Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 
Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 121), §6, ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarządzenia Wojewody Nr 197/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa 

Ogłasza, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godz. 1000  odbędzie się pierwszy przetarg  ustny nieograniczony.  Przetarg  zostanie przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. nr 26

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Górkach, oznaczona jako niezabudowana działka nr 1668/2, o pow. 0,02 ha, objęta księgą wieczystą Nr KS1B/00067891/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzozowie. 

Działka nr 1668/2 położona jest w terenie nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzozów”  uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/256/2001 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 kwietnia 2001 r. położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno – usługowej i zagrodowej – M.
Cena wywoławcza wynosi 2 500 złotych.
Nieruchomość wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli  w terminie do dnia 4 kwietnia 2018 roku wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości t.j.  250  złotych.
Wadium winno być wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Brzozowie założone w Banku  PEKAO S.A. Nr 26 1240 2324 1111 0010 4331 1009  z dopiskiem „wadium na zakup  nieruchomości Skarbu Państwa nr 1668/2, położonej w Górkach”. W podanej dacie środki finansowe winny znajdować 
się na koncie Starostwa.  Dowód  wniesienia wadium podlega  okazaniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Osoby biorące udział w przetargu okazują ponadto Komisji przetargowej
 - dowód  tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz ewentualnie inne dokumenty upoważniające do działania imieniu podmiotu – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu nieruchomości lub zostanie zwrócone w ciągu 3 dni  od zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu  nie wygra. 
Wartość najniższego postąpienia wynosi  30 złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem  negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowe  informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu  można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Brzozowie, przy ulicy 3 – go Maja 51, 
pok. 20, tel 13 43 410 82.
Brzozów, 26 luty 2018 roku.
Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2018-02-26
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-02-26 12:29
Wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

1.  Oznaczenie    nieruchomości    w    księdze    wieczystej    i    w    katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działka 1668/2 o pow. 0,02 ha. Działka nr 1668/2  stanowi własność Skarbu Państwa. Jest ujawniona w księdze wieczystej nr KS1B/00067891/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.   Opis nieruchomości. 
Nieruchomość położona jest w środkowej części Górek, gmina Brzozów. Sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i zagrodami rolniczymi. Działka ma nieregularny kształt zbliżony do trójkąta. W operacie ewidencji gruntów działka nr 1668/2 stanowi działkę budowlana i takie jest faktycznie jej przeznaczenie. 
Jest zabudowana budynkiem o przeznaczeniu garażowym tzw. „blaszakiem” na 2 stanowiska do którego dobudowana jest wiata. Budynek garażu stanowi własność dzierżawcy nieruchomości i jest nietrwale związany z gruntem. Pozostałą powierzchnię działki stanowi trawnik.      
                     
3.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów. Działka nr 1668/2 leży w terenie zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno – usługowej i zagrodowej. Po zbyciu nie przewiduje się zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości.  

4.  Cena nieruchomości.
Cena nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej przedmiotem zbycia wynosi 2500,- zł. 

5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży przetargowej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Starosta Brzozowski
Zygmunt Błaż
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2018-01-11
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-01-11 11:01
Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaż
y
 
1.  Oznaczenie    nieruchomości    w    księdze    wieczystej  i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działka 104 o pow. 0,44 ha. Działka nr 104  stanowi współwłasność Skarbu Państwa w ¼ cz. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Krośnie, Zamiejscowego Wydziału Cywilnego w  Brzozowie sygn. Akt  VII.Ns 885/13 z dnia 11 lipca 2014 r., postanowienia Sądu Rejonowego w Brzozowie z dnia 5 grudnia 2012 r. I Ns 785/12, postanowienia Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 12 kwietnia 2012 r. I Ns 1579/10. Przedmiotem zbycia jest 1/16 część tej nieruchomości. 
 
2.   Opis nieruchomości. 
Nieruchomość jest położona  we wschodniej  części wsi Blizne, Gmina Jasienica Rosielna. W operacie ewidencji gruntów działka nr 104 stanowi użytki rolne częściowo zakrzaczone. Faktycznie działka ta stanowi drogę dojazdową. Droga ta bierze swój początek  od drogi powiatowej  i prowadzi w kierunku zachodnim, zapewniając dojazd  do dwóch gospodarstw oraz do przyległych pól uprawnych.                            
3.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób   jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasienica.  Działka nr 104 w ¼ cz. leży w terenach potencjalnej j zabudowy mieszkaniowej i w ¾ cz. w terenach rolnych. Po zbyciu nie przewiduje się zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości.  

4.  Cena nieruchomości.
Cena udziału Skarbu Państwa w nieruchomości  będącej przedmiotem zbycia wynosi   563,- zł. 
 
5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 277 zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 195/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-12-13
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-12-13 13:02
Do oddania w dzierżawe przeznacza się działkę nr: 146/1 o pow. 1.84 ha o użytkach gruntowych ....

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 48.70 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZygmunt Błaż - Starosta Brzozowski2016-11-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-11-02 14:26
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-11-02 14:27
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na  sprzedaż nieruchomości   Skarbu Państwa

 
Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 39 ust. 1,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U z 2015 r., poz. 1774/, §6, ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/, zarządzenia Wojewody  Nr 147/15  z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa 
Ogłasza, że w dniu 1 września 2016 roku o godz. 10:00 odbędzie się drugi przetarg  ustny nieograniczony.  Przetarg  zostanie przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. nr 26.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-08-01
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-08-01 10:42
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-08-01 18:43

Starosta Brzozowski informuje, że

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako niezabudowane działki nr nr: 251, 252, 261, 263, 269, 738, 743, 3504, 212, 274, 3012 oraz działka nr 277, zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym, drewnianym, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej Jasienica Rosielna, obręb Blizne, objętych Księgą wieczystą Nr KS1B /00064934/6, które odbyły się w dniu 4 kwietnia 2016 roku zakończyły się wynikiem negatywnym. W wyznaczonym terminie nikt nie dokonał wpłaty wadium oraz nie przystąpił do przetargów.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-04-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-04-14 09:35
                                                     
Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzozowskiego przeznaczonej do wynajmu
1.  Oznaczenie    nieruchomości  w księdze    wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest położona w Orzechówce, Gmina Jasienica Rosielna. Jest objęta księgą wieczystą nr KS1B/00049896/6 i obejmuje dwukondygnacyjny budynek  murowany o charakterze usługowym  o pow. użytkowej 905,50 m2 posadowiony na działce nr 2876 o pow. 1,03 ha. Przedmiotem najmu jest część budynku o pow. użytkowej 493,2 m2.
2.   Opis nieruchomości.
Nieruchomość jest położona  w południowej części wsi Orzechówka Gmina Jasienica Rosielna, bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 2031 R Orzechówka - Zagórze. Działka nr 2876 jest zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem murowanym, w którym mieścił się Dom Opieki Społecznej. Aktualnie budynek jest niewykorzystywany.  
3.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasienica. Działka nr 2876 leży w terenach przeznaczonych pod działalność usługową i na taki cel winna być zagospodarowana.  

4. Termin zagospodarowania nieruchomości.
Nieruchomość winna być zagospodarowana w terminie do 1 lipca 2016 r.

5.  Czynsz za  najem nieruchomości wynosi  8,00 zł. miesięcznie brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej  i płatny jest do 10 dnia miesiąca. Czynsz najmu za grunt na którym budynek jest posadowiony  wynosi 400,00 zł rocznie. 

6. Nieruchomość zostaje przeznaczona do wynajęcia w formie bezprzetargowej. 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-03-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-23 08:19
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
Starosta Brzozowski w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U z 2015 r., poz. 1774/, §6, ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/, zarządzenia Wojewody  Nr 147/15  z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa Ogłasza, ze w dniu 04 kwietnia 2016 roku odbędzie się pierwszy przetarg  ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako niezabudowane działki nr nr:  251, 252, 261, 263, 269, 738, 743, 3504, 212, 274, 3012 oraz  działka nr 277, zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym, drewnianym, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej Jasienica Rosielna, obręb Blizne, objętych Księgą wieczystą Nr KS1B/00064934/6

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 52.01 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2016-03-01
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-01 13:05
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-01 13:14
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 20 maja 2018r. 17:26:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.