Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce
ogłasza nabór uczestników do zajęć reintegracji społecznej i zawodowej w ramach projektu
„Aktywni na rynku pracy” Nr Wniosku: WND-RPPK.08.01.00-18-0021/6 
Wszelkie szczegóły w załączonym:
 REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 
Regulamin wraz załącznikami, m.in. wniosek o przystąpienie do PCIS w Orzechówce jest dostępny na stronie internetowej www.bip.powiatbrzozow.pl, oraz Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, Orzechówka 326A, 36-220 Jasienica Rosielna.
 
Nabór jest naborem ciągłym, pierwsza komisja kwalifikacyjna  odbędzie się 31. października 2016 r. Wnioski wypełnione i podpisane należy składać w siedzibie PCIS - Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, Orzechówka 326A, 36-220 Jasienica Rosielna.
 
W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny:733330408  lub przez e-mail: pcis@powiatbrzozow.pl
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTadeusz Iwanowski2016-10-26
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-10-26 08:45
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-10-27 12:30
Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2017

Do pobrania: - wzór oferty
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2016-10-19
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-10-19 13:15
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-10-20 08:04

Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu


Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o : Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020, SZOOP - w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego dnia 2 sierpnia 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Brzozowskiego o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu dotyczącego wsparcia działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego, informuje o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera :

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.
ul. Poznańska 29
20-731 Lublin

We wskazanym w ogłoszeniu terminie wpłynęła jedna oferta Polskiej Giełdy Pracy Sp. z o.o. w Lublinie.
Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Polskiej Giełdy Pracy Sp. z o.o. z Lublina do roli Partnera projektu.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMałgorzata Chmiel - Kierownik Powiatowego Centrum Integracji Społecznej2016-09-08
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-09-08 14:38
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
              
Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o : 
Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020
ogłasza
otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMałgorzata Chmiel - Kierownik Powiatowego Centrum Integracji Społecznej2016-08-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-08-02 13:08
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-08-02 13:09
Na podstawie art.15 ust.3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397) z uwagi na brak możłiwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do dobioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł, wzywam wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru rzeczy znalezionej w kwietniu 2015 r. w Brzozowie na ul. Armii Krajowej - portfela wraz z zawartościa - przechowywanej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1.

Informacje w tej sprawie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 do 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 (III piętro, pokój nr 2) oraz telefonicznie, dzwoniąc pod numer 13 43 426 45.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 51.05 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2016-04-05
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-04-05 13:05
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-04-05 13:06

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
              

Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o :
Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.),
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 z dnia 31.03.2015 r. oraz SZOOP

ogłasza

otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2015-12-21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-12-21 12:18
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-12-21 12:19
Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2
 
  1. Opracowanie projektu technicznego modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni wraz z modułem solarnym oraz modernizacji instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z modułem fotowoltaicznym w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2.
  2. Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – wykonawczej termomodernizacji budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2 w zakresie docieplenia obiektu.


 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik doc 49.00 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2015-12-10
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-12-10 00:00
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-10-03 11:43

UCHWAŁA Nr 72/2015
Zarządu Powiatu w Brzozowie
z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

Termin realizacji zadania:
01.01.2016 r. do 31.12.2016r.

Termin i miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Brzozowie - pokój nr 4 (III piętro), ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów do 20 listopada 2015 r. (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego)

 

Do pobrania:
- Uchwała z ogłoszeniem o konkursie 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej

 

 

 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2015-10-28
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-10-28 16:52
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-12-01 09:25

W związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym informuję, że od dnia 1 lipca 2014r. karty parkingowe:
- dla osób niepełnosprawnych,
- dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, wydaje Przewodniczący Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłAnna Furman - Naczelnik 2014-07-01
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-07-01 13:33

ZAWIADOMIENIE

zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r.
o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1749) z późń. zm.)

zwołuję zebranie uczestników scalenia wsi HŁUDNO gm. Nozdrzec

Zebranie odbędzie się w dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 9:00 w budynku Domu Strażaka w Hłudnie

Celem zebrania jest odczytanie decyzji o zatwierzeniu projektu scalenia gruntów wsi Hłudno.

Starosta Brzozowski

Zygmunt Błaż

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 32.36 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2014-06-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-06-27 11:36
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-06-27 11:37

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 3.68 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2014-01-02
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-01-02 08:29
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2014-01-02 08:31

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Ks. J.Bielawskiego 18

Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż:
Samochodu Fiat DUCATO, rok prod. 1999, przebieg: 350532 km.


Cena wywoławcza: 2.000,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia: 50,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 07.12.2012r. o godz.09.00 w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji - pok. Nr 1.

1.    Do przetargu dopuszczeni będą oferenci, którzy w momencie otwarcia przetargu ustnego przedstawią dokument identyfikujący uczestnika przetargu, a jeżeli w imieniu uczestnika w przetargu będzie występował pełnomocnik lub reprezentant także dokument pełnomocnictwa lub stosowny dokument świadczący o zdolności do reprezentowania osoby prawnej. Oryginały ww. dokumentów powinny być okazane Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-12-04
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-12-04 09:05

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Ks. J.Bielawskiego 18


Ogłasza przetarg ustny na sprzedaż:
Samochodu Fiat DUCATO, rok prod. 1999, przebieg: 350532 km.

Cena wywoławcza: 3.000,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia: 50,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracji - pok. Nr 1.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-11-15
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-11-15 11:27
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-11-15 11:28

Zawiadomienie o wyniku postępowania
 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Brzozowie w budynku terapii megawoltowej – pawilon L przy ulicy Ks. Józefa Bielawskiego 18, z przeznaczeniem na działalność z zakresu medycyny nuklearnej wraz zainstalowaniem niezbędnej aparatury.


W postępowaniu została złożona 1 oferta:

Oferta nr 1:

VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Wielicka 365
30-663 KRAKÓW
Adres korespondencyjny:
ul. Kościuszki 171,40-524 Katowice
Tel./fax(32)606 05 01

Miesięczna opłata za 1 m2 powierzchni użytkowej : 12,50PLN netto

Łączna punktacja przyznana ofercie : 100 pkt

Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w regulaminie przeprowadzenia postępowania przetargowego na najem lokalu użytkowego.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa w sprawie najmu lokalu będzie mogła być zawarta od dnia 31.10.2012 roku

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-10-26
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-10-26 10:41

ZMIANA OGŁOSZENIA


Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Brzozowie w budynku terapii megawoltowej – pawilon L przy ul. ks. J. Bielawskiego 18 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu medycyny nuklearnej wraz z zainstalowaniem niezbędnej aparatury.


Ogłoszenie o przetargu otrzymuje treść jak poniżej:

Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w Brzozowie w budynku terapii megawoltowej - pawilon L przy ulicy ks. J. Bielawskiego 18 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu medycyny nuklearnej wraz zainstalowaniem niezbędnej aparatury.

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania oferentów Plik pdf 283.59 KB
Regulamin najmu Plik pdf 443.90 KB
Wzór umowy Plik pdf 159.37 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-10-04
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-10-04 19:33
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-10-08 14:11

OGŁOSZENIE

Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w Brzozowie w budynku terapii megawoltowej - pawilon L przy ulicy Ks. J. Bielawskiego 18 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu medycyny  nuklearnej wraz zainstalowaniem niezbędnej aparatury.

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-09-05
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-09-05 13:34
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-09-05 13:36
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 15 listopada 2018r. 02:38:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.