Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
D E C Y Z J A
 
o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 2, art. 84 ust. 1 ust. 1 a i ust. 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 87 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Starosty Brzozowskiego z dnia 17 marca 2021 r., znak: GN.6017.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. „ Scalanie gruntów wsi Turze Pole, gm. Brzozów” 
 

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia Plik doc 15.66 KB
Decyzja Plik doc 146.00 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-12-21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-12-21 15:02
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-12-21 15:03
D E C Y Z J A
 
o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 2, art. 84 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 87 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Starosty Brzozowskiego z dnia 17 marca 2021 r., znak: GN.6017.7.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wsi Zmiennica, gm. Brzozów” 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-11-17
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-11-17 11:31
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-11-18 11:32
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Starosta Brzozowski działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wsi Turze Pole, gm. Brzozów”.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik doc 27.00 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-11-17
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-11-17 12:23
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-11-18 11:29
 
ZAWIADOMIENIE
 
Starosta Brzozowski działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia, że zakończone zostało postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wsi Zmiennica, gm. Brzozów”.
 
Ze zgromadzonymi dowodami i materiałami można zapoznać się oraz zgłosić ewentualne uwagi w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51, III piętro pokój nr 41, telefon: 13 43410-74 wew. 134.
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie: bip.powiatbrzozow.pl i Urzędu Gminy w Brzozowie: brzozow.bip.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zmiennica.
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-10-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-10-14 13:04
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-10-21 13:04
 POROZUMIENIA
 
zawarte w dniu 15 stycznia 2021 r. w Brzozowie pomiędzy Starostą Brzozowskim Panem Zdzisławem Szmydem, a Nadleśniczymi Nadleśnictwa w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 

Załączniki:

BRZOZÓW Plik doc 17.98 KB
DYNÓW Plik doc 20.62 KB
KOŁACZYCE Plik doc 16.74 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2021-03-11
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-03-12 08:55
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-11-04 09:06

ROK 2021


Załączniki:

zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ7002B położona w m. Turze Pole, Gmina Brzozów na działce gruntowej o nr ewid. 1241 Plik pdf 4.48 MB
zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ3801B położona w m. Brzozów, Gmina Brzozów na działce gruntowej o nr ewid. 1237 Plik pdf 4.49 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ7004A położona w m. Przysietnica, Gmina Brzozów na działce gruntowej o nr ewid. 7011 – zmiana nieistotna. Plik pdf 4.24 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ7001A położona w m. Dydnia, Gmina Dydnia na działce gruntowej o nr ewid. 816/4 – zmiana nieistotna. Plik pdf 3.98 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ7002AB położona w m. Turze Pole, Gmina Brzozów na działce gruntowej o nr ewid. 1241 – zmiana nieistotna. Plik pdf 4.61 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej 23466N! położona w m. Nozdrzec, Gmina Nozdrzec na działce gruntowej o nr ewid. 1333/1 – zmiana nieistotna Plik pdf 4.01 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej 23208N! położona w m. Hłudno, Gmina Nozdrzec na działce gruntowej o nr ewid. 3358 – zmiana nieistotna Plik pdf 5.18 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BT22254 położona w m. Domaradz-Krzywa, Gmina Domaradz na działce gruntowej o nr ewid. 589/1 – zmiana nieistotna Plik pdf 5.27 MB
Zgłoszenie instalacji – stacja bazowa telefonii komórkowej BT24453 Izdebki położona w m. Hłudno, Gmina Nozdrzec na działce gruntowej o nr ewid. 3358 – zmiana nieistotna Plik pdf 5.48 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BT24498 położona w m. Jasionów, Gmina Haczów na działce gruntowej o nr ewid. 264 – zmiana nieistotna Plik pdf 5.29 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BT22987 UJAZDY położona w m. Wesoła, Gmina Nozdrzec na działce gruntowej o nr ewid. 2539/2 – zmiana nieistotna Plik pdf 5.07 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BT22795 Niebocko położona w m. Niebocko, Gmina Dydnia na działce gruntowej o nr ewid. 362 – zmiana nieistotna Plik pdf 4.91 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ6001 A położona w m. Grabownica Starzeńska, Gmina Brzozów na działce gruntowej o nr ewid. 617 – zmiana nieistotna Plik pdf 10.45 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej 57511 Golcowa (23456N!) KKS Domaradz Golcowa w m. Golcowa, Gmina Domaradz na działce gruntowej o nr ewid. 4234 Plik pdf 3.54 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ7006 B w m. Nozdrzec, Gmina Nozdrzec na działce gruntowej o nr ewid. 2700 Plik pdf 4.87 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ26990 Brzozów Dwa m. Brzozów, ul. Górna na działce gruntowej o nr ewid. 1180 Plik pdf 6.65 MB
zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ6003 A położona na działce gruntowej o nr ewid. 2233 w m. Hłudno, gm. Nozdrzec Plik pdf 4.47 MB
zgłoszenie instalacji – stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ3801 B położona na działce gruntowej o nr ewid. 1237 w m. Brzozów, gm. Brzozów Plik pdf 4.01 MB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BT20708 Grabownica Starzeńska A2 52789 położona na działce gruntowej o nr ewid. 1808/5 w m. Grabownica Starzeńska, gm. Brzozów Plik pdf 5.35 MB
Zgłoszenie zakończenia eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ3801 A Brzozów położonej na działce gruntowej o nr ewid. 1237 w m. Brzozów Plik pdf 259.39 KB
Zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej BRZ7006 B położona na działce gruntowej o nr ewid. 2700 w m. Nozdrzec, gm. Nozdrzec (aktualizacja) Plik pdf 2.12 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-01-13
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-01-13 08:43
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-11-04 09:08
ROK 2020
 
 

- zgłoszenie instalacji - stacja bazowa telefonii komórkowej 23466 położona w m. Nozdrzec, Gmina Nozdrzec na działce gruntowej o nr ewid. 1333/1
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Puszkar - Inspektor2020-04-20
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-04-27 09:23
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-12-28 11:54
POSTANAWIAM

zawiesić postępowanie
w sprawie wydania decuzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Scalanie gruntów wsi Zmiennica i Turze Pole , gm. Brzozów" do casu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 

Załączniki:

Turze Pole Plik pdf 619.70 KB
Zmiennica Plik pdf 616.54 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Puszkar - Inspektor2020-04-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-04-17 15:16
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-04-17 15:16
Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Brzozowskiego z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, połozonych w obrębie ewidencyjnym Brzozów, Grabownica Starzeńska, Górki, humniska, Przysietnica, Stara Wieś, Turze Pole, Zmiennica - gmina Brzozów, Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Temeszów, Obarzym, Witryłów, Wydrna - gmina Dydnia, Blizne - gmina Jasienica Rosielna..

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 532.26 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-02-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-02-17 11:52
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-02-17 11:53
Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Brzozowskiego z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, połozonych w obrębie ewidencyjnym Hroszówka, Ulucz, Jabłonica Ruska, gmina Dydnia.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 482.25 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2020-01-28
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-01-30 10:58
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-01-30 10:59
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 28 stycznia 2022r. 09:33:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.