Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się
X NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
  1.   Otwarcie sesji.
  2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
  3.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Wesoła Ujazdy – Nozdrzec – Izdebki – Brzozów – Izdebki - Nozdrzec – Wesoła Ujazdy, dla której organizatorem jest Powiat Brzozowski,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Końskie – Temeszów – Dydnia – Grabówka – Brzozów – Grabówka – Dydnia – Temeszów - Końskie, dla której organizatorem jest Powiat Brzozowski,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Nozdrzec – Krzywe – Niebocko – Brzozów – Niebocko – Krzywe - Nozdrzec, dla której organizatorem jest Powiat Brzozowski,
d) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.
4.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-08-27
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-08-27 12:28

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 14 sierpnia 2019 roku (środa) o godz. 1300 odbędzie się

IX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia skarg na działanie Starosty Brzozowskiego,
b) powołania Kapituły do przyznawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”,
c) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych we wszystkich typach szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Brzozowski,
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzozowskiego,
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku,
f) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brzozowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-08-09
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-08-09 13:35
Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 12:00 odbędzie się
VIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca stanu dróg powiatowych.
7. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza za 2018 rok, 
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie      Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
c) powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia,
d) uchwalenia Statutu Powiatu Brzozowskiego,
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku,
f) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.
9. Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku.
a) debata nad raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brzozowie wotum zaufania.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2018 rok.
a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu w wykonania budżetu Powiatu 
za 2018 rok,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2018 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzozowie,
c) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzozowie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok, 
d) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu oraz informacją o stanie mienia Powiatu,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2018,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-06-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-06-14 09:23
Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 15 marca 2019 roku (piątek) o godz. 13:00 odbędzie się
VI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Odczytanie porządku obrad sesji.
3.    Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.  Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim.
7.   Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.
 
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie,
 
b) stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,
 
c) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie w I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie,
 
d) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Dwujęzycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie oraz Gimnazjum Nr 2 Specjalnego wchodzącego w skład  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. ks. B. Markiewicza w Brzozowie, 
 
e) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
 
f)  założenia przedszkola specjalnego,
 
g) określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku, 
 
h) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.”,
 
i) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
 
j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.
 
9.   Wolne wnioski.
10.   Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-03-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-03-13 08:39
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 6 lutego 2019 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
V SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 
ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Odczytanie porządku obrad sesji.
3.  Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  w 2018   roku.
7.  Sprawozdania z działalności powiatowych służb, straży i inspekcji     za 2018 rok.
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) upoważnienia Zarządu Powiatu w Brzozowie do podjęcia działań zmierzających do utworzenia przedszkola specjalnego,
b) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono, 
c) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku,
e) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.

9.  Wolne wnioski.
10.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-02-04
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-02-04 13:14
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 1300 odbędzie się
IV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 
ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji. 
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok,
b) uchwalenia Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
c) przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
    Brzozowskim na lata 2019-2021,
d) uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2020”,
e) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku, 
f) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego
    na lata 2018-2029.
7.   Wolne wnioski.
8.    Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2018-12-21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-12-21 08:17
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 14 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 13:00 odbędzie się
III SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji. 
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 
6.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029,
b) uchwały budżetowej na 2019 rok,
c) przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku,
d) desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
e) delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
7.   Wolne wnioski.
8.    Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2018-12-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-12-12 21:10
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 17 września 2019r. 02:39:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.