SOZK 13 - Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Data publikacji: 2011-02-09 15:03:24

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 21, tel. 015 6433441

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.)- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopad 2003r. r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003r. Nr 199, poz. 1947),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

-ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:

• termin, teren oraz sposób przeprowadzania zbiórki,

• imię, nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zbiórki,

• cel, na jaki zostaną przeznaczone fundusze uzyskane w drodze zbiórki. Cel zbiórki powinien być zgodny z prawem oraz zasługiwać na poparcie ze względu na interes publiczny. Za takie cele uznaje się cele religijne, państwowe, oświatowe, kulturalno- społeczne, społeczno-opiekuńcze,

• wypis z rejestru sądowego,

• zaświadczenie o działalności /dotyczy stowarzyszeń zwykłych nie mających siedziby na terenie gminy.

4.      OPŁATY

Opłatę skarbową pobiera się od decyzji zezwalającej na przeprowadzenie zbiórki publicznej w wysokości - 82 zł.

Zwalnia się od opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego- wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej zezwolenia na zorganizowanie zbiórki publicznej na terenie miasta przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7.      UWAGI

Zbiórka publiczna może być przeprowadzona w formie:

• zbierania ofiar pieniężnych do puszek,

• sprzedaży cegiełek o wartości pieniężnej,

• zbierania ofiar w naturze,

• wpłacania ofiar na konto wskazane przez organizatora zbiórki.

Organ gminy jest właściwy do wydania zezwolenia na zbiórkę publiczną o ile ma być ona przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części.

Do wydania zezwolenia na zbiórkę publiczną na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę uprawniony jest Starosta, na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat Marszałek Województwa, a na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy jedynie zbiórek o charakterze publicznym, stąd nie ma takiego obowiązku w przypadku zbiórek:

• dokonywanych na cele religijne, jeżeli są one prowadzone w obrębie zabudowań i pomieszczeń służących tym celom,

• przeprowadzanych w drodze loterii fantowych i pieniężnych, jeżeli zbiórki te nie są organizowane w miejscach publicznych,

• przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród osób znanych osobiście przeprowadzającemu zbiórkę,

• wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych odbywających się na podstawie zezwolenia władz szkolnych,

• koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się na podstawie pozwolenia kierownika urzędu.

Zezwolenie może być udzielone jedynie stowarzyszeniom, organizacjom posiadającym osobowość prawną, komitetom zorganizowanym dla przeprowadzenia i uzyskania określonego celu.

Organ gminy, wydający pozwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, może w każdym czasie kontrolować przebieg i wyniki zbiórki, a także badać w tym celu odpowiednie dokumenty oraz żądać udzielenia wyjaśnień.

Jeżeli zbiórka publiczna prowadzona jest niezgodnie z przepisami ustawy, albo zostało ujawnione, iż dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo gdy zostało stwierdzone, że uzyskane ze zbiórki ofiary nie są przeznaczone na właściwy cel, organ gminy może cofnąć w każdym czasie pozwolenie na prowadzenie zbiórki, a równocześnie orzec o przekazaniu zebranych ofiar na określony cel humanitarny.

Cofnięcie pozwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje stronie odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Osoba uprawniona do przeprowadzenia zbiórki publicznej winna posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz legitymację upoważniającą do przeprowadzenia zbiórki, wystawioną przez organizację, która uzyskała uprawnienie do przeprowadzenia zbiórki publicznej.

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:24
Liczba wyświetleń: 132

Wygenerowano: 2023-06-06 04:59:53