Kierownictwo

Data publikacji: 2012-01-02 10:01:00

 
 


Starosta Brzozowski

Zdzisław SZMYD

tel./fax 13 43-426-45
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

 

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty należy w szczególności:
1. Organizowanie pracy Zarządu Powiatu i Starostwa.
2. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Starostwa.
3. Kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu.
4. Reprezentowanie Powiatu na zewnątrz.
5. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości Powiatu.
6. Upoważnianie pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do wydawania w Jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
7. Realizacja polityki kadrowej w Starostwie.
8. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży.
9. Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu.
10. Sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej na terenie Powiatu.
11. Koordynowanie i nadzór nad działalnością powiatowych jednostek organizacyjnych z zakresu oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.
12. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przez ustawy, uchwały Rady i Zarządu Powiatu dla Starosty oraz wynikające ze Statutu Powiatu i Regulaminu.


 
 

Wicestarosta Brzozowski
Jacek ADAMSKI
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl


Do zakresu zadań i kompetencji Wicestarosty należy w szczególności:
1. Wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę.
2. Przejmuje kompetencje i zadania Starosty w czasie Jego nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji.
3. Koordynuje i nadzoruje działalność powiatowej jednostki organizacyjnej pełniącej funkcję zarządcy dróg powiatowych. 

 
Sekretarz Powiatu
Ewa TABISZ
e-mail: e-mail: sekretarz@powiatbrzozow.pl

Sekretarz Powiatu zapewnia:
1. sprawne funkcjonowanie Starostwa i właściwe warunki jego działania,
2. właściwą organizację stanowisk pracy i realizację zadań przez pracowników Starostwa,
3. przestrzeganie Regulaminu Pracy Starostwa,
4. nadzór nad terminowym załatwianiem spraw,
5. kontrolę realizacji zadań przez wydziały,
6. podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Starostwa,
7. nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków.

Ponadto do zadań Sekretarza Powiatu należy:
1. koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących strukturę i zasady funkcjonowania Starostwa,
2. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Zarządu Powiatu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu Powiatu,
3. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Powiatu oraz prac związanych z organizacją sesji Rady Powiatu,
4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.


 

 

Skarbnik Powiatu
Marta CZĘCZEK

e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

Skarbnik Powiatu, jako główny księgowy budżetu Powiatu zapewnia prawidłową gospodarkę budżetową, dąży do pozyskiwania środków finansowych na rzecz Starostwa, odpowiada za planowanie i realizację budżetu oraz sprawuje nadzór nad gospodarką finansową.

Ponadto do zadań Skarbnika Powiatu należy:
1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
3. Nnadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
4. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
5. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych Powiatu,
6. Sprawowanie nadzoru służbowego nad pracownikami Wydziału Finansowego Starostwa.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2012-01-02
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2012-01-02 10:01:00
Liczba wyświetleń: 9101

Wygenerowano: 2023-12-03 09:35:23