Starostwo Powiatowe w Brzozowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Zarządzenia styczeń-marzec

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Typ pliku: pdf 24.29 KB
Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę tablic rejestracyjnych dla pojazdów z terenu Powiatu Brzozowskiego oraz odbioru i złomowanie tablic wycofanych z użycia”. Typ pliku: pdf 35.14 KB
Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. W sprawie wprowadzania ekwiwalentu na przybory kancelaryjne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie na 2014 rok. Typ pliku: pdf 61.27 KB
Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku. Typ pliku: pdf 31.06 KB
Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. W sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Haczów, położonych w miejscowościach: Buków, Haczów, Jabłonica Polska. Malinówka, Trześniów i Wzdów. Typ pliku: pdf 47.76 KB
Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Typ pliku: pdf 197.90 KB
Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. W sprawie wydatkowania środków publicznych o wartości powyżej 14 000 euro w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Typ pliku: pdf 203.85 KB
Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. W sprawie wprowadzania regulaminu określającego ramowe procedury dokonywania w Starostwie Powiatowym w Brzozowie wydatków publicznych nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. Typ pliku: pdf 225.35 KB
Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. W sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowych. Typ pliku: pdf 123.10 KB
Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. W sprawie powołania Komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania. Typ pliku: pdf 36.19 KB
Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. W sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno – kartograficznych w ramach niżej ustalonych zadań. Typ pliku: pdf 41.20 KB
Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu brzozowskiego w 2014 r. Typ pliku: pdf 550.93 KB
Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. W sprawie zasad przyznawania oraz określania maksymalnej wysokości świadczeń o charakterze fakultatywnym dla rodzin zastępczych. Typ pliku: pdf 105.74 KB
Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami II” pn.: „Przebudowa budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie z dostosowaniem węzłów sanitarnych i wejść do pomieszczeń szkolnych dla osób niepełnosprawnych”. Typ pliku: pdf 34.41 KB
Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. W sprawie powołania Komisji do oceny w 2014 roku przydatności do dalszego użytkowania sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Typ pliku: pdf 40.69 KB
Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie projektu wykonawczego budowy lub przebudowy wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych. Typ pliku: pdf 46.95 KB
Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych na odnowę dróg powiatowych z infrastrukturą zrealizowanych w latach 2009 – 2013 r. Typ pliku: pdf 25.69 KB
Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 4 marca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych powiatu brzozowskiego. Typ pliku: pdf 38.49 KB
Zarządzenie Nr 19A/2014 z dnia 4 marca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania oraz fizycznej likwidacji zdezaktualizowanych, zbędnych oraz nie nadających się do dalszego użytkowania blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci podpisowych funkcjonujących w Starostwie Powiatowym oraz aktualizacji „Ewidencji pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków”. Typ pliku: pdf 41.59 KB
Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 5 marca 2014 r. W sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw wyborów – urzędnika wyborczego. Typ pliku: pdf 22.91 KB
Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 6 marca 2014 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Brzozowie na 2014 r. Typ pliku: pdf 30.21 KB
Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 6 marca 2014 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2014 r. Typ pliku: pdf 25.91 KB
Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 6 marca 2014 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi w 2014 r. Typ pliku: pdf 26.11 KB
Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 7 marca 2014 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2013 rok. Typ pliku: pdf 319.70 KB
Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 20 marca 2014 r. W sprawie zleceń do gminnych planów zarządzenia kryzysowego. Typ pliku: pdf 285.75 KB
Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 21 marca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2052R Humniska ds. – Humniska ms. W miejscowości Humniska w km 0+2014” Typ pliku: pdf 37.37 KB
Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 21 marca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadań. Typ pliku: pdf 42.13 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2014-10-03 14:32
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2014-10-03 14:33
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2014-10-21 14:16
Zarządzenia kwiecień-czerwiec

Załączniki:

Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności użytkowej materiałów geodezyjnych i kartograficznych zasobu PODG i K. Typ pliku: pdf 40.05 KB
Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa. Typ pliku: pdf 27.73 KB
Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 7 maja 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara miejscowość Przysietnica”. Typ pliku: pdf 35.80 KB
Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 15 maja 2014 r. W sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Typ pliku: pdf 42.63 KB
Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 17 maja 2014 r. W sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego w powiecie brzozowskim. Typ pliku: pdf 28.38 KB
Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 19 maja 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadnia pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne, gmina Jasienica Rosielna”. Typ pliku: pdf 36.47 KB
Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 19 maja 2014 r. W sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury dokonywania w Starostwie Powiatowym w Brzozowie wydatków nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Typ pliku: pdf 233.25 KB
Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 19 maja 2014 r. W sprawie wydatkowania środków publicznych o wartości powyżej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Typ pliku: pdf 207.87 KB
Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie niżej wymienionych zadań. Typ pliku: pdf 41.24 KB
Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku oraz przeglądu gwarancyjnego wykonanych w 2012 r. prac budowlano-montażowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3-go maja 51. Typ pliku: pdf 40.67 KB
Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienna – Witryłów – Jurowce polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 1+950 – 2+165 w miejscowości Temeszów”. Typ pliku: pdf 36.88 KB
Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru wykonanych robót w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+130 – 3+322 w miejscowości Malinówka”. Typ pliku: pdf 35.86 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2014-11-07 12:01
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2014-11-07 12:01
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2014-11-07 12:12
Zarządzenia lipiec-wrzesień

Załączniki:

Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia – Trześniów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+141 – 5+520 w miejscowości Haczów”. Typ pliku: pdf 32.93 KB
Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec –ETAP I”. Typ pliku: pdf 43.40 KB
Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie dla celów rehabilitacji i montaż stałych urządzeń drewnianych i metalowych”. Typ pliku: pdf 33.14 KB
Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. W sprawie organizacji narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Brzozowskiego. Typ pliku: pdf 65.98 KB
Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec – ETAP II”. Typ pliku: pdf 333.29 KB
Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienna – Witryłów – Jurowce polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+165 – 2+318 w miejscowości Temeszów”. Typ pliku: pdf 262.63 KB
Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r. W sprawie powołania Komisji do oceny w 2014 roku przydatności do dalszego użytkowania składników majątku rzeczowego w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Typ pliku: pdf 366.33 KB
Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 2 września 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara w miejscowości Przysietnica”. Typ pliku: pdf 253.50 KB
Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 3 września 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadnia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2039R Izdebki – Obarzym w km 1+200 – 2+700”. Typ pliku: pdf 294.03 KB
Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 9 września 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1972R Iskrzynia – Trześniów polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+521 – 5+631 w miejscowości Haczów”. Typ pliku: pdf 269.90 KB
Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 14 września 2014 r. W sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu brzozowskiego w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego pk. „BIESZCZADY 2014”. Typ pliku: pdf 1.66 MB
Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 15 września 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz – Przysietnica polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 4+800 – 5+205 w miejscowości Golcowa”. Typ pliku: pdf 273.95 KB
Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 25 września 2014 r. W sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Spółki Leśnej i Gruntów Leśnych wsi Jabłonica Polska, położonych w miejscowości Jabłonica Polska, gmina Haczów. Typ pliku: pdf 419.61 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2015-02-13 11:49
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2015-02-13 11:49
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2015-02-13 11:59
Zarządzenia październik-grudz.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 1 października 2014 r. W sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Typ pliku: pdf 201.82 KB
Zarządzenie Nr 54/2014 z dnia 6 października 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz – Przysietnica polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+240 – 1+260 w miejscowości Domaradz”. Typ pliku: pdf 277.25 KB
Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 10 października 2014 r. W sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzozowie. Typ pliku: pdf 272.33 KB
Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 13 października 2014 r. W sprawie ustalenia rocznej normy ekwiwalentu rzeczowego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie za 2014 rok. Typ pliku: pdf 324.95 KB
Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2039R Izdebki – Obarzym w km 1+200 – 2+700”. Typ pliku: pdf 261.47 KB
Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót w ramach zadania pn.: „Utworzenie fitness parku przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie”. Typ pliku: pdf 244.58 KB
Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. W sprawie zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Typ pliku: pdf 924.04 KB
Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. W sprawie przeprowadzenia klasyfikacji sprzętu obrony cywilnej na terenie powiatu brzozowskiego w 2014 roku. Typ pliku: pdf 342.15 KB
Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. W sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Humniska, gmina Brzozów. Typ pliku: pdf 411.64 KB
Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. W sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu. Typ pliku: pdf 363.16 KB
Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. W sprawie zasad rachunkowości dla projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, na terenie województwa podkarpackiego zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013. Typ pliku: pdf 193.34 KB
Zarządzenie Nr 64/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru wykonanych robót w ramach zamówienia pn.: „Przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych, leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec – ETAP I – Zadania Nr 1- 3”. Typ pliku: pdf 301.29 KB
Zarządzenie Nr 65/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. W sprawie wyznaczenia wicestarosty do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec starosty. Typ pliku: pdf 251.84 KB
Zarządzenie Nr 66/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. W sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzozowie. Typ pliku: pdf 199.00 KB
Zarządzenie Nr 67/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2052R Humniska ds. – Humniska ms. w miejscowości Humniska w km 0+204”. Typ pliku: pdf 279.89 KB
Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. W sprawie zasad rachunkowości dla projekt pn.: ”Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli”, w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji” (GIS-Green Investment Scheme) Cześć 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Typ pliku: pdf 183.93 KB
Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Typ pliku: pdf 72.26 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2015-02-13 12:02
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2015-02-13 12:02
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2015-11-27 10:53
Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów , tel. (13) 43-426-45 , e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
Wygenerowano: 12 sierpnia 2020r. 09:38:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.