Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:

  • wymagających uregulowania w statucie,
  • porządkowych,
  • szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
  • zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Tryb uchwalania

Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały. Ustawa upoważniająca do wydania aktu prawa miejscowego może przewidywać również inna niż uchwała rady powiatu formę. Zasadą jest jednak to, że akty prawa miejscowego mają postać uchwały.


Uchwały rady powiatu zapadają co do zasady zwykłą większością głosów. Przepisy ustaw mogą jednak stanowić inaczej w tym zakresie.


Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji.


Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2012-03-15
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-03-15 10:49
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2012-03-15 10:50