Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaż
y
 
1.  Oznaczenie    nieruchomości    w    księdze    wieczystej  i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działka 104 o pow. 0,44 ha. Działka nr 104  stanowi współwłasność Skarbu Państwa w ¼ cz. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Krośnie, Zamiejscowego Wydziału Cywilnego w  Brzozowie sygn. Akt  VII.Ns 885/13 z dnia 11 lipca 2014 r., postanowienia Sądu Rejonowego w Brzozowie z dnia 5 grudnia 2012 r. I Ns 785/12, postanowienia Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 12 kwietnia 2012 r. I Ns 1579/10. Przedmiotem zbycia jest 1/16 część tej nieruchomości. 
 
2.   Opis nieruchomości. 
Nieruchomość jest położona  we wschodniej  części wsi Blizne, Gmina Jasienica Rosielna. W operacie ewidencji gruntów działka nr 104 stanowi użytki rolne częściowo zakrzaczone. Faktycznie działka ta stanowi drogę dojazdową. Droga ta bierze swój początek  od drogi powiatowej  i prowadzi w kierunku zachodnim, zapewniając dojazd  do dwóch gospodarstw oraz do przyległych pól uprawnych.                            
3.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób   jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasienica.  Działka nr 104 w ¼ cz. leży w terenach potencjalnej j zabudowy mieszkaniowej i w ¾ cz. w terenach rolnych. Po zbyciu nie przewiduje się zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości.  

4.  Cena nieruchomości.
Cena udziału Skarbu Państwa w nieruchomości  będącej przedmiotem zbycia wynosi   563,- zł. 
 
5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 277 zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 195/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-12-13
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-12-13 13:02
Do oddania w dzierżawe przeznacza się działkę nr: 146/1 o pow. 1.84 ha o użytkach gruntowych ....

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 48.70 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZygmunt Błaż - Starosta Brzozowski2016-11-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-11-02 14:26
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-11-02 14:27
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na  sprzedaż nieruchomości   Skarbu Państwa

 
Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 39 ust. 1,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U z 2015 r., poz. 1774/, §6, ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/, zarządzenia Wojewody  Nr 147/15  z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa 
Ogłasza, że w dniu 1 września 2016 roku o godz. 10:00 odbędzie się drugi przetarg  ustny nieograniczony.  Przetarg  zostanie przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. nr 26.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-08-01
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-08-01 10:42
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-08-01 18:43

Starosta Brzozowski informuje, że

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako niezabudowane działki nr nr: 251, 252, 261, 263, 269, 738, 743, 3504, 212, 274, 3012 oraz działka nr 277, zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym, drewnianym, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej Jasienica Rosielna, obręb Blizne, objętych Księgą wieczystą Nr KS1B /00064934/6, które odbyły się w dniu 4 kwietnia 2016 roku zakończyły się wynikiem negatywnym. W wyznaczonym terminie nikt nie dokonał wpłaty wadium oraz nie przystąpił do przetargów.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-04-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-04-14 09:35
                                                     
Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzozowskiego przeznaczonej do wynajmu
1.  Oznaczenie    nieruchomości  w księdze    wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest położona w Orzechówce, Gmina Jasienica Rosielna. Jest objęta księgą wieczystą nr KS1B/00049896/6 i obejmuje dwukondygnacyjny budynek  murowany o charakterze usługowym  o pow. użytkowej 905,50 m2 posadowiony na działce nr 2876 o pow. 1,03 ha. Przedmiotem najmu jest część budynku o pow. użytkowej 493,2 m2.
2.   Opis nieruchomości.
Nieruchomość jest położona  w południowej części wsi Orzechówka Gmina Jasienica Rosielna, bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 2031 R Orzechówka - Zagórze. Działka nr 2876 jest zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem murowanym, w którym mieścił się Dom Opieki Społecznej. Aktualnie budynek jest niewykorzystywany.  
3.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia. Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasienica. Działka nr 2876 leży w terenach przeznaczonych pod działalność usługową i na taki cel winna być zagospodarowana.  

4. Termin zagospodarowania nieruchomości.
Nieruchomość winna być zagospodarowana w terminie do 1 lipca 2016 r.

5.  Czynsz za  najem nieruchomości wynosi  8,00 zł. miesięcznie brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej  i płatny jest do 10 dnia miesiąca. Czynsz najmu za grunt na którym budynek jest posadowiony  wynosi 400,00 zł rocznie. 

6. Nieruchomość zostaje przeznaczona do wynajęcia w formie bezprzetargowej. 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMichał Jajko - Inspektor2016-03-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-23 08:19
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
Starosta Brzozowski w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U z 2015 r., poz. 1774/, §6, ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/, zarządzenia Wojewody  Nr 147/15  z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa Ogłasza, ze w dniu 04 kwietnia 2016 roku odbędzie się pierwszy przetarg  ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako niezabudowane działki nr nr:  251, 252, 261, 263, 269, 738, 743, 3504, 212, 274, 3012 oraz  działka nr 277, zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym, drewnianym, położonych na terenie jednostki ewidencyjnej Jasienica Rosielna, obręb Blizne, objętych Księgą wieczystą Nr KS1B/00064934/6

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 52.01 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2016-03-01
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-01 13:05
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-03-01 13:14
Wykaznieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży 

1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działki nr nr:251, 252, 261, 263, 269, 738, 743, 3504, 212, 274, 3012 oraz  działka nr 277, zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym, drewnianym. 

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. Jest ujawniona w  księdze wieczystej nr KS1B/00064934/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Opis nieruchomości.
Działka nr 251, o pow. 0,13 ha,    /uż. PsVI - 0,01 ha; W-LsV -  0,02 ha;  LsV - 0,10 ha/, położona jest w strefie pośredniej, z dojazdem  drogą gminną, nieutwardzoną, polną, jednak w końcowej części brak jest uregulowanego dojazdu. Teren o nachyleniu północnym, kształt nieregularny. W części zachodniej teren płaski podmokły. Od dłuższego czasu nie jest użytkowana,  porośnięta drzewami /42 szt. olchy, 12 szt. trześni, 5 szt. dębu/.

Działka nr 252 o pow. 0,17 ha,    /uż. ŁVI-0,11 ha;  Lzr-PsV - 0,06 ha/, położona w strefie pośredniej, z dojazdem drogą gminną, nieutwardzoną. Teren o nachyleniu północno-wschodnim, o kształcie nieregularnym.  Od dłuższego czasu nie jest użytkowana. 

Działka nr 261 o pow. 0,21 ha,    /uż. RIVa - 0,10 ha; RIVb - 0,11 ha/, położona jest w strefie środkowej, z dojazdem  drogą gminną, nieutwardzoną. Teren o nachyleniu północno-wschodnim, o kształcie nieregularnym.  Od dłuższego czasu nieużytkowana, jest porośnięta  szarą olchą, mogąca stanowić drewno opałowe. 

Działka nr 263 o pow. 0,17 ha, /uż. RIVa /, położona jest w strefie środkowej, z dojazdem  drogą gminną, nieutwardzoną, w końcowej części nieprzejezdną. Teren o nachyleniu południowo-zachodnim, kształcie nieregularnym. Od dłuższego czasu nieużytkowana, stanowiąca ugór. 

Działka nr 269 o pow. 0,24 ha, /uż. RIVa - 0,23 ha; PsIV - 0,01 ha/, położona jest w strefie środkowej, z dojazdem drogą gminną, nieutwardzoną. Teren o nachyleniu północno-wschodnim o kształcie nieregularnym.  Od dłuższego czasu odłoguje. 

Działka nr 738 o pow. 0,33 ha, /uż. RIIIb - 0,13 ha; RIVa - 0,18 ha; PsIV – 0,02 ha/, położona  w strefie środkowej, z dojazdem  drogą gminną, a w końcowym odcinku przejazd przez sąsiednie działki. Teren o nachyleniu południowo- zachodnim o kształcie nieregularnym.  Od dłuższego czasu odłoguje. 

Działka nr 743 o pow. 0,16 ha,   /uż. RIIIb/, położona  w strefie środkowej, z dojazdem  drogą gminną, a w końcowym odcinku przejazd przez sąsiednią działkę nr 742. Teren płaski o kształcie regularnym.  Od dłuższego czasu odłoguje.

Działka nr 3504 o pow. 0,03 ha, /uż. ŁIII/. Działka rolna bez możliwości zabudowy, z dojazdem  drogą gminną, a w końcowym odcinku przejazd przez działkę sąsiednią. Teren płaski o kształcie wydłużonym Ze względu na położenie przy korycie rzeki Stobnica istnieje możliwość okresowego zalewania. Od wschodniej części porośnięta   wierzbą. Użytkowana  jako tereny zielone.  

Działka nr 212  o pow. 0,23 ha, /uż. RIVa/, położona w strefie pośredniej, z dojazdem  drogą gminną, nieutwardzoną. Teren o nachyleniu w kierunku wschodnim, o kształcie regularnym.  Od dłuższego czasu nie jest użytkowana, porośnięta drzewami /74 szt. olchy/.

Działka  nr 274 o pow. 0,17 ha, /uż. RIVa - 0,15 ha; PsIV -  0,02 ha/, położona jest w strefie środkowej, przylega do terenów zabudowanych z dojazdem  drogą gminną, a w końcowym odcinku przejazd przez działki sąsiednie.  Teren o lekkim nachyleniu północno-wschodnim, o kształcie regularnym, wydłużonym. Od dłuższego czasu odłoguje. 

Działka nr 3012 o pow. 0,21 ha,   /uż. ŁIII/, z możliwością zabudowy, dojazd z drogi powiatowej. Położona w sąsiedztwie rzeki Stobnicy, może skutkować okresowymi podtopieniami. Ma możliwość pełnego przyłączenia do sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Warunki zabudowy dobre.  

Działka nr 277   teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym, drewnianym z końca XIX wieku. 

Konstrukcja budynku: 
brak fundamentów, istnieją jedynie kamienie narożne, ściany zbudowane z bali drewnianych z oznaką erozji biologicznej, strop belkowy pojedynczy, dach dwuspadowy, kryty eternitem płaskim, brak podłogi, stolarka okienna skrzynkowa i dwuskrzydłowa,  stolarka drzwiowa, drewniana, instalacji brak. 
Działka położona w pobliżu drogi powiatowej  Jasienica Rosielna – Brzozów Nr 2032 R, /Mała Strona/, równoległej do drogi wojewódzkiej Nr 886.
Dojazd do nieruchomości z drogi powiatowej, a następnie drogą gminną,  gruntową. 
Uzbrojenie terenu: przy budynku gaz ziemny bez podłączenia, energia elektryczna bez podłączenia, możliwość podłączenia wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Działka jest porośnięta trawą i krzakami. Teren jej jest płaski z dogodnymi warunkami do zabudowy. 

3. Przeznaczenie nieruchomości  i   sposób   jej zagospodarowania.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica Rosielna”  uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/217/2002 Rady Gminy w Jasienicy  Rosielnej z dnia 30 kwietnia 2002 roku wraz ze zmianą Nr 1 uchwaloną Uchwałą Nr XXI/184/2008 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 7 listopada 2008 r. działki  nr, nr:
- 251,252 położone są w terenach przeznaczonych do zalesienia;
- 261,263,269,738,743,3504 położone są w terenach rolnych;
- 3504 położona jest w terenach rolnych, zalewowych;
- 212 tereny przeznaczone do zalesienia predysponowane  do lokalizacji elektrowni wiatrowych:
- 274 tereny potencjalnego rozwoju mieszkalnictwa i terenów rolnych;
- 3012 tereny potencjalnego rozwoju mieszkalnictwa;
-  277 teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

4.  Cena nieruchomości.
Nr działki                Cena                       Nr działki                  Cena 
-     251                  2 500 zł.                  -  3504                       600 zł.
-     252                  1 200 zł.                  -    212                    2 100 zł.
-     261                  3 900 zł.                  -    274                  13 900 zł.
-     263                  3 200 zł.                  -  3012                  38 000 zł.
-     269                  5 200 zł.                  -    277zabudowana  32 000 zł.
-     738                  5 700 zł.                  
-     743                  3 400 zł.     
             
5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży przetargowej. 
6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  nr 782, z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2015-11-26
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-11-26 08:45

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 59.96 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2014-03-26
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-03-26 10:34
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-03-26 10:35

Załączniki:

Wykaz nieruchomości Plik pdf 48.58 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2014-02-25
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-02-25 12:51
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-02-25 12:53

Załączniki:

Wykaz nieruchomości Plik pdf 43.96 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-12-19
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-12-19 10:19
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-12-19 10:20

Wykaz nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 

1.  Oznaczenie nieruchomości  w księdze  wieczystej  i w katastrze nieruchomości.

Nieruchomość jest oznaczona jako działka 9227/2 o pow. 0,06 ha. Działka nr 9227/2 stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w wieczystym użytkowaniu Wojciecha Domin do roku 2089. Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr KS1B/00011616/5  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzozowie.

2.   Opis nieruchomości.

Nieruchomość jest położona  w środkowej części wsi Golcowa Gmina Domaradz, bezpośrednio przy drodze powiatowej Przysietnica Domaradz. Działka nr 9227/2 jest zabudowana parterowym budynkiem murowanym, w którym mieścił się Urząd Pocztowy w Golcowej. Po modernizacji budynek i cała nieruchomość zostanie przeznaczona na cele handlowo- gastronomiczne.                             

3.  Przeznaczenie nieruchomości    i    sposób   jej zagospodarowania.

Nieruchomość jest położona w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani obowiązkiem jego sporządzenia Przeznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie decyzji Wójta Gminy Domaradz  o warunkach zabudowy z dnia 14.03.2013 r. znak: GPiB.6730.27.12.13.

4.  Cena nieruchomości.

Cena nieruchomości wynosi  10 800,- zł.

5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz wieczystego użytkownika.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-12-11
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-12-11 14:02

1.  Oznaczenie nieruchomości w księdze  wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działka 2474/7 o pow. 0,0044 ha,  działka nr 2474/17 o pow.0,0214 ha, działka nr 2477/20 o pow. 0,0120 ha.

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Brzozowskiego. Jest ujawniona w księdze wieczystej nr KS1B/00015071/0 0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzozowie.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-10-07
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-10-07 13:53
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 19 listopada 2017r. 13:26:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.