Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Zarządzenia styczeń-marzec

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. W sprawie wprowadzenia ekwiwalentu na przybory kancelaryjne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie na 2013 rok. Typ pliku: pdf 81.88 KB
Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania. Typ pliku: pdf 119.81 KB
Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę tablic rejestracyjnych dla pojazdów z terenu Powiatu Brzozowskiego oraz odbiór i złomowanie tablic wycofanych z użycia". Typ pliku: pdf 48.17 KB
Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno - kartograficznych" Typ pliku: pdf 50.38 KB
Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Typ pliku: pdf 48.10 KB
Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn.: „Wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do opracowania projektu zagospodarowania poscaleniowego obrębu Hłudno, gmina Nozdrzec”. Typ pliku: pdf 55.28 KB
Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. W sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Typ pliku: pdf 452.75 KB
Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do oceny w 2013 roku przydatności do dalszego użytkowania sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Typ pliku: pdf 50.22 KB
Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 2 lutego 2013 r. W sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzenia badania ilości osób bezdomnych w powiecie brzozowskim. Typ pliku: pdf 44.32 KB
Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu brzozowskiego w 2013 roku. Typ pliku: pdf 849.81 KB
Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. W sprawie powołania komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Typ pliku: pdf 43.39 KB
Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Zmiennica, gmina Brzozów”. Typ pliku: pdf 46.79 KB
Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Typ pliku: pdf 130.83 KB
Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wyznaczenia lokalizacji brakujących znaków D-15 "przystanek autobusowy" na drogach powiatowych Powiatu Brzozowskiego Typ pliku: pdf 41.81 KB
Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. W sprawie powołania Komisji do odbioru dwunastej czynności rozliczeniowej prac scaleniowych we wsi Hłudno gmina Nazdrzec Typ pliku: pdf 52.86 KB
Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu dziecka w Brzozowie na 2013 r. Typ pliku: pdf 37.55 KB
Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych, w podziale na ustalone części (zadnia) Typ pliku: pdf 65.19 KB
Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi w 2013 r. Typ pliku: pdf 33.97 KB
Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 7 marca 2013 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2013 r. Typ pliku: pdf 35.49 KB
Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 12 marca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do Przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2013 roku Typ pliku: pdf 50.72 KB
Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 12 marca 2013 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2012 rok Typ pliku: pdf 505.57 KB
Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 14 marca 2013 r. W sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju samochodem niebędącym własnością pracodawcy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie Typ pliku: pdf 47.38 KB
Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 19 marca 2013 r. W sprawie zasad przyznawania oraz maksymalnej wysokości świadczeń o charakterze fakultatywnym wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Typ pliku: pdf 135.46 KB
Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 25 marca 2013 r. W sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Typ pliku: pdf 113.95 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2013-04-04 00:00
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-04-04 10:46
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-07-19 14:22
Zarządzenia kwiecień-czerwiec

Załączniki:

Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na odnowę dróg powiatowych z infrastrukturą zrealizowanych w latach 2009 - 2012 r. Typ pliku: pdf 40.11 KB
Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Brzozów, w podziale na ustalone części (zadania) Typ pliku: pdf 56.27 KB
Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. W sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru Starostwa Powiatowego w Brzozowie Typ pliku: pdf 105.03 KB
Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę fabrycznie nowego 9-cio miejscowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, z siedzibą przy ul. Ks. J. Bielawskiego 18" Typ pliku: pdf 49.06 KB
Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. W sprawie wdrożenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Typ pliku: pdf 509.90 KB
Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. W sprawie wdrożenia systemu rozwoju kompetencji kadr w Starostwie Powiatowym w Brzozowie Typ pliku: pdf 1.25 MB
Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 8 maja 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa budynku i budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Brzozowie" Typ pliku: pdf 47.37 KB
Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 14 maja 2013 r. Zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Typ pliku: pdf 104.52 KB
Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 22 maja 2013 r. W sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzozowie Typ pliku: pdf 42.81 KB
Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 23 maja 2013 r. W sprawie przygotowania i prowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego z udziałem Urzędu Miejskiego w Brzozowie oraz Urzędów Gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. Typ pliku: pdf 143.46 KB
Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 23 maja 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów - budowa chodnika dla pieszych w km 3+322 - 3+565 w miejscowości Malinówka". Typ pliku: pdf 48.09 KB
Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 28 maja 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Wzdów - Besko w km 0+267 - 0+429 wraz z odcinkową zabudową rowu drogowego w miejscowości Wzdów". Typ pliku: pdf 47.98 KB
Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 28 maja 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa mostu w miejscowości Wesoła w ciągu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz - Nozdrzec w km 4+413". Typ pliku: pdf 46.95 KB
Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienna - Witryłów - Jurowce w km 2+561 - 2+777 w miejscowości Temeszów". Typ pliku: pdf 46.07 KB
Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku oraz przeglądu gwarancyjnego wykonanych w 2012 r. prac budowlano-montażowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go Maja 51. Typ pliku: pdf 47.44 KB
Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych polegających na budowie chodników dla pieszych w ramach ustalonych zadań. Typ pliku: pdf 58.68 KB
Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2013 r." Typ pliku: pdf 46.14 KB
Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie robót remontowo-naprawczych w okresie gwarancyjnym (do 2013 r.) w ramach umów zawartych z firmą DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z. o. o." Typ pliku: pdf 47.10 KB
Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 10+640 - 10+890 w miejscowości Jasionów" realizowanego w ramach umowy Nr IV-272.5.2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. Typ pliku: pdf 47.74 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2013-07-19 14:24
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-07-19 14:24
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-07-26 11:40
Zarządzenia lipiec-wrzesień

Załączniki:

Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia - Trześniów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 4+820 - 5+140 w miejscowości Haczów". Typ pliku: pdf 46.80 KB
Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia - Trześniów w km 8+568 - 8+716 w miejscowości Trześniów". Typ pliku: pdf 46.23 KB
Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Brzozowie (dobudowa klatki schodowej i szybu windy dla osób niepełnosprawnych)" Typ pliku: pdf 47.09 KB
Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020R Barycz - Niebylec w miejscowości Barycz w km 0+241 - 0+780" Typ pliku: pdf 45.66 KB
Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020R Brzozów - Zmiennica w km 0+550 - 1+895 i 2+596 - 2706 oraz 2+876 - 3+376" Typ pliku: pdf 45.76 KB
Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna - Orzechówka w km 0+175 - 0+415". Typ pliku: pdf 45.82 KB
Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. uchylające zarządzenie Nr 10/2004 Starosty Brzozowskiego z dnia 25.02.2004 r. w sprawie ustalenia cen umownych za dodatkowe czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianiem danych z tego zasobu oraz uzgadnianiem dokumentacji projektowej, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działających w ramach Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Typ pliku: pdf 42.85 KB
Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna - Orzechówka na długości parkingu dolnego wraz z parkingiem". Typ pliku: pdf 46.67 KB
Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadnia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebki, gmina Nozdrzec". Typ pliku: pdf 46.01 KB
Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych z zabudową rowu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara w km 3+065 - 3+452 w miejscowości Przysietnica" Typ pliku: pdf 43.30 KB
Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebki, gmina Nozdrzec" Typ pliku: pdf 44.59 KB
Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. W sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu. Typ pliku: pdf 52.54 KB
Zarządzenie Nr 56/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Wykonanie robót remontowo - naprawczych w okresie gwarancyjnym (do 2013 r.) w ramach umów zawartych z firmą DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o". Typ pliku: pdf 43.86 KB
Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z "Programu wyrównywania różnic między regionami II" pn.: "Przebudowa budynku i budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy internacie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Brzozowie". Typ pliku: pdf 44.30 KB
Zarządzenie Nr 58/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2053R Humniska - Strachocina w km 3+300 - 3+550 w miejscowości Górki". Typ pliku: pdf 42.89 KB
Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w km 7+600 - 7+788 wraz z odcinkową zabudową rowu drogowego w miejscowości Zmiennica". Typ pliku: pdf 44.03 KB
Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Powiecie Brzozowskim Typ pliku: pdf 102.27 KB
Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Typ pliku: pdf 35.15 KB
Zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2020R Barycz - Niebylec w miejscowości Barycz w km 0+241 do 0+780". Typ pliku: pdf 45.26 KB
Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2055R Brzozów - Zmiennica w km 0+550 do 1+895 i 2+596 do 2+706 oraz 2+876 do 3+376". Typ pliku: pdf 45.87 KB
Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 16 września 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Typ pliku: pdf 159.55 KB
Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 19 września 2013 r. W sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Typ pliku: pdf 188.11 KB
Zarządzenie Nr 66/2013 z dnia 26 września 2013 r. W sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Typ pliku: pdf 88.00 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2013-07-26 11:51
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-07-26 11:51
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-09-27 13:20
Zarządzenia październik-grudz.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 68/2013 z dnia 14 października 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Temeszów, gmina Dydnia”. Typ pliku: pdf 34.13 KB
Zarządzenie Nr 69/2013 z dnia 15 października 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Udzielenie Powiatowi Brzozowskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 820 000,00 PLN”. Typ pliku: pdf 34.93 KB
Zarządzenie Nr 70/2013 z dnia 21 października 2013 r. W sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Brzozowskiego. Typ pliku: pdf 156.76 KB
Zarządzenie Nr 71/2013 z dnia 21 października 2013 r. W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Typ pliku: pdf 24.75 KB
Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 30 października 2013 r. W sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu brzozowskiego. Typ pliku: pdf 166.55 KB
Zarządzenie Nr 73/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Typ pliku: pdf 25.60 KB
Zarządzenie Nr 74/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie z dostosowaniem węzłów sanitarnych i wejść do pomieszczeń szkolnych dla osób niepełnosprawnych”. Typ pliku: pdf 39.45 KB
Zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. W sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w miejscowości Domaradz, gmina Domaradz. Typ pliku: pdf 47.56 KB
Zarządzenie Nr 76/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. W sprawie zasad przegotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Typ pliku: pdf 98.42 KB
Zarządzenie Nr 77/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa mostu w miejscowości Wesoła w ciągu drogi Powiatowej Nr 2021R Barycz – Nozdrzec w km 4+413”. Typ pliku: pdf 35.80 KB
Zarządzenie Nr 78/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu na drodze gminnej Nr 115521R – ulica Piastowa w Brzozowie. Typ pliku: pdf 36.65 KB
Zarządzenie Nr 79/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Udzielenie Powiatowi Brzozowskiemu długoterminowego kredytu w wysokości 3 050 000,00 PLN”. Typ pliku: pdf 37.21 KB
Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Brzozowie (dobudowa klatki schodowej i szybu windy dla osób niepełnosprawnych)”. Typ pliku: pdf 32.88 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2014-09-18 11:40
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2014-09-18 11:40
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2014-09-18 11:51
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2020r. 14:44:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.