XML
Zarządzenia styczeń-marzec


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. W sprawie wprowadzenia ekwiwalentu na przybory kancelaryjne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie na 2013 rok. Plik pdf 81.88 KB
Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania. Plik pdf 119.81 KB
Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę tablic rejestracyjnych dla pojazdów z terenu Powiatu Brzozowskiego oraz odbiór i złomowanie tablic wycofanych z użycia". Plik pdf 48.17 KB
Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno - kartograficznych" Plik pdf 50.38 KB
Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 48.10 KB
Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn.: „Wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do opracowania projektu zagospodarowania poscaleniowego obrębu Hłudno, gmina Nozdrzec”. Plik pdf 55.28 KB
Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. W sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Plik pdf 452.75 KB
Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. W sprawie powołania Komisji do oceny w 2013 roku przydatności do dalszego użytkowania sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 50.22 KB
Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 2 lutego 2013 r. W sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przeprowadzenia badania ilości osób bezdomnych w powiecie brzozowskim. Plik pdf 44.32 KB
Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu brzozowskiego w 2013 roku. Plik pdf 849.81 KB
Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. W sprawie powołania komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Plik pdf 43.39 KB
Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Zmiennica, gmina Brzozów”. Plik pdf 46.79 KB
Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Plik pdf 130.83 KB
Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wyznaczenia lokalizacji brakujących znaków D-15 "przystanek autobusowy" na drogach powiatowych Powiatu Brzozowskiego Plik pdf 41.81 KB
Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. W sprawie powołania Komisji do odbioru dwunastej czynności rozliczeniowej prac scaleniowych we wsi Hłudno gmina Nazdrzec Plik pdf 52.86 KB
Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu dziecka w Brzozowie na 2013 r. Plik pdf 37.55 KB
Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych polegającą na budowie chodników dla pieszych, w podziale na ustalone części (zadnia) Plik pdf 65.19 KB
Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi w 2013 r. Plik pdf 33.97 KB
Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 7 marca 2013 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2013 r. Plik pdf 35.49 KB
Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 12 marca 2013 r. W sprawie powołania Komisji do Przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2013 roku Plik pdf 50.72 KB
Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 12 marca 2013 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzozowie za 2012 rok Plik pdf 505.57 KB
Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 14 marca 2013 r. W sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju samochodem niebędącym własnością pracodawcy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie Plik pdf 47.38 KB
Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 19 marca 2013 r. W sprawie zasad przyznawania oraz maksymalnej wysokości świadczeń o charakterze fakultatywnym wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Plik pdf 135.46 KB
Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 25 marca 2013 r. W sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Plik pdf 113.95 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłTomasz Smoleń2013-04-04
Publikujący Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-04-04 10:46
Modyfikacja Tomasz Smoleń - Redaktor BIP 2013-07-19 14:22