Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 12:00 odbędzie się
VIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca stanu dróg powiatowych.
7. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza za 2018 rok, 
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie      Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
c) powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia,
d) uchwalenia Statutu Powiatu Brzozowskiego,
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku,
f) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.
9. Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku.
a) debata nad raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brzozowie wotum zaufania.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2018 rok.
a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu w wykonania budżetu Powiatu 
za 2018 rok,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2018 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzozowie,
c) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzozowie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok, 
d) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu oraz informacją o stanie mienia Powiatu,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2018,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-06-14
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-06-14 09:23
Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 17 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
 
VII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku,
c) zmiany uchwały w sprawie założenia przedszkola specjalnego,
d) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Brzozowskiego, od dnia 1 września 2019 roku,
e) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.
 
7.  Wolne wnioski.
8.  Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-04-15
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-04-15 08:25
Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 15 marca 2019 roku (piątek) o godz. 13:00 odbędzie się
VI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Odczytanie porządku obrad sesji.
3.    Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.  Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim.
7.   Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.
 
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie,
 
b) stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,
 
c) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie w I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie,
 
d) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Dwujęzycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie oraz Gimnazjum Nr 2 Specjalnego wchodzącego w skład  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. ks. B. Markiewicza w Brzozowie, 
 
e) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
 
f)  założenia przedszkola specjalnego,
 
g) określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku, 
 
h) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.”,
 
i) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
 
j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.
 
9.   Wolne wnioski.
10.   Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-03-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-03-13 08:39
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 6 lutego 2019 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
V SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 
ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Odczytanie porządku obrad sesji.
3.  Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  w 2018   roku.
7.  Sprawozdania z działalności powiatowych służb, straży i inspekcji     za 2018 rok.
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) upoważnienia Zarządu Powiatu w Brzozowie do podjęcia działań zmierzających do utworzenia przedszkola specjalnego,
b) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono, 
c) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku,
e) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.

9.  Wolne wnioski.
10.  Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-02-04
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-02-04 13:14
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 1300 odbędzie się
IV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 
ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji. 
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok,
b) uchwalenia Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
c) przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
    Brzozowskim na lata 2019-2021,
d) uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2020”,
e) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku, 
f) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego
    na lata 2018-2029.
7.   Wolne wnioski.
8.    Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2018-12-21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-12-21 08:17
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 14 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 13:00 odbędzie się
III SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji. 
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 
6.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029,
b) uchwały budżetowej na 2019 rok,
c) przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku,
d) desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich,
e) delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
7.   Wolne wnioski.
8.    Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2018-12-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-12-12 21:10
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 listopada 2018 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
II SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Brzozowie,
b) określenia liczby, rodzajów oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu w Brzozowie,
c) wyboru Komisji Rewizyjnej,
d) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
e) ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Brzozowie,
f) zmian w Statucie Powiatu Brzozowskiego,
g) ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzozowskiego,
h) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku, 
i) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
 
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2018-11-26
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2018-11-26 10:05
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2019r. 08:21:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.