XML
INFORMACJA

Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu


Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zarząd Powiatu w Brzozowie w oparciu o : Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020, SZOOP - w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego dnia 2 sierpnia 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Brzozowskiego o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu dotyczącego wsparcia działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego, informuje o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera :

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o.
ul. Poznańska 29
20-731 Lublin

We wskazanym w ogłoszeniu terminie wpłynęła jedna oferta Polskiej Giełdy Pracy Sp. z o.o. w Lublinie.
Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Polskiej Giełdy Pracy Sp. z o.o. z Lublina do roli Partnera projektu.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłMałgorzata Chmiel - Kierownik Powiatowego Centrum Integracji Społecznej2016-09-08
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2016-09-08 14:38
Dodano do archiwum