Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 21 października 2020 roku (środa) o godz. 13.00
 
odbędzie się
 
XXIV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie,
 ul. prof. W. Pańki 1.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania uchwały budżetowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2020 roku.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2019/2020.
 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym,
c) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-10-20
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-10-20 13:44
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-10-20 13:45
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 3 września 2020 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XXIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) zmiany w Statucie Powiatu Brzozowskiego,
c) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029.
8.  Wolne wnioski.
9.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-08-28
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-08-28 08:29
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 22 lipca 2020 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XXII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 
6. Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku.
a) debata nad raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brzozowie wotum zaufania.
 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2019 rok.
a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2019 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzozowie,
c) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzozowie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok, 
d) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu oraz informacją o stanie mienia Powiatu,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2019,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok.
 
8. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
 
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
 
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-07-08
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-07-08 12:29
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XXI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca stanu dróg powiatowych.
 
7. Podjęcie uchwał w sprawach:    
a) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029,
c) zmiany uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego” oraz uchwalenia regulaminu nadawania tytułu,
d) rozpatrzenia skargi.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-06-23
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-06-23 12:37
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 27 maja 2020 roku (środa) o godz. 1300 odbędzie się
 
XX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 
6. Informacja Starosty Brzozowskiego Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Brzozowie na temat działania Zespołu w związku z pandemią wirusa Sars-CoV-2.
 
7. Informacja na temat działań prowadzonych przez Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w związku z pandemią wirusa Sars-CoV-2.
 
8. Informacja na temat działań prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w zakresie realizacji zadań wynikających z zapisów tarczy antykryzysowej. 
 
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
c) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
d) wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Brzozowie,
e) zmiany uchwały w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie.

10. Wolne wnioski.
11.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-05-22
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-05-22 09:21
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 29 kwietnia 2020 roku (środa) o godz. 1300 odbędzie się
 
XIX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Odczytanie porządku obrad sesji.
3.  Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  za 2019 rok.
7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029, 
c) określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2020 roku,
d) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r.” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r .”  
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-04-27
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-04-27 07:21
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 11 marca 2020 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XVIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.  Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim.
 
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie,
b) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie,
e) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014 – 2020 Działanie nr 9.1. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

8. Wolne wnioski.
9.   Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-03-09
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-03-09 13:23
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku.
7. Sprawozdania z działalności powiatowych służb, straży i inspekcji za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029,
c) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)”,
d) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)”.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-01-28
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-01-28 11:33
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 29 października 2020r. 08:57:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.