Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do sprzedaży
 
1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działki nr 209 o pow. 0,19 ha, 231 o pow. 0,17 ha,  1521 o pow.0,05 ha oraz zabudowana budynkiem mieszkalnym działka nr 1458 o pow. 0,22 ha. Wyżej wymienione działki stanowią współwłasność w 1/8 części Skarbu Państwa i są ujawnione w księdze wieczystej nr KS1B/00015809/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
2. Opis nieruchomości. 
Nieruchomość położona jest w zachodniej części wsi Górki, gmina Brzozów i składa się z 4 działek. 
Działka nr 1458 położona jest w sąsiedztwie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i zagrodami rolniczymi. Działka ma kształt pasa gruntu o szerokości ok. 14 m i długości ok. 153 m. Przez działkę przebiega ciąg kanalizacji sanitarnej 
i gazociąg, jest również uzbrojona w energię elektryczną. Od strony południowej przylega do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, co zapewnia dogodny dojazd. Niezabudowana część działki stanowi użytek rolny. W północnej części działki posadowiony jest parterowy, drewniany budynek mieszkalny. Budynek mieszkalny jest uzbrojony w energię elektryczną i gaz ziemny, brak jest podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę.
 
Działka nr 1521 stanowi użytek rolny i w sąsiedztwie takich gruntów jest położona. 
Ma kształt wąskiego pasa gruntu o szerokości ok. 6 m. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi.
Działki nr 209 i 231 przylegają do siebie i tworzą pas gruntu o długości ok. 270 m. 
Położone są na równym terenie, zakrzaczone drzewostanem osiki, brzozy, dziko rosnącymi krzewami jeżyny, tarniny i maliny. Istniejący drzewostan nie przedstawia wartości użytkowej. Działki położone są na północny - wschód od siedliska i nie maja bezpośredniego dostępu do drogi.
 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Działki nr 209, 231, 1521 są położone w terenach przeznaczonych pod uprawy rolne, na ich części znajdują się stanowiska archeologiczne. Działka nr 1458 jest położona w trenie zabudowy mieszkalno usługowej i zagrodowej. 
Po zbyciu nie przewiduje się zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości. 
 
4. Cena nieruchomości.
Wartość udziału 1/8 prawa własności Skarbu Państwa w nieruchomości będącej przedmiotem zbycia wynosi:
- działka nr 209 -  220,00 zł
- działka nr 231 – 200,00 zł
- działka nr 1521 – 70,00 zł
- działka nr 1458 z budynkiem – 6400,00 zł + należny VAT 
Ustalona cena udziału w nieruchomości to 8362,00 zł. 
 
5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej.
Przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego 
nr 129/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
 
 
Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-03-01
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-03-04 09:46
Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do sprzedaży
 
1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działki nr 209 o pow. 0,19 ha, 231 o pow. 0,17 ha, 1521 o pow.0,05 ha oraz zabudowana budynkiem mieszkalnym działka nr 1458 o pow. 0,22 ha. Wyżej wymienione działki stanowią współwłasność w 1/8 części Skarbu Państwa i są ujawnione w księdze wieczystej nr KS1B/00015809/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
2. Opis nieruchomości. 
Nieruchomość położona jest w zachodniej części wsi Górki, gmina Brzozów i składa się z 4 działek. 
Działka nr 1458 położona jest w sąsiedztwie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i zagrodami rolniczymi. Działka ma kształt pasa gruntu o szerokości ok. 14 m i długości ok. 153 m. Przez działkę przebiega ciąg kanalizacji sanitarnej i gazociąg, jest również uzbrojona w energię elektryczną. Od strony południowej przylega do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej, co zapewnia dogodny dojazd. Niezabudowana część działki stanowi użytek rolny. W północnej części działki posadowiony jest parterowy, drewniany budynek mieszkalny. Budynek mieszkalny jest uzbrojony w energię elektryczną i gaz ziemny, brak jest podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę.
Działka nr 1521 stanowi użytek rolny i w sąsiedztwie takich gruntów jest położona. 
Ma kształt wąskiego pasa gruntu o szerokości ok. 6 m. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi.
Działki nr 209 i 231 przylegają do siebie i tworzą pas gruntu o długości ok. 270 m. 
Położone są na równym terenie, zakrzaczone drzewostanem osiki, brzozy, dziko rosnącymi krzewami jeżyny, tarniny i maliny. Istniejący drzewostan nie przedstawia wartości użytkowej. Działki położone są na północny - wschód od siedliska i nie maja bezpośredniego dostępu do drogi.
 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Działki nr 209, 231, 1521 są położone w terenach przeznaczonych pod uprawy rolne, na ich części znajdują się stanowiska archeologiczne. Działka nr 1458 jest położona w trenie zabudowy mieszkalno usługowej i zagrodowej. 
Po zbyciu nie przewiduje się zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości. 
 
4. Cena nieruchomości.
Wartość udziału 1/8 prawa własności Skarbu Państwa w nieruchomości będącej przedmiotem zbycia wynosi:
- działka nr 209 -  220,00 zł
- działka nr 231 – 200,00 zł
- działka nr 1521 – 70,00 zł
- działka nr 1458 z budynkiem – 6400,00 zł + należny VAT 
Ustalona cena nieruchomości to 9862,00 zł. co stanowi udział prawa własności Skarbu Państwa oraz koszty sporządzenia operatu szacunkowego.
 
5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej.
Przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 129/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
 
 
Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2018-09-18
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-09-18 14:14
Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaż
y
 
1.  Oznaczenie    nieruchomości    w    księdze    wieczystej  i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działka 104 o pow. 0,44 ha. Działka nr 104  stanowi współwłasność Skarbu Państwa w ¼ cz. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Krośnie, Zamiejscowego Wydziału Cywilnego w  Brzozowie sygn. Akt  VII.Ns 885/13 z dnia 11 lipca 2014 r., postanowienia Sądu Rejonowego w Brzozowie z dnia 5 grudnia 2012 r. I Ns 785/12, postanowienia Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 12 kwietnia 2012 r. I Ns 1579/10. Przedmiotem zbycia jest 1/16 część tej nieruchomości. 
 
2.   Opis nieruchomości. 
Nieruchomość jest położona  we wschodniej  części wsi Blizne, Gmina Jasienica Rosielna. W operacie ewidencji gruntów działka nr 104 stanowi użytki rolne częściowo zakrzaczone. Faktycznie działka ta stanowi drogę dojazdową. Droga ta bierze swój początek  od drogi powiatowej  i prowadzi w kierunku zachodnim, zapewniając dojazd  do dwóch gospodarstw oraz do przyległych pól uprawnych.                            
3.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób   jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasienica.  Działka nr 104 w ¼ cz. leży w terenach potencjalnej j zabudowy mieszkaniowej i w ¾ cz. w terenach rolnych. Po zbyciu nie przewiduje się zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości.  

4.  Cena nieruchomości.
Cena udziału Skarbu Państwa w nieruchomości  będącej przedmiotem zbycia wynosi   563,- zł. 
 
5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 277 zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 195/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-12-13
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-12-13 13:02
Do oddania w dzierżawe przeznacza się działkę nr: 146/1 o pow. 1.84 ha o użytkach gruntowych ....

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 48.70 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZygmunt Błaż - Starosta Brzozowski2016-11-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-11-02 14:26
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-11-02 14:27
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na  sprzedaż nieruchomości   Skarbu Państwa

 
Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 39 ust. 1,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U z 2015 r., poz. 1774/, §6, ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/, zarządzenia Wojewody  Nr 147/15  z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa 
Ogłasza, że w dniu 1 września 2016 roku o godz. 10:00 odbędzie się drugi przetarg  ustny nieograniczony.  Przetarg  zostanie przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. nr 26.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-08-01
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-08-01 10:42
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-08-01 18:43

Starosta Brzozowski informuje, że

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako niezabudowane działki nr nr: 251, 252, 261, 263, 269, 738, 743, 3504, 212, 274, 3012 oraz działka nr 277, zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym, drewnianym, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej Jasienica Rosielna, obręb Blizne, objętych Księgą wieczystą Nr KS1B /00064934/6, które odbyły się w dniu 4 kwietnia 2016 roku zakończyły się wynikiem negatywnym. W wyznaczonym terminie nikt nie dokonał wpłaty wadium oraz nie przystąpił do przetargów.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-04-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-04-14 09:35
                                                     
Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzozowskiego przeznaczonej do wynajmu
1.  Oznaczenie    nieruchomości  w księdze    wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest położona w Orzechówce, Gmina Jasienica Rosielna. Jest objęta księgą wieczystą nr KS1B/00049896/6 i obejmuje dwukondygnacyjny budynek  murowany o charakterze usługowym  o pow. użytkowej 905,50 m2 posadowiony na działce nr 2876 o pow. 1,03 ha. Przedmiotem najmu jest część budynku o pow. użytkowej 493,2 m2.
2.   Opis nieruchomości.
Nieruchomość jest położona  w południowej części wsi Orzechówka Gmina Jasienica Rosielna, bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 2031 R Orzechówka - Zagórze. Działka nr 2876 jest zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem murowanym, w którym mieścił się Dom Opieki Społecznej. Aktualnie budynek jest niewykorzystywany.  
3.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasienica. Działka nr 2876 leży w terenach przeznaczonych pod działalność usługową i na taki cel winna być zagospodarowana.  

4. Termin zagospodarowania nieruchomości.
Nieruchomość winna być zagospodarowana w terminie do 1 lipca 2016 r.

5.  Czynsz za  najem nieruchomości wynosi  8,00 zł. miesięcznie brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej  i płatny jest do 10 dnia miesiąca. Czynsz najmu za grunt na którym budynek jest posadowiony  wynosi 400,00 zł rocznie. 

6. Nieruchomość zostaje przeznaczona do wynajęcia w formie bezprzetargowej. 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-03-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-23 08:19
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
Starosta Brzozowski w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U z 2015 r., poz. 1774/, §6, ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/, zarządzenia Wojewody  Nr 147/15  z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa Ogłasza, ze w dniu 04 kwietnia 2016 roku odbędzie się pierwszy przetarg  ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako niezabudowane działki nr nr:  251, 252, 261, 263, 269, 738, 743, 3504, 212, 274, 3012 oraz  działka nr 277, zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym, drewnianym, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej Jasienica Rosielna, obręb Blizne, objętych Księgą wieczystą Nr KS1B/00064934/6

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 52.01 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2016-03-01
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-01 13:05
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-01 13:14
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 19 marca 2019r. 02:28:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.