Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2020 R.
 
Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzozowskiego w 2020 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Brzozowskiego.

Zgodnie z art. art. 30 a ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 
Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2020 r.” będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 13:00.
 
W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Powiatu Brzozowskiego, którzy złożą do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenia poparte podpisami co najmniej 150 osób.
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie do pobrania poniżej.
 
Uwzględnione zostaną zgłoszenia, które doręczone będą do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1, najpóźniej w dniu 22 czerwca br. do godz. 15:30.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymywanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-06-08
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-08 10:30
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-06-08 10:32
Dyrektor Zarządu ZLewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamia strony postępowania

 
w sprawie udzielnia Powiatowi Brzozowskiemu pozwoleń wodnoprawnnych na lokalizowanie na obszarach szceólgnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach realizacji zadani "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023R Jasienica Rosielna - Brzozów polegająca na budowaie chodnika w mmiejscowości Stara Wieś".

Załączniki:

OBWIESZCZENIE Plik pdf 100.12 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2021-04-22
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-05-04 15:10
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-05-04 15:10
RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2019 R.
 
Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzozowskiego w 2019 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Brzozowskiego.
 
Zgodnie z art. art. 30 a ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 
Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2019 r.” będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w dniu 22 lipca 2020 r. o godz. 13:00.
 
Głos mieszkańców w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2019 r.”
 
W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Powiatu Brzozowskiego, którzy złożą do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenia poparte podpisami co najmniej 150 osób.
 
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie do pobrania poniżej.Zgłoszenia należy złożyć do skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1, najpóźniej w dniu 21 lipca br. do godz. 1530.
 
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymywanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Załączniki:

wzór zgłoszenia Plik doc 12.60 KB
Raport o stanie Powiatu 2019 Plik pdf 1.31 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-07-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-07-02 15:21
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-07-02 15:22
Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 r.
 
Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 
Debata nad Raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 r. będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 
 
Głos mieszkańców w debacie nad raportem
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
 
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego do pobrania poniżej.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-05-29
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-05-29 17:11
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-05-30 15:09
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce
ogłasza nabór uczestników do zajęć reintegracji społecznej i zawodowej w ramach projektu
„Aktywni na rynku pracy” Nr Wniosku: WND-RPPK.08.01.00-18-0021/6 
Wszelkie szczegóły w załączonym:
 REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 
Regulamin wraz załącznikami, m.in. wniosek o przystąpienie do PCIS w Orzechówce jest dostępny na stronie internetowej www.bip.powiatbrzozow.pl, oraz Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, Orzechówka 326A, 36-220 Jasienica Rosielna.
 
Nabór jest naborem ciągłym, pierwsza komisja kwalifikacyjna  odbędzie się 31. października 2016 r. Wnioski wypełnione i podpisane należy składać w siedzibie PCIS - Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, Orzechówka 326A, 36-220 Jasienica Rosielna.
 
W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny:733330408  lub przez e-mail: pcis@powiatbrzozow.pl
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTadeusz Iwanowski2016-10-26
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-10-26 08:45
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-10-27 12:30
Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2017

Do pobrania: - wzór oferty
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2016-10-19
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-10-19 13:15
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-10-20 08:04

Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu


Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o : Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020, SZOOP - w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego dnia 2 sierpnia 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Brzozowskiego o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu dotyczącego wsparcia działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego, informuje o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera :

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.
ul. Poznańska 29
20-731 Lublin

We wskazanym w ogłoszeniu terminie wpłynęła jedna oferta Polskiej Giełdy Pracy Sp. z o.o. w Lublinie.
Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Polskiej Giełdy Pracy Sp. z o.o. z Lublina do roli Partnera projektu.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMałgorzata Chmiel - Kierownik Powiatowego Centrum Integracji Społecznej2016-09-08
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-09-08 14:38
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
              
Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o : 
Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020
ogłasza
otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMałgorzata Chmiel - Kierownik Powiatowego Centrum Integracji Społecznej2016-08-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-08-02 13:08
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-08-02 13:09
Na podstawie art.15 ust.3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397) z uwagi na brak możłiwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do dobioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł, wzywam wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru rzeczy znalezionej w kwietniu 2015 r. w Brzozowie na ul. Armii Krajowej - portfela wraz z zawartościa - przechowywanej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1.

Informacje w tej sprawie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 do 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 (III piętro, pokój nr 2) oraz telefonicznie, dzwoniąc pod numer 13 43 426 45.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 51.05 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2016-04-05
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-04-05 13:05
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-04-05 13:06

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
              

Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o :
Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.),
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 z dnia 31.03.2015 r. oraz SZOOP

ogłasza

otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2015-12-21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-12-21 12:18
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-12-21 12:19
Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2
 
  1. Opracowanie projektu technicznego modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni wraz z modułem solarnym oraz modernizacji instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z modułem fotowoltaicznym w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2.
  2. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – wykonawczej termomodernizacji budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie docieplenia obiektu.


 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik doc 49.00 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2015-12-10
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-12-10 00:00
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-10-03 11:43

UCHWAŁA Nr 72/2015
Zarządu Powiatu w Brzozowie
z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

Termin realizacji zadania:
01.01.2016 r. do 31.12.2016r.

Termin i miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Brzozowie - pokój nr 4 (III piętro), ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów do 20 listopada 2015 r. (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego)

 

Do pobrania:
- Uchwała z ogłoszeniem o konkursie 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej

 

 

 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2015-10-28
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-10-28 16:52
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-12-01 09:25
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 12 czerwca 2021r. 18:48:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.