XML
Działalność lobbingowa
Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na m.in. organy samorządu powiatu w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.
 
Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Szczegółowe uregulowania w powyższym zakresie zawarto w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
 
Kwestie związane z załatwianiem w Starostwie Powiatowym w Brzozowie spraw dotyczących prowadzenia działalności lobbingowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa uregulowane zostały Zarządzeniem nr 14/2019 Starosty Brzozowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2019-02-11
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2019-02-11 12:21
Dodano do archiwum