Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Zarządzenia styczeń-marzec

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania. Typ pliku: pdf 59.94 KB
Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. W sprawie wprowadzenia ekwiwalentu na przybory kancelaryjne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie na 2012 rok. Typ pliku: pdf 95.47 KB
Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę tablic rejestracyjnych dla pojazdów z terenu Powiatu Brzozowskiego oraz odbiór i złomowanie tablic wycofanych z użycia”. Typ pliku: pdf 60.45 KB
Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 19 marca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów w km 6+320 - 8+147" Typ pliku: pdf 346.49 KB
Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi Typ pliku: pdf 180.45 KB
Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. W sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego Typ pliku: pdf 338.86 KB
Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 21 marca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki w km 3+248 - 5+548" Typ pliku: pdf 342.86 KB
Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 21 marca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Haczów w podziale zadania Typ pliku: pdf 374.64 KB
Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 28 marca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Domaradz w podziale na zadania Typ pliku: pdf 386.80 KB
Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie Typ pliku: pdf 179.93 KB
Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 20 marca 2012 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego na odnowę dróg powiatowych z infrastrukturą zrealizowaną w latach 2009 - 2011 r. Typ pliku: pdf 240.77 KB
Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. W sprawie zasad rachunkowości zadań finansowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu. Typ pliku: pdf 1.25 MB
Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. W sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie powiatu Brzozowskiego Typ pliku: pdf 2.28 MB
Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. W sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowych Typ pliku: pdf 1.29 MB
Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Typ pliku: pdf 424.64 KB
Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Typ pliku: pdf 5.65 MB
Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. W sprawie zasad i trybu wyznaczania celów Starostwa Powiatowego w Brzozowie, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągniecia Typ pliku: pdf 2.38 MB
Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. W sprawie zasad rachunkowości dla zadań współfinansowanych ze środków dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Typ pliku: pdf 1.33 MB
Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. W sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury dokonywania w Starostwie Powiatowym w Brzozowie wydatków publicznych nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Typ pliku: pdf 2.48 MB
Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. W sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Typ pliku: pdf 2.55 MB
Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 10 stycznia W sprawie wydatkowania środków publicznych o wartości powyżej 14 000 euro w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Typ pliku: pdf 2.21 MB
Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 7 marca 2012 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2011 rok Typ pliku: pdf 3.25 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-01-16 00:00
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-01-16 10:07
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2016-12-29 13:18
Zarządzenia kwiecień-czerwiec

Załączniki:

Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę i montaż windy w ramach zadania nadbudowa piętra i dachu nad budynkiem Starostwa Powiatowego w Brzozowie" Typ pliku: pdf 348.57 KB
Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Typ pliku: pdf 496.33 KB
Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 9 maja 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów obrębu Golcowa, gmina Domaradz" Typ pliku: pdf 324.30 KB
Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 10 maja 2012 r. W sprawie organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Powiacie Brzozowskim. Typ pliku: pdf 756.84 KB
Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 10 maja 2012 r. W sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin i zakładów pracy. Typ pliku: pdf 2.64 MB
Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 11 maja 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Na dostawę i wykonanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń związanych z zadaniem pn.: "Nadbudowa piętra budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51" Typ pliku: pdf 307.43 KB
Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 24 maja 2012 r. W sprawie organizacji systemu zbierania i przekazywania informacji o sytuacji bieżącej i kryzysowej w powiacie brzozowskim. Typ pliku: pdf 819.90 KB
Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 24 maja 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km 6+082 - 6+470 w miejscowości Golcowa". Typ pliku: pdf 357.47 KB
Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. W sprawie przeprowadzenia klasyfikacji sprzętu obrony cywilnej oraz sporządzenia wykazu sprzętu obrony cywilnej przewidzianego do wybrakowania na terenie powiatu brzozowskiego w 2012 roku. Typ pliku: pdf 509.15 KB
Zarządzenie Nr 40/2012 z dnia 24 maja 2012 r. W sprawie powołania Komisji do odbioru ósmej czynności rozliczeniowej prac scaleniowych we wsi Hłudno gmina Nozdrzec. Typ pliku: pdf 370.44 KB
Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km 6+897 w miejscowości Golcowa". Typ pliku: pdf 349.69 KB
Zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów w km 6+320 - 8+147". Typ pliku: pdf 295.57 KB
Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. W sprawie zasad przyznawania oraz maksymalnej wysokości świadczeń o charakterze fakultatywnym wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Typ pliku: pdf 1.16 MB
Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki w km 3+248 - 5+548" Typ pliku: pdf 291.44 KB
Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru dokumentacji projektowo - budowlanej dla zadania pn.: "Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej Nr 2020R Barycz - Niebylec w miejscowości Barycz" Typ pliku: pdf 297.31 KB
Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jasienica Rosielna w podziale na zadania Typ pliku: pdf 377.19 KB
Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2040R Dynów - Jabłonica Ruska w km 0+700 - 1+427 w miejscowości Siedliska" Typ pliku: pdf 352.52 KB
Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia - Trześniów w km 0+467 - 0+897 w miejscowości Haczów" Typ pliku: pdf 316.56 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-01-16 10:17
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-01-16 10:17
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-01-16 10:23
Zarządzenia lipiec-wrzesień

Załączniki:

Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km 6+470 - 6+917 w miejscowości Golcowa" Typ pliku: pdf 46.26 KB
Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w km 1+720 - 1+960 w miejscowości Jabłonica Polska" Typ pliku: pdf 44.91 KB
Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Nadbudowa piętra i dachu nad budynkiem Starostwa Powiatowego w Brzozowie" Typ pliku: pdf 44.63 KB
Zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara w miejscowości Przysietnica - etap II" Typ pliku: pdf 47.04 KB
Zarządzenie Nr 53/2012z dnia 20 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1972R Iskrzynia - Trześniów w km 1+597 - 3+017 oraz Nr 2037R Brzozów - Jabłonka w km 1+021 - 1+856" Typ pliku: pdf 50.99 KB
Zarządzenie Nr 54/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Dostawa i montaż windy w ramach zadania nadbudowa piętra i dachu nad budynkiem Starostwa Powiatowego w Brzozowie" Typ pliku: pdf 46.26 KB
Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3Maja 51 w podziale na zadania: Typ pliku: pdf 52.26 KB
Zarządzenie Nr 56/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km 0+00 do 0+240 w miejscowości Domaradz" Typ pliku: pdf 48.39 KB
Zarządzenie Nr 57/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2030R Brzezianka - Stara Wieś w km 3+560 - 3+740 w miejscowości Orzechówka" Typ pliku: pdf 46.25 KB
Zarządzenie Nr 59/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do oceny strat dokonanych w mieniu Powiatu w związku z zalaniem budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 51 Typ pliku: pdf 277.55 KB
Zarządzenie Nr 60/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie odbioru końcowego wykonanych robót remontowych na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2012 r. obejmujących: Remont drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia – Trześniów w km 3+702-4+002; Remont drogi powiatowej Nr 2030R Brzezianka – Stara Wieś w km 3+025-3+900; Remont drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów – Turze Pole w km 1+316 – 1+436 oraz 2+260-4+216 Typ pliku: pdf 327.14 KB
Zarządzenie Nr 61/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz – Przysietnica w km 6+082-6+470 w miejscowości Golcowa” Typ pliku: pdf 313.02 KB
Zarządzenie Nr 62/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Brzozowie w podziale na dwie odrębne części (zadania) Typ pliku: pdf 377.22 KB
Zarządzenie Nr 63/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do odbioru dziewiątej czynności rozliczeniowej prac scaleniowych we wsi Hłudno gmina Nozdrzec Typ pliku: pdf 372.68 KB
Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie Typ pliku: pdf 452.52 KB
Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. W sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie Typ pliku: pdf 454.58 KB
Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 12 września 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna – Brzozów w km 2+667 do 2+794 w miejscowości Blizne” Typ pliku: pdf 328.60 KB
Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 18 września 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+330-2+565” Typ pliku: pdf 346.55 KB
Zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 20 września 2012 r. W sprawie powołania Komisji do odbioru dziesiątej czynności rozliczeniowej prac scaleniowych we wsi Hłudno gmina Nozdrzec Typ pliku: pdf 375.04 KB
Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 24 września 2012 r. W sprawie Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Kontrola terenowa gleboznawczej klasyfikacji i użytków obrębu Zmiennica, gmina Brzozów” Typ pliku: pdf 330.64 KB
Zarządzenie Nr 70/2012 z dnia 25 września 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym na wykonanie usług pn.: „Udzielenie Powiatowi Brzozowskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 3 910 000,000 PLN: Typ pliku: pdf 329.31 KB
Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowanie przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej Nr 2020R Barycz – Niebylec w miejscowości Barycz” Typ pliku: pdf 350.81 KB
Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. Zmieniająca zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Typ pliku: pdf 2.39 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-01-16 10:44
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-01-16 10:44
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-01-16 11:23
Zarządzenia październik-grudz.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia 1 października 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1972R Iskrzynia – Trześniów w km 1+597-3+017 oraz Nr 2037R Brzozów – Jabłonka w km 1+021-1+856” Typ pliku: pdf 321.98 KB
Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 11 października 2012 r. W sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu brzozowskiego Typ pliku: pdf 1.77 MB
Zarządzenie Nr 75/2012 z dnia 12 października 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+175-0+415” Typ pliku: pdf 347.42 KB
Zarządzenie Nr 76/2012 z dnia 31 października 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w km 0+330-2+565” Typ pliku: pdf 308.39 KB
Zarządzenie Nr 77/2012 z dnia 2 listopada 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę regałów przesuwnych do wyposażenia archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Brzozowie” Typ pliku: pdf 312.67 KB
Zarządzenie Nr 78/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. W sprawie zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji Typ pliku: pdf 1,015.42 KB
Zarządzenie Nr 79/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2040R Dynów – Jabłonica Ruska w km 0+700-1+427 w miejscowości Siedliska” Typ pliku: pdf 316.31 KB
Zarządzenie Nr 80/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz – Przysietnica w km 6+897 w miejscowości Golcowa” Typ pliku: pdf 318.52 KB
Zarządzenie Nr 81/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. W sprawie powołania Komisji do odbioru jedenastej czynności rozliczeniowej prac scaleniowych we wsi Hłudno gmina Nozdrzec Typ pliku: pdf 373.05 KB
Zarządzenie Nr 82/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Powiacie Brzozowskim Typ pliku: pdf 752.45 KB
Zarządzenie Nr 83/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. W sprawie powołania zespołu do oceny wniosku o zwiększenie liczby uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Haczowie Typ pliku: pdf 254.71 KB
Zarządzenie Nr 85/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. W sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzozowie Typ pliku: pdf 496.73 KB
Zarządzenie Nr 86/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej Nr 2020R Barycz – Niebylec w miejscowości Barycz” Typ pliku: pdf 309.57 KB
Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 4 października 2012 r. W sprawie ustalenia rocznej normy ekwiwalentu rzeczowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie za 2012 rok Typ pliku: pdf 374.90 KB
Zarządzenie Nr 84/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót remontowo – budowlanych w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51 Typ pliku: pdf 360.76 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-01-16 11:24
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-01-16 11:24
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-01-16 11:28