Menu Podmiotowe menu ikonka

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:

  • wymagających uregulowania w statucie,
  • porządkowych,
  • szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
  • zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Tryb uchwalania

Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały. Ustawa upoważniająca do wydania aktu prawa miejscowego może przewidywać również inna niż uchwała rady powiatu formę. Zasadą jest jednak to, że akty prawa miejscowego mają postać uchwały.


Uchwały rady powiatu zapadają co do zasady zwykłą większością głosów. Przepisy ustaw mogą jednak stanowić inaczej w tym zakresie.


Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji.


Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2012-03-15
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2012-03-15 10:49:02
Modyfikował: Dariusz Supel 2012-03-15 10:50:07
Liczba wyświetleń: 12164
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-03-15 10:50:07
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2012-03-15 10:49:49
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2012-03-15 10:49:02 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj