Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet Powiatu

Budżet powiatu jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu. Jest uchwalany przez Radę Powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej „rokiem budżetowym”.

Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu uwzględniając zasady prawa budżetowego oraz ustalenia Rady Powiatu. Bez zgody Zarządu Powiatu, Rada Powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.


Rada Powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:
1)obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, w toku prac nad projektem budżetu powiatu,
2)wymaganą przez Radę Powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
3)wymagane materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu powinien przedstawić Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,
4)terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.


Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego. W przypadku nieuchwalenia budżetu w tym terminie, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu. W przypadku nieuchwalenia budżetu do dnia 31 marca roku budżetowego, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przygotowany przez Zarząd Powiatu. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Rada Powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.
Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę o prowizorium powiatu, Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada Zarząd Powiatu.

Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo:
1)zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
2)emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
3)dokonywania wydatków budżetowych,
4)zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
5)dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
6)blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Budżet powiatu jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu. Jest uchwalany przez Radę Powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej „rokiem budżetowym”.

Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu uwzględniając zasady prawa budżetowego oraz ustalenia Rady Powiatu. Bez zgody Zarządu Powiatu, Rada Powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.


Rada Powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:
1)obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, w toku prac nad projektem budżetu powiatu,
2)wymaganą przez Radę Powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
3)wymagane materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu powinien przedstawić Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,
4)terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.


Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego. W przypadku nieuchwalenia budżetu w tym terminie, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu. W przypadku nieuchwalenia budżetu do dnia 31 marca roku budżetowego, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przygotowany przez Zarząd Powiatu. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Rada Powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.
Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę o prowizorium powiatu, Starosta przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada Zarząd Powiatu.

Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo:
1)zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
2)emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
3)dokonywania wydatków budżetowych,
4)zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
5)dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
6)blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2012-01-02
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2012-01-02 10:50:17
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2022-01-28 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2022-01-28 12:58:37
Liczba wyświetleń: 13214
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-01-28 12:58:37 Zmieniono zawartość główną dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-01-28 12:58:37 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-01-28 12:57:44 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-01-28 12:57:44 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-01-28 12:57:44 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2012-01-02 10:52:15 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
2012-01-02 10:52:15 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
2012-01-02 10:52:15 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
2012-01-02 10:52:15
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2012-01-02 10:51:51
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2012-01-02 10:50:17 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj