikami 1.87 MBPlik zip
3. Dokumentacja projektowa 54.53 MBPlik zip
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 6.55 MBPlik zip
5. Przedmiar robót 481.09 KbPlik zip
6. Informacja z otwarcia ofert 120.13 KbPlik pdf
7. Informacja o unieważnieniu - Część 1 84.99 KbPlik pdf
8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Część 2 60.40 KbPlik pdf

Rejestr zmian