Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. W sprawie wprowadzenia ekwiwalentu na przybory kancelaryjne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie na 2017 rok. Plik pdf 85.35 KB
Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. W sprawie powołania Komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania. Plik pdf 53.67 KB
Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. W sprawie prowadzenia druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji, Transportu i dróg. Plik pdf 103.42 KB
Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2”. Plik pdf 49.70 KB
Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. W sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i porządku. Plik pdf 36.26 KB
Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku. Plik pdf 34.02 KB
Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. W sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa w miejscowości Jasienica Rosielna, Orzechówka, Wola Jasienicka. Plik pdf 81.75 KB
Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego W Brzozowie na 2017 r. Plik pdf 33.52 KB
Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu brzozowskiego w 2017 roku. Plik pdf 756.62 KB
Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 40.19 KB
Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Centrum Integracji z siedzibą w Orzechówce. Plik pdf 54.90 KB
Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2016 rok. Plik pdf 520.34 KB
Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 1 marca 2017 r. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 37.65 KB
Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 2 marca 2017 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi w 2017 roku. Plik pdf 27.33 KB
Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 6 marca 2017 r. W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania oraz fizycznej likwidacji zdezaktualizowanych, zbędnych oraz nie nadających się do dalszego użytkowania blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci podpisowych funkcjonujących w Starostwie Powiatowym w Brzozowie oraz aktualizacji „Ewidencji pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków”. Plik pdf 56.64 KB
Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 9 marca 2017 r. W sprawie utworzenia Biura Rzeczy znalezionych oraz ustalenia jego regulaminu. Plik pdf 959.17 KB
Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 10 marca 2017 r. W sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Plik pdf 58.22 KB
Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 10 marca 2017 r. W sprawie ustalenia średniego niesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2017r. Plik pdf 26.87 KB
Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 20 marca 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu brzozowskiego. Plik pdf 41.60 KB
Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 23 marca 2017 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Haczów. Plik pdf 70.92 KB
Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 24 marca 2017 r. W sprawie powołania Komisji do oceny w 2017 roku przydatności do dalszego użytkowania składników majątku rzeczowego w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 59.73 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2017-05-22
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2017-05-22 12:48
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2017-05-22 12:56

Załączniki:

Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. W sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzozowskiego. Plik pdf 59.45 KB
Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 155.24 KB
Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 41.02 KB
Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: - ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Brozowie, - powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 584.89 KB
Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. o zmianie zarządzania w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 54.20 KB
Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. W sprawie powołania zespołu roboczego do realizacji projektu pod nazwą :Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Plik pdf 48.79 KB
Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. W sprawie organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Powiacie Brzozowskim. Plik pdf 100.15 KB
Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Brzozowskiego. Plik pdf 98.18 KB
Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. W sprawie powołania komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Plik pdf 47.27 KB
Zarządzenie Nr 32/2017 z dnia 9 maja 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2057R Jabłonica Polska – Haczów w km 0+00 – 3+421 w miejscowościach Jabłonica Polska i Haczów”. Plik pdf 46.28 KB
Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 10 maja 2017 r. W sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu brzozowskiego w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. „WISŁA 2017”. Plik pdf 174.53 KB
Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 10 maja 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Brzozów. Plik pdf 55.91 KB
Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 10 maja 2017 r. W sprawie przeprowadzenia próbnej ewakuacji pożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51. Plik pdf 193.73 KB
Zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 22 maja 2017 r. W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 35.48 KB
Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 29 maja 2017 r. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 38.81 KB
Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 29 maja 2017 r. W sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Plik pdf 33.54 KB
Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 30 maja 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 40.60 KB
Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 30 maja 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044R Krzemienna – Ulucz w km 4+641 – 6+200 w miejscowości Ulucz”. Plik pdf 46.97 KB
Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 495.90 KB
Zarządzenie Nr 42/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 51. Plik pdf 46.11 KB
Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020R Barycz – Niebylec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+000 – 0+303 w miejscowości Barycz”. Plik pdf 40.78 KB
Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Domaradz – Lutcza polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+450 – 0+625 w miejscowości Domaradz”. Plik pdf 42.12 KB
Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót. Plik pdf 49.80 KB
Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. W sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz zasad przyznawania dodatku specjalnego dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu brzozowskiego. Plik pdf 77.58 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2017-05-22
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2017-05-22 12:56
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2017-09-01 13:18

Załączniki:

Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: CZĘŚĆ 1: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów”. Plik pdf 48.95 KB
Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2058R Jabłonica Polska – Haczów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+240 – 0+406 w miejscowości Jabłonica Polska”. Plik pdf 41.55 KB
Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 16+899 – 17+152 w miejscowości Jasienica Rosielna”. Plik pdf 42.02 KB
Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia – Trześniów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+960 – 6+155 oraz 6+155 – 6+205 w miejscowości Haczów”. Plik pdf 40.70 KB
Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2057R Jabłonica Polska – Haczów w km 0+000 – 3+421 w miejscowościach Jabłonica Polska i Haczów”. Plik pdf 38.57 KB
Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów”. Plik pdf 41.61 KB
Zarządzenie Nr 53/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. W sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie”. Plik pdf 168.41 KB
Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia – Trześniów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 7+942 – 8+212 w miejscowości Trześniów” ora „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2058R Jasionów przez wieś polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+440 – 0+839 w miejscowości Jasionów”. Plik pdf 46.90 KB
Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. W sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego. Plik pdf 1.12 MB
Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia – Trześniów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 1+830 – 2+030 w miejscowości Haczów”. Plik pdf 43.87 KB
Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+003 – 5+334 w miejscowości Malinówka”. Plik pdf 41.47 KB
Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów – Turze Pole polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+584 – 0+855 w miejscowości Brzozów ul. Chopina”. Plik pdf 40.40 KB
Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030R Brzezianka – Stara wieś polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+994 – 3+340 (prawa strona) i 3+334 – 3+362 (strona lewa) w miejscowości Orzechówka”. Plik pdf 43.57 KB
Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044R Krzemienna – Ulucz w km 4+641 – 6+200 w miejscowości Ulucz”. Plik pdf 40.88 KB
Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz – Przysietnica polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+620 – 5+972 w miejscowości Golcowa”. Plik pdf 42.56 KB
Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2057R Jabłonica Polska – Haczów w km 0+000 – 3+421 w miejscowościach Jabłonica Polska i Haczów”. Plik pdf 41.76 KB
Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. W sprawie powołania Komisji w celu ustalenia zużycia paliwa na 100 km w samochodzie służbowym Starostwa Powiatowego w Brzozowie marki SUZUKI SX4. Plik pdf 33.79 KB
Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. W sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 76.93 KB
Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 41.01 KB
Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadzania.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa placu sprawnościowego (street workout) przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie”. Plik pdf 49.66 KB
Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 4 września 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie”. Plik pdf 42.96 KB
Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 4 września 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót.: „Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2”. Plik pdf 42.10 KB
Zarządzenie Nr 69/2017 z dnia 11 września 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018 – 2019. Plik pdf 93.04 KB
Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 25 września 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052R Humniska d.s. – Humniska m.s. polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+000 – 0+190 w miejscowości Humniska”. Plik pdf 41.17 KB
Zarządzenie Nr 71/2017 z dnia 28 września 2017 r. W sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzozowie. Plik pdf 40.94 KB
Zarządzenie Nr 72/2017 z dnia 29 września 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Powiatowi Brzozowskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 2 500 000,00 PLN. Plik pdf 45.37 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2017-09-01
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2017-09-01 13:19
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2017-12-22 09:16

Załączniki:

Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 4 października 2017 r. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 35.55 KB
Zarządzenie Nr 74/2017 z dnia 4 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 40.12 KB
Zarządzenie Nr 75/2017 z dnia 5 października 2017 r. W sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na 100 km w samochodzie służbowym Starostwa Powiatowego w Brzozowie – Suzuki SX4, nr rej. RBR 17020. Plik pdf 40.75 KB
Zarządzenie Nr 76/2017 z dnia 4 października 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT5000 wraz z cyfryzacja zasobów w powiacie brzozowskim”. Plik pdf 50.37 KB
Zarządzenie Nr 77/2017 z dnia 2 listopada 2017 r. W sprawie ustalenia rocznej normy ekwiwalentu rzeczowego dla pracowników Starostw Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 63.25 KB
Zarządzenie Nr 78/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2024R w miejscowości Domaradz”. Plik pdf 39.72 KB
Zarządzenie Nr 79/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.: „Dostosowanie sanitariatów dla nie pełnosprawnych w budynku szkolnym specjalnego Ośrodka – Wychowawczego w Brzozowie”. Plik pdf 43.07 KB
Zarządzenie Nr 80/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarzadzanie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowski”. Plik pdf 49.92 KB
Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.; „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 10+861 – 10+927 w miejscowości Jasionów”. Plik pdf 43.20 KB
Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku. Plik pdf 32.52 KB
Zarządzenie Nr 83/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Plik pdf 151.26 KB
Zarządzenie Nr 84/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. W sprawie ustalenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiacie Brzozowskim. Plik pdf 64.41 KB
Zarządzenie Nr 85/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. W sprawie powołania zespołu do oceny wniosku o zwiększenie liczby uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starej Wsi. Plik pdf 39.44 KB
Zarządzenie Nr 86/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. W sprawie wprowadzenia Oceny Ryzyka Zawodowego w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 4.75 MB
Zarządzenie Nr 87/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. W sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 191.23 KB
Zarządzenie Nr 88/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 50.79 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2017-12-22
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2017-12-22 09:17
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2018-03-01 13:39
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2020r. 15:00:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.