Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Brzozowie poniżej zamieszcza następujące materiały:
 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r poz. 688 z późn zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) 

- wzór oferty (format *.doc)
 
- wzór umowy (format *.doc)
 
- wzór sprawozdania (format *.pdf)
 
3. Uchwała Zarządu Powiatu w Brzozowie Nr 379/2018 z dnia 29 października 2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2019

4. Uchwała  Nr 377/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonnia zadania z zakresu pomocy społecznej.

5. Uchwała Nr 378/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Brzozowskiego z zakresu pomocy społecznej.

6. Uchwała Nr 380/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2019 r.

7. Uchwała Nr 389/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2019.

8. Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej zleconego przez Powiat Brzozowski organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w latach 2019 - 2023 - „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 64 dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na terenie Powiatu Brzozowskiego"


 
9. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 1/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2019.
 
10. UCHWAŁA NR 16/18 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE  z dnia 14 grudnia 2018  w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2019

11. Uchwała Nr 14/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej realizowanego przez ogranizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na lata 2019-2023

12. Uchwała Nr IV/23/18 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"


14. UCHWAŁA NR 29/19 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019

- wzór oferty

15. UCHWAŁA NR 30/19 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2019
- wzór wniosku 

16. Uchwała Nr 33/10 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego  z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2019 r.

17. Uchwała 34/19 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

- nowy wzór wniosku (format *.docx)


18. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku
 

19. Uchwała Nr 39/19 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań powiatu z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku
 

  
  
23. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r.

24 UCHWAŁA NR 49/19 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w ramach otwartego konkursu ofert na 2019 r. 

25. Uchwała Nr 67/2019 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzwięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2019

26. UCHWAŁA NR 99/19  ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2020

27. UCHWAŁA NR 100/19  ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu w Brzozowie dotyczącej Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 r.

28. UCHWAŁA NR 101/19  ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2020 r.

- karta zgłoszenia na członka komisji (format *.docx)

29. Uchwała Nr XIV/95/19 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

 
30. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłątnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2020.

31. 
UCHWAŁA NR 116/19 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2020

32. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.


33. Uchwała nr 120/20 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
- wzór wniosku na realizację zadania publicznego (doc.)
 
34 Uchwała nr 121/20 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 21 stycznia  2020 r. w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu powiatu brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2020
 
- wzór wniosku o  dofinansowanie i wsparcie rzeczowe i organizacyjne imprezy/przedsięwzięcia (doc.)
 
35. Uchwała nr 122/20 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2020 r.
 
- formularz zgłoszeniowy na członka komisji (doc.)


Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2019-11-06
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-11-06 13:03
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-02-14 13:29