XML
SESJA XXXIV

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 14 listopada 2013 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli Plik pdf 415.88 KB
W sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym Plik pdf 205.54 KB
W sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej Plik pdf 415.64 KB
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich realiziację w 2013 r. Plik pdf 46.49 KB
W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2014 roku Plik pdf 300.89 KB
W sprawie uchwalenia PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU BRZOZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014 Plik pdf 545.05 KB
W sprawie zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza Plik pdf 299.98 KB
W sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2013 rok Szpitala Specjalsitycznego w Brzozowie Plik pdf 41.98 KB
W sprawie zmian uchwaly budżetowej na 2013 rok Plik pdf 397.33 KB
Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Plik pdf 44.02 KB
W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej Plik pdf 40.19 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Brzozowie
WytworzyłDariusz Supel - Inspektor2013-12-05
Publikujący Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-12-05 11:04
Modyfikacja Dariusz Supel - Redaktor BIP 2013-12-05 11:18