SOZK 02 - Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały/czasowy

Data publikacji: 2011-02-09 15:03:16

 

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 18, tel. 015 6433440 lub 6433413

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn.zm.),

-ustawa z 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 t.j z późn.zm.),

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002r. Nr 236 poz.1999 z późn. zm.).

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zameldowanie na POBYT STAŁY:

 

1. CUDZOZIEMIEC:

a) wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO”,

b) karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadaniem statusu uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie się lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP,

c) paszport,

d) tytuł prawny do lokalu.

2. OBYWATEL PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE:

a) wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO”,

b) karta pobytu obywatela UE lub zezwolenie na pobyt,

c) paszport lub dokument tożsamości,

d) tytuł prawny do lokalu.

3. CZŁONEK JEGO RODZINY, nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE:

a) wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO,

b) dokument pobytu lub zezwolenie na pobyt stały członka rodziny obywatela UE.

Zameldowanie na POBYT CZASOWY ponad 3 miesiące:

1. CUDZOZIEMIEC:

a) wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO PONAD 3

MIESIĄCE”,

b) wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży,

c) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

d) kartę pobytu lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się albo decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP,

e) paszport.

2. OBYWATEL PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE:

a) „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE”,

b) karta pobytu obywatela UE albo zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UE , a w przypadku jego braku składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terenie RP,

c) paszport.

3. CZŁONEK JEGO RODZINY, nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE:

a) „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE”,

b) waży dokument podróży,

c) kartę pobytu członka rodziny obywatela UE na pobyt czasowy.

 

Jeżeli czas pobytu cudzoziemca przekracza 3 miesiące, zainteresowany jest zobowiązany potwierdzić fakt przebywania w lokalu –podpis właściciela/ najemcy oraz przedłożyć do wglądu tytuł prawny do lokalu.

Zameldowania cudzoziemca na POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY dokonuje się ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub najemcy lokalu, zgłaszając dane, o których mowa w art. 44a ust.5 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, oraz przedstawiając dokument stwierdzający tożsamość lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec zgłasza dane, o których mowa w art. 15 ust. 1a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przez wypełnienie i podpisanie formularza, o którym mowa w § 12 ust.3 w/w ustawy.

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zameldowanie jest dokonywane niezwłocznie

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem 4 doby, od chwili przekroczenia granicy RP.

Cudzoziemiec może być zameldowany na pobyt czasowy tylko na okres ważności wizy lub innych dokumentów.

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

 

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:16
Liczba wyświetleń: 111

Wygenerowano: 2023-06-06 05:17:12