Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do sprzedaży
 
 
1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działki nr 305 o pow. 1,33 ha. Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w wieczystym użytkowaniu Marcina Fic do roku 2089. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KS1B/00063780/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
2. Opis nieruchomości. 
Nieruchomość położona jest w zachodniej części Grabownicy Starzeńskiej, bezpośrednio przy granicy z miejscowością Humniska, w gminie Brzozów. Od południa sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 886, od zachodu graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, natomiast z pozostałych stron graniczy z użytkami rolnymi. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. W operacie ewidencji gruntów działka nr 305 stanowi działkę rolną i tak faktycznie jest użytkowana.
 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Działka nr 305 położona jest w terenach produkcyjno – składowych oraz w terenach górniczych. 
 
4. Cena nieruchomości.
Cena nieruchomości wynosi: 275 443.00 zł
 
5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej.
Przedmiotem zbycia jest prawo własności nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 154/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r.
 
 
Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-09-20
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-09-20 13:05
Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaż
y
 
1.  Oznaczenie    nieruchomości    w    księdze    wieczystej  i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działka 104 o pow. 0,44 ha. Działka nr 104  stanowi współwłasność Skarbu Państwa w ¼ cz. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Krośnie, Zamiejscowego Wydziału Cywilnego w  Brzozowie sygn. Akt  VII.Ns 885/13 z dnia 11 lipca 2014 r., postanowienia Sądu Rejonowego w Brzozowie z dnia 5 grudnia 2012 r. I Ns 785/12, postanowienia Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 12 kwietnia 2012 r. I Ns 1579/10. Przedmiotem zbycia jest 1/16 część tej nieruchomości. 
 
2.   Opis nieruchomości. 
Nieruchomość jest położona  we wschodniej  części wsi Blizne, Gmina Jasienica Rosielna. W operacie ewidencji gruntów działka nr 104 stanowi użytki rolne częściowo zakrzaczone. Faktycznie działka ta stanowi drogę dojazdową. Droga ta bierze swój początek  od drogi powiatowej  i prowadzi w kierunku zachodnim, zapewniając dojazd  do dwóch gospodarstw oraz do przyległych pól uprawnych.                            
3.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób   jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasienica.  Działka nr 104 w ¼ cz. leży w terenach potencjalnej j zabudowy mieszkaniowej i w ¾ cz. w terenach rolnych. Po zbyciu nie przewiduje się zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości.  

4.  Cena nieruchomości.
Cena udziału Skarbu Państwa w nieruchomości  będącej przedmiotem zbycia wynosi   563,- zł. 
 
5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 277 zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 195/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-12-13
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-12-13 13:02
Do oddania w dzierżawe przeznacza się działkę nr: 146/1 o pow. 1.84 ha o użytkach gruntowych ....

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 48.70 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZygmunt Błaż - Starosta Brzozowski2016-11-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-11-02 14:26
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-11-02 14:27
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na  sprzedaż nieruchomości   Skarbu Państwa

 
Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 39 ust. 1,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U z 2015 r., poz. 1774/, §6, ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/, zarządzenia Wojewody  Nr 147/15  z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa 
Ogłasza, że w dniu 1 września 2016 roku o godz. 10:00 odbędzie się drugi przetarg  ustny nieograniczony.  Przetarg  zostanie przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. nr 26.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-08-01
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-08-01 10:42
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-08-01 18:43

Starosta Brzozowski informuje, że

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako niezabudowane działki nr nr: 251, 252, 261, 263, 269, 738, 743, 3504, 212, 274, 3012 oraz działka nr 277, zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym, drewnianym, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej Jasienica Rosielna, obręb Blizne, objętych Księgą wieczystą Nr KS1B /00064934/6, które odbyły się w dniu 4 kwietnia 2016 roku zakończyły się wynikiem negatywnym. W wyznaczonym terminie nikt nie dokonał wpłaty wadium oraz nie przystąpił do przetargów.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-04-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-04-14 09:35
                                                     
Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzozowskiego przeznaczonej do wynajmu
1.  Oznaczenie    nieruchomości  w księdze    wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest położona w Orzechówce, Gmina Jasienica Rosielna. Jest objęta księgą wieczystą nr KS1B/00049896/6 i obejmuje dwukondygnacyjny budynek  murowany o charakterze usługowym  o pow. użytkowej 905,50 m2 posadowiony na działce nr 2876 o pow. 1,03 ha. Przedmiotem najmu jest część budynku o pow. użytkowej 493,2 m2.
2.   Opis nieruchomości.
Nieruchomość jest położona  w południowej części wsi Orzechówka Gmina Jasienica Rosielna, bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 2031 R Orzechówka - Zagórze. Działka nr 2876 jest zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem murowanym, w którym mieścił się Dom Opieki Społecznej. Aktualnie budynek jest niewykorzystywany.  
3.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasienica. Działka nr 2876 leży w terenach przeznaczonych pod działalność usługową i na taki cel winna być zagospodarowana.  

4. Termin zagospodarowania nieruchomości.
Nieruchomość winna być zagospodarowana w terminie do 1 lipca 2016 r.

5.  Czynsz za  najem nieruchomości wynosi  8,00 zł. miesięcznie brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej  i płatny jest do 10 dnia miesiąca. Czynsz najmu za grunt na którym budynek jest posadowiony  wynosi 400,00 zł rocznie. 

6. Nieruchomość zostaje przeznaczona do wynajęcia w formie bezprzetargowej. 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-03-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-23 08:19
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
Starosta Brzozowski w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U z 2015 r., poz. 1774/, §6, ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/, zarządzenia Wojewody  Nr 147/15  z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa Ogłasza, ze w dniu 04 kwietnia 2016 roku odbędzie się pierwszy przetarg  ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako niezabudowane działki nr nr:  251, 252, 261, 263, 269, 738, 743, 3504, 212, 274, 3012 oraz  działka nr 277, zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym, drewnianym, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej Jasienica Rosielna, obręb Blizne, objętych Księgą wieczystą Nr KS1B/00064934/6

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 52.01 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2016-03-01
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-01 13:05
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-01 13:14
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 18 stycznia 2020r. 00:47:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.