Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 11 marca 2020 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XVIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.  Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim.
 
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie,
b) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie,
e) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014 – 2020 Działanie nr 9.1. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

8. Wolne wnioski.
9.   Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-03-09
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-03-09 13:23
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku.
7. Sprawozdania z działalności powiatowych służb, straży i inspekcji za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029,
c) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)”,
d) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)”.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-01-28
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-01-28 11:33
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się
 
XVI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2019 rok. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029,
c) zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 2020 rok,
d) przystąpienia Powiatu Brzozowskiego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska,
e) wystąpienia Powiatu Brzozowskiego ze Związku Powiatów Polskich. 
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-12-27
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-12-27 09:21
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 17 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 1300 odbędzie się
 
XV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji. 
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029,
b) uchwały budżetowej na 2020 rok,
c) przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
7.   Wolne wnioski.
8.   Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-12-16
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-12-16 10:01
Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 25 października 2019 roku (piątek) o godz. 1300 odbędzie się
 
XII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania uchwały budżetowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2019 roku.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów maturalnych i otwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2018/2019.
8. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.
 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego 
w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2019 - 2020 Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
c) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku, 
d) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok, 
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.
10.   Wolne wnioski.
11.   Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-10-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-10-23 09:17
Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 19 września 2019 roku (czwartek) o godz. 1300 odbędzie się
 
XI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Uwagi i wnioski do protokołów z poprzednich sesji.
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzednich sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresach międzysesyjnych.
6.   Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych.
7.  Informacja o oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) przystąpienia Powiatu Brzozowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego,
     b) rozpatrzenia petycji Pana …………………………………….…..,
     c) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
     d) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
     e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.
 
  9.  Wolne wnioski.
  10.  Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-09-17
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-09-18 08:32
Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się
X NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
  1.   Otwarcie sesji.
  2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
  3.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Wesoła Ujazdy – Nozdrzec – Izdebki – Brzozów – Izdebki - Nozdrzec – Wesoła Ujazdy, dla której organizatorem jest Powiat Brzozowski,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Końskie – Temeszów – Dydnia – Grabówka – Brzozów – Grabówka – Dydnia – Temeszów - Końskie, dla której organizatorem jest Powiat Brzozowski,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Nozdrzec – Krzywe – Niebocko – Brzozów – Niebocko – Krzywe - Nozdrzec, dla której organizatorem jest Powiat Brzozowski,
d) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.
4.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-08-27
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-08-27 12:28

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 14 sierpnia 2019 roku (środa) o godz. 1300 odbędzie się

IX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia skarg na działanie Starosty Brzozowskiego,
b) powołania Kapituły do przyznawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”,
c) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych we wszystkich typach szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Brzozowski,
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzozowskiego,
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku,
f) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brzozowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-08-09
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-08-09 13:35
Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 12:00 odbędzie się
VIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca stanu dróg powiatowych.
7. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza za 2018 rok, 
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie      Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
c) powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia,
d) uchwalenia Statutu Powiatu Brzozowskiego,
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku,
f) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.
9. Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku.
a) debata nad raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brzozowie wotum zaufania.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2018 rok.
a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu w wykonania budżetu Powiatu 
za 2018 rok,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2018 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzozowie,
c) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzozowie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok, 
d) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu oraz informacją o stanie mienia Powiatu,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2018,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-06-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-06-14 09:23
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 05 kwietnia 2020r. 02:37:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.