XML
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
              

Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o : 
Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 z dnia 31.03.2015 r. oraz SZOOP

ogłasza

otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.
 
Cel i zasady współpracy:
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zakres zadań dla Partnera: 
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną z Liderem koncepcję realizacji projektu
- realizacja przewidzianych w ramach projektu działań
- obsługa logistyczno – organizacyjna projektu

Zakres zadań Lidera :
- przygotowanie koncepcji projektu do realizacji
- przeprowadzenie działań rekrutacyjnych do projektu
- przeprowadzenie działań promocyjnych w ramach projektu
- zapewnienie wkładu własnego dla projektu zgodnie z wytycznymi do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
- zarządzanie projektem
- finansowe i rzeczowe rozliczenie projektu

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1. Charakterystykę podmiotu
2. Informacje na temat deklarowanego wkładu partnera w realizację partnerstwa (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, a także potencjał społeczny) adekwatne do celów projektu.
3.   Informację na temat doświadczenia partnera w realizacji projektów w obszarze, w którym udzielone będzie wsparcie oraz w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt.
4.   Zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu.
5.   Opis zaangażowania partnera w kwestii przygotowania wniosku o dofinansowanie i zarządzania projektem.
6. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z obowiązującymi zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i obowiązującymi w tym obszarze przepisami prawa oraz z uwzględnieniem dokumentów i wytycznych.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 
2. Aktualny statut podmiotu. 
3. Pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych : Urzędu Skarbowego bądź zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Wykaz projektów o podobnym charakterze, w których potencjalny partner uczestniczył lub realizował samodzielnie w ciągu ostatnich 3 lat.
5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
6. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji do pełnienia funkcji Partnera.
 
Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. 
2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze oraz w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt.
4. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu. 

Termin składania ofert: do dnia 11.01.2016 r. do godz.15:30. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór partnerów do realizacji projektu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 11.01.2016 roku do godziny 15:30.
 
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 
Wynik przeprowadzanego naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowieoraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.

Do pobrania:
OGŁOSZENIE 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2015-12-21
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-12-21 12:18
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2015-12-21 12:19
Dodano do archiwum Dariusz Supel - Redaktor BIP