Uchwały Zarządu Powiatu w Brzozowie podjęte na grudniowych posiedzeniach

Załączniki:

W sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok Plik pdf 142.08 KB
W sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusz Kościuszki w Brzozowie Plik pdf 35.19 KB
W sprawie zmian projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029 Plik pdf 1.15 MB
W sprawie dokonania zmian w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Brzozowskiego na 2020 rok Plik pdf 4.05 MB
W sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok Plik pdf 190.98 KB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 878.79 KB
W sprawie udzielenia Kierownikowi Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Brzozowie upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności prawnych w zakresie realizacji programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plik pdf 43.13 KB
W sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2020 Plik pdf 58.85 KB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 852.38 KB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 819.33 KB
Ws prawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2020 rok Plik pdf 668.54 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-12-03
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-12-17 10:46
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-01-24 11:43
Uchwały Zarządu Powiatu w Brzozowie podjęte na listopadowych posiedzeniach

Załączniki:

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu w Brzozowie dotyczącej Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Plik pdf 532.01 KB
W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2020 Plik pdf 260.59 KB
W sprawie sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029 Plik pdf 1,016.04 KB
W sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Brzozowskiego na 2020 rok Plik pdf 4.83 MB
W sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok Plik pdf 199.83 KB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 824.47 KB
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu Plik pdf 32.49 KB
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2020 Plik pdf 60.94 KB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 948.77 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-11-28
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-12-17 10:37
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-12-17 10:44
Uchwały Zarządu Powiatu w Brzozowie podjęte na październikowych posiedzeniach

Załączniki:

W sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok Plik pdf 146.46 KB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 639.65 KB
W sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok Plik pdf 145.60 KB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 646.22 KB
W sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zwiększenia wymiaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej uczniom Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie w okresie od 9 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Plik pdf 45.91 KB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 786.46 KB
W sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok Plik pdf 68.75 KB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 768.29 KB
W spawie uchwalenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za trzeci kwartał 2019 roku Plik pdf 189.67 KB
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2020 Plik pdf 527.46 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-10-30
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-11-27 10:29
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-12-17 10:34
Uchwały Zarządu Powiatu w Brzozowie podjęte na wrześniowych posiedzeniach

Załączniki:

W sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu Plik pdf 48.73 KB
W sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie do realizacji i rozliczenia projektu partnerskiego nr INT/EK/KAR/3/II/A/0173 pn.: "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego", współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A polska-Słowacja 2014-2020. Plik pdf 52.84 KB
W sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni 0.50m2 znajdującej się w szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza Plik pdf 42.35 KB
W sprawie wydania opinii w zakresie pozbawienia kategorii drogi publicznej odcinka drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska-Puławy poprzez wyłączenie go z użytkowania jako drogi publicznej. Plik pdf 35.59 KB
W sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie do reprezentowania Powiatu Brzozowskiego we wszystkich sprawach dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Plik pdf 42.62 KB
W sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie do realizacji i rozliczenia projektu partnerskiego nr 2019-1-IT02-KA229-062188_3 pod nazwą "Lokalne rozwiązania dla globalnych wyzwań", w ramach programu "Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, projekt: Współpraca szkół (KA229) Plik pdf 45.52 KB
W sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie dodatkowego oddziału klasy I Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie Plik pdf 37.38 KB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 748.30 KB
W sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Haczów Plik pdf 31.13 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-09-06
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-09-30 11:03
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-12-17 10:27
Uchwały Zarządu Powiatu w Brzozowie podjęte na sierpniowych posiedzeniach

Załączniki:

W sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia Plik pdf 87.44 KB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 718.76 KB
W sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce Plik pdf 91.29 KB
W sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego dla których organizatorem jest Powiat Brzozowski Plik pdf 38.54 KB
W sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie realizacji zwiększonej liczby godzin wybranych zajęć edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie w okresie od 3 września 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Plik pdf 103.70 KB
W sprawie wydania opinii dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową /rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym" Plik pdf 44.83 KB
W sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 835 m. Gorliczyna - DK94 Plik pdf 28.28 KB
W sprawie uchwalenia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Brzozowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku Plik pdf 7.11 MB
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2019 rok Plik pdf 793.12 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-08-12
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-09-02 13:50
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-09-30 11:02
Uchwały Zarządu Powiatu w Brzozowie podjęte na posiedzeniu 18 czerwca 2019 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-06-18
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-06-26 11:30
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-06-26 11:28
Uchwały Zarządu Powiatu w Brzozowie podjęte na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2019 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-01-18
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-01-29 10:53
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-01-29 10:59