Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Ogłoszenie o prowadzonym naborze na wolne stanowisko pomocnicze 
w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce
 
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej (PCIS) w Orzechówce 326A 36-220 Jasienica Rosielna 
poszukuje kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze: 

instruktora reintegracji zawodowej w warsztacie remontowo-porządkowym
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłJoanna Zańko - Kierownik PCIS2019-01-17
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-01-18 08:25
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-01-18 08:29
OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie

Starosta Brzozowski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko inspektora na
łączonym Samodzielnym stanowisku ds. kontroli
oraz Pełnomocnika ds. ochrony zdrowia w Starostwie Powiatowym w Brzozowie,
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy Plik pdf 51.04 KB
Ogłoszenie o naborze Plik pdf 222.26 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAnna Stemulak - Stanowisko pracy ds. kadr2019-01-04
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-01-04 13:42
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-01-04 13:43

W związku z brakiem ofert na stanowisko pomocnicze instruktora reintegracji zawodowej w warsztacie remontowo-porządkowym w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej informuję, iż nabór zakończył się bez rozstrzygnięcia.


Ogłoszenie o prowadzonym naborze na wolne stanowisko pomocnicze 
w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce
 
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej (PCIS) w Orzechówce 326A 36-220 Jasienica Rosielna 
poszukuje kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze: 
 
instruktora reintegracji zawodowej w warsztacie remontowo-porządkowym.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłJoanna Zańko - Kierownik PCIS2018-09-26
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-09-26 12:41
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-10-30 13:29
OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie

Starosta Brzozowski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg - Referacie Rejestracji Pojazdów  Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy Plik pdf 194.30 KB
Ogłoszenie Plik pdf 213.05 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAnna Stemulak - Stanowisko pracy ds. kadr2018-09-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-09-14 12:57
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-09-14 14:58
OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie

Starosta Brzozowski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy Plik pdf 194.30 KB
Ogłoszenie Plik pdf 181.66 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAnna Stemulak - Stanowisko pracy ds. kadr2018-09-11
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-09-11 14:18
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-09-11 14:20
OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie

Starosta Brzozowski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy Plik pdf 194.30 KB
Ogłoszenie Plik pdf 178.07 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAnna Stemulak - Stanowisko pracy ds. kadr2018-09-11
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-09-11 14:15
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-09-11 14:16

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO

 

Zarząd Powiatu w Brzozowie
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza
ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36 – 200 Brzozów

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (DZ. U. z 2018 r. poz. 393) oraz postanowienia Regulaminu komisji konkursowej.
 

1. Kandydat na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego winien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) posiadać wykształcenie wyższe,
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

2. Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy - świadectwo pracy (gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (gdy stosunek pracy nadal trwa),
5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
7) zaświadczenie, wystawione przez uprawnionego lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego,
9) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie o zgodzie na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora (akceptacja klauzuli RODO – załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Dokumenty przedłożone przez kandydata w kopiach powinny być przez niego poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą – listem poleconym w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza” do dnia 27 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów.


W przypadku przesłania dokumentów listem poleconym - decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
W przypadku osobistego doręczenia oferty – decyduje data jej złożenia w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie (ul. Armii Krajowej 1, III piętro, pokój nr 4).
Na kopercie kandydat obowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

 

Postępowanie konkursowe wraz z rozmową kwalifikacyjną prowadzone będzie w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 – go Maja 51 (III piętro) w przewidywanym terminie 30 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej każdy kandydat zostanie powiadomiony odrębnym pismem oraz telefonicznie.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego oraz informacje o konkursie można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 (III piętro, pokój nr 7).

Załączniki:

Klauzula RODO Plik pdf 355.21 KB
Ogłoszenie o konkursie Plik pdf 436.06 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2018-08-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-08-14 10:15
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-08-14 10:17
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego  im. ks. B. Markiewicza
OGŁASZA
konkurs na stanowisko
NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 228.51 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2018-06-11
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-06-11 21:44
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-06-11 21:45
OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie

Starosta Brzozowski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy Plik pdf 194.30 KB
Ogłoszenie Plik pdf 191.88 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAnna Stemulak - Stanowisko pracy ds. kadr2018-06-07
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-06-07 13:16
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-06-07 13:17
OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie

Starosta Brzozowski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy Plik pdf 194.30 KB
Ogłoszenie Plik pdf 143.46 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAnna Stemulak - Stanowisko pracy ds. kadr2018-03-22
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-03-22 13:59
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-03-22 14:00
OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie

Starosta Brzozowski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy Plik pdf 194.30 KB
Ogłoszenie Plik pdf 135.29 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAnna Stemulak - Stanowisko pracy ds. kadr2018-02-19
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-02-19 13:47
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-02-19 13:47
OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie

Starosta Brzozowski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta
w Wydziale Finansowym  Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy Plik pdf 194.30 KB
Ogłoszenie Plik pdf 139.75 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAnna Stemulak - Stanowisko pracy ds. kadr2018-02-19
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-02-19 13:44
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-02-19 13:45
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 19 stycznia 2019r. 15:06:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.