Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Pożytek publiczny
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Brzozowie poniżej zamieszcza następujące materiały:
 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r poz. 450 z późn zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
Załączniki w formacie doc.
– wzór oferty
- wzór umowy 
- wzór sprawozdania

3. UCHWAŁA NR 294/17 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2018

4. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2018
- formularz zgłoszeniowy na członka komisji

5. Uchwała Nr 298/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie w sprawie powołania komisji Konkursowej  do spraw zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

6. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr 298/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa w roku 2018

7. Uchwała 303/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2018

8. Uchwała Nr XXXV/196/17 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 4 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"  

9. Uchwała Nr 312/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

10. Uchwała Nr 313/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu powiatu brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2018. 

11. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego  oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.

12. Uchwała Nr 321/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie w sprawie powołania komisji konkursowej  do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego  oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.

13. Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie, na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego  oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.

- wzór wniosku

14. Uchwała Nr 327/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w raqmach otwartego konkursu ofert na 2018 r.

15 .Uchwała Nr 328/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2018 

16. Uchwała Nr 331/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań powiatu z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

17. Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w okresie od 1 września do 15 grudnia 2018 roku

18. Uchwała Nr 352/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki od 1 września do 15 grudnia 2018 roku

 

20. Uchwała Zarządu Powiatu w Brzozowie Nr 379/2018 z dnia 29 października 2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2019

21. Uchwała  Nr 377/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonnia zadania z zakresu pomocy społecznej.

22. Uchwała Nr 378/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Brzozowskiego z zakresu pomocy społecznej.

23. Uchwała Nr 380/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2019 r.

24. Uchwała Nr 389/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2019.

25. Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej zleconego przez Powiat Brzozowski organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w latach 2019 - 2023 - „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 64 dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na terenie Powiatu Brzozowskiego"


 
27. UCHWAŁA NR 16/18 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE  z dnia 14 grudnia 2018  w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2019

28. Uchwała Nr 14/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej realizowanego przez ogranizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na lata 2019-2023

29. Uchwała Nr IV/23/18 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
34. Uchwała 34/19 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

- nowy wzór wniosku (format *.docx)

35. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku
 

36. Uchwała Nr 39/19 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań powiatu z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku
 

  
  
40. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r.

4
1. UCHWAŁA NR 49/19 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w ramach otwartego konkursu ofert na 2019 r. 

42. Uchwała Nr 67/2019 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzwięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2019

43. UCHWAŁA NR 99/19  ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2020

44. UCHWAŁA NR 100/19  ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu w Brzozowie dotyczącej Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 r.

45. UCHWAŁA NR 101/19  ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2020 r.

- karta zgłoszenia na członka komisji (format *.docx)


 
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2019-11-06
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-11-06 13:03
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2019-11-06 15:05
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 17 listopada 2019r. 08:27:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.