SOZK 16 - Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Data publikacji: 2011-07-22 13:25:14

1.   Od czego zacząć?

W Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wolności 7 należy złożyć czytelnie wypełniony:

  1. "Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny" (załącznik1)
  2. Załączniki:
  • orzeczenie Obwodowej Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-o inwalidztwie członka rodziny- uznaniu za osobę całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji)
  1. Do wglądu
  • dowody osobiste zainteresowanych osób

2.   Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

Opłat nie pobiera się - art. 2 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

(Dz.U. z 2006 Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

3.   Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego - tel. (15) 643 34 87, tel./fax (15) 643 34 17

4.   Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?

Do 7 dni

5.   W jaki sposób odebrać decyzję?

Osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Krysowego przy ul. Narutowicza 14

II PIĘTRO lub  pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6.   Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:

Podstawa prawna: art.39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

  1. Przyjmowane są podania od żołnierzy mających w Stalowej Woli miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego dłużej niż 2 miesiące.
  2. W przypadku gdy opieka ma być sprawowana nad osobą w wieku powyżej 75 lat należy przedłożyć jej dowód osobisty bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.
  3. Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz poborowych służby zastępczej.
  4. Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.
  5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.

8.   Co przysługuje wnioskodawcy?

TRYB ODWOŁAWCZY:
 Żołnierz wnosi odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii, lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

9.   Wzór wniosku w załączeniu.

Załącznik nr 1 - Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

 

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-07-22
Opublikował w BIP: 2011-07-22 13:25:14
Liczba wyświetleń: 126

Wygenerowano: 2023-06-06 05:41:47