Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Brzozowie poniżej zamieszcza następujące materiały:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego  i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.


3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego. (wersja *.pdf) (wersja *.doc)


4. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego.

5. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.


6. UCHWAŁA Nr XLVI/227/10 RADY POWIATU W Brzozowie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

 

7. uchwała Nr 10/2015 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 9 stycznia 2015 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

 

8. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego  w 2015 r.

 

9. Uchwała Nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

10. Informacja o złożonych ofertach w konkursie na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Brzozowski w 2015 roku.

 

11. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez NGO w 2015 roku z dnia 23 lutego 2015 roku

 

 

12. Uchwała Nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na realziację zadań publicznych realizowanych przez organizację pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na 2015 r.

 

13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.

 

14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.

 

15. Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

 

16. Uchwała Nr 88/2015 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 r.

17. Uchwaa Nr 107/2016 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania  Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, upowaszechniania kultury fizycznej i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego