Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 
Żądanie powinno zawierać:
- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
- wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
- wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.
 
Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 
Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
 
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo  złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 
* * *
 
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ
Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.
 
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".
 
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
- dane kontaktowe wnioskodawcy,
wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,
- wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
- wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 
Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.
Do pobrania: wzór wniosku o zapewnienie dostępnoścI
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:
- złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa powiatowego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1,
- wysłać pocztą na adres:  Starostwo Powiatowe w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1,
- wysłać drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiatbrzozow.pl
 
W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłZbigniew Błaż - Naczelnik Wydziału 2021-09-24
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-09-24 08:45
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-09-24 09:11

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Stan w dniu 01.01.2021 r.

* * *

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami

(podlega publikacji na stronie podmiotowej oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Brzozowie)

 

Nazwa podmiotu: Starostwo Powiatowe w Brzozowie

Dokument opracowali:
Koordynator ds. dostępności cyfrowej – Dariusz Supel
Koordynator ds. dostępności architektonicznej - Tadeusz Iwanowski


Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1062) przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


pobierz wersję edytowalną planu działalności (Plik DOC, 100 KB)

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2020-10-07
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2020-10-07 08:54
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2021-07-29 08:51
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 25 października 2021r. 03:47:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.