Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
OGŁOSZENIE
 
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu uzytkowego połozonego w Brzozowie (bydunej wolnostojący) przy ul. ks. J. Bielawskiego 18 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spozywczego.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-06-16
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-16 07:54
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-13 08:46

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Brzozowskiego mienia pozostawionego po uznanej za wykreśloną z rejestru Spółdzielnię Mieszkaniową "Widacz".

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 189.29 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-06-07
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-07 10:24
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-07 10:25
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do sprzedaży
 
1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działka nr 14 o pow. 0,14 ha oraz działka nr 36 o pow. 0,91 ha. Wyżej wymienione działki stanowią współwłasność w 54/72 części Skarbu Państwa i są ujawnione w księdze wieczystej nr KS1B/00065581/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
2. Opis nieruchomości. 
Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części wsi Wydrna, gmina Dydnia i składa się z 2 działek. 
Działka nr 14 ma kształt zbliżony do prostokąta. Od wschodu bezpośrednio graniczy z drogą powiatową, natomiast z pozostałych stron z działkami rolnymi. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków działka stanowi użytek RIVa – 0,13 ha i RIVb -0,01 ha.
Działka nr 36 ma bardzo nieregularny kształt. Od zachodu graniczy z drogą powiatową, natomiast od wschodu z nieutwardzoną drogą gminną. Od zachodu działka graniczy z działkami rolnymi, natomiast od wschodu z działkami zabudowanymi budownictwem zagrodowym. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków działka stanowi użytek RIVa – 0,72 ha, oraz Br-PsIV - 0,19 ha, gdzie znajdują są pozostałości po budynku gospodarczym. 
 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia, a w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia działka nr 14 położona jest w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, natomiast działka nr 36 położona jest w terenach obszaru adaptacji i ograniczonych przekształceń mieszkalnictwa (jednorodzinnego i zagrodowego) i usług.  Po zbyciu nie przewiduje się zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości. 
 
4. Cena nieruchomości.
Wartość udziału 54/72 prawa własności Skarbu Państwa w nieruchomości będącej przedmiotem zbycia wynosi:
- działka nr 14 -  10 001.25 zł
- działka nr 36 – 32 248.50 zł.
Ustalona cena nieruchomości to 42 900,00 zł. co stanowi udział prawa własności Skarbu Państwa oraz koszty sporządzenia operatu szacunkowego.
 
5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży przetargowej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz 1990 ze zm.) mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 
Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-05-27
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-05-27 10:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
stanowiącej własność Skarbu Państwa
 

Załączniki:

Wykaz nieruchomości Plik pdf 73.42 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-10-21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-10-21 12:55
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-10-21 12:55
Ogłoszenie o przetargu
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 
Starosta Brzozowski ogłasza, że w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Grabownicy Starzeńskiej.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 141.65 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-06-29
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-07-01 12:26
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-07-01 12:26
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), §6, ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarządzenia Wojewody Nr 5/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa 
 
Ogłasza, że w dniu 7 lipiec 2020 roku o godz. 1000 odbędzie się pierwszy przetarg  ustny nieograniczony. Przetarg zostanie przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. nr 37
 
Przedmiotem przetargu jest udział w nieruchomości położonej we wsi Wydrna, gm. Dydnia, w skład której wchodzą:
- udział 54/72 w niezabudowanej działce nr 14 o pow. 0.14 ha, objętej księgą wieczystą KS1B/00065581/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, stanowiącą użytek RIVa – 0,13 ha i RIVb – 0,01 ha. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia działka nr 14 położona jest w rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 
- udział 54/72 w działce nr 36 o pow. 0.91 ha, objętej księgą wieczystą KS1B/00065581/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, stanowiącą użytek RIVa – 0,72 ha i Br-PsIV – 0,19 ha, gdzie znajdują się pozostałości po budynku gospodarczym. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia działka nr 36 położona jest w terenach obszaru adaptacji i ograniczonych przekształceń mieszkalnictwa (jednorodzinnego i zagrodowego) i usług.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
- udział 54/72 działki nr 14 – 13 660,- zł.
- udział 54/72 działki nr 36 – 43 340,- zł.
 
Nieruchomość wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek. 
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 6 lipca 2020 roku wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości t.j. za działkę nr 14 – 1 366- zł, natomiast za działkę nr 36 – 4 334,- zł.
 
Wadium winno być wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Brzozowie założone w Banku  PEKAO S.A. Nr 13 1240 2324 1111 0010 4331 2989  z dopiskiem „wadium na zakup działki Skarbu Państwa nr 14, położonej w Wydrnej” lub „wadium na zakup działki Skarbu Państwa nr 36, położonej w Wydrnej” . W podanej dacie środki finansowe winny znajdować się na koncie Starostwa. Dowód wniesienia wadium podlega okazaniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
 
Osoby biorące udział w przetargu okazują ponadto Komisji przetargowej
 - dowód  tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz ewentualnie inne dokumenty upoważniające 
do działania w imieniu podmiotu – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie 
na poczet ceny zakupu nieruchomości lub zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra. 
 
Wartość najniższego postąpienia wynosi  30 złotych.
 
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 
Szczegółowe  informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu  można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Brzozowie, przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. 20, tel 13 43 410 74 wew.117.
 
Brzozów, 04 czerwca 2020 roku
Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-06-05
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-06-05 12:13

Starosta Brzozowski
odwołuje


przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej \
w Grabownicy Starzeńskiej, oznaczonej jako niezabudowana działka nr 146/1 o pow. 1.84 ha, wyznaczony na dzień 7 kwietnia 2020 roku na godz. 10:00.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 59.98 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-04-01
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-04-01 10:09
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-04-01 10:09
WYKAZ
 
NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY
STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  SKARBU  PAŃSTWA
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., Nr 65./ Starosta Brzozowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargowej. 
 
Do oddania w dzierżawę przeznacza się działkę nr: 146/1 o pow. 1,84  ha, o użytku gruntowym: RIIIb -1,45 ha, RIVa-0,34 ha, dr – 0,05 ha, położoną na terenie obrębu Grabownica Starzeńska, objętą księgą wieczystą KS1B/00043833/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzozowie. Działka nr 146/1  zostaje oddana w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze przetargu.
 
Nieruchomość jest położona w terenach nie objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Brzozowa z dnia 18.12.2019 r. nr: IGP.6727.368.2019.BK 
 
Kwota czynszu dzierżawnego zostanie ustalona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r., w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1186), i będzie podlegać waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w roku kalendarzowym poprzedzającym termin płatności.
 
Opłatę z tytułu dzierżawy należy regulować do 28 lutego każdego roku po uprzednim pisemnym powiadomieniu.
 
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ulicy Armii Krajowej 1, ogłasza w prasie lokalnej /Brzozowska Gazeta Powiatowa/, a także na stronach internetowych urzędu. Wykaz zostanie również przekazany do wywieszenia w Urzędzie Gminy Brzozów, a także przekazany sołtysowi wsi Grabownica Starzeńska w celu wywieszenia na lokalnej tablicy ogłoszeń. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Brzozowie w godzinach urzędowania, w pok. nr 20 przy ulicy 3 - go Maja 51. 
 
Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-01-27
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-01-27 11:21
Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do sprzedaży
 
1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działka nr 14 o pow. 0,14 ha oraz działka nr 36 o pow. 0,91 ha. Wyżej wymienione działki stanowią współwłasność w 54/72 części Skarbu Państwa i są ujawnione w księdze wieczystej nr KS1B/00065581/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
2. Opis nieruchomości. 
Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części wsi Wydrna, gmina Dydnia i składa się z 2 działek. 
Działka nr 14 ma kształt zbliżony do prostokąta. Od wschodu bezpośrednio graniczy 
z drogą powiatową, natomiast z pozostałych stron z działkami rolnymi. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków działka stanowi użytek RIVa – 0,13 ha i RIVb -0,01 ha.
Działka nr 36 ma bardzo nieregularny kształt. Od zachodu graniczy z drogą powiatową, natomiast od wschodu z nieutwardzoną drogą gminną. Od zachodu działka graniczy z działkami rolnymi, natomiast od wschodu z działkami zabudowanymi budownictwem zagrodowym. Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków działka stanowi użytek RIVa – 0,72 ha, oraz Br-PsIV - 0,19 ha, gdzie znajdują są pozostałości po budynku gospodarczym. 
 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia, a w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia działka nr 14 położona jest w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, natomiast działka nr 36 położona jest w terenach obszaru adaptacji i ograniczonych przekształceń mieszkalnictwa (jednorodzinnego i zagrodowego) i usług.  Po zbyciu nie przewiduje się zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości. 
 
4. Cena nieruchomości.
Wartość udziału 54/72 prawa własności Skarbu Państwa w nieruchomości będącej przedmiotem zbycia wynosi:
- działka nr 14 - 13 335,00 zł
- działka nr 36 - 42 998,00 zł
Ustalona cena nieruchomości to 57 000,00 zł. co stanowi udział prawa własności Skarbu Państwa oraz koszty sporządzenia operatu szacunkowego.
 
5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży przetargowej.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz 65) mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-01-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-01-24 08:42
Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do sprzedaży
 
 
1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działki nr 305 o pow. 1,33 ha. Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w wieczystym użytkowaniu Marcina Fic do roku 2089. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KS1B/00063780/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
2. Opis nieruchomości. 
Nieruchomość położona jest w zachodniej części Grabownicy Starzeńskiej, bezpośrednio przy granicy z miejscowością Humniska, w gminie Brzozów. Od południa sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 886, od zachodu graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, natomiast z pozostałych stron graniczy z użytkami rolnymi. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. W operacie ewidencji gruntów działka nr 305 stanowi działkę rolną i tak faktycznie jest użytkowana.
 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Działka nr 305 położona jest w terenach produkcyjno – składowych oraz w terenach górniczych. 
 
4. Cena nieruchomości.
Cena nieruchomości wynosi: 275 443.00 zł
 
5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej.
Przedmiotem zbycia jest prawo własności nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 154/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r.
 
 
Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-09-20
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-09-20 13:05
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 28 lipca 2021r. 08:10:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.