Menu Podmiotowe menu ikonka

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie

Starostwo Powiatowe w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-05-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego - mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać bezpłatnym narzędziem OCR (www.onlineocr.net); w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o kontakt do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Wyłączenia

 • • mapy, które są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-06-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Supel.(Koordynator ds. dostępności cyfrowej) oraz Tadeusz Iwanowski (Koordynator ds. dostępności architektonicznej)
 • e-mail: admin@powiatbrzozow.pl
 • Telefon: 13 43 426 45

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwa Brzozowski
 • Adres: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
 • E-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl
 • Telefon: 134342645

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Starostwa Powiatowego w Brzozowie
1. Budynek przy ul. Armii Krajowej 1 – (III piętro)

Do budynku prowadzi 1 wejście.
Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda, dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia na 3 piętrze.
Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed i za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 
2. Budynek przy ul. 3-go Maja 51
Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie chodnika przed wejściem znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełsnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na 1, 2 i 3 piętrze. 
Toalety na piętrach 2 i 3 są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- wersja strony dla osób niedowidzących

- wersję kontrastową,

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

- wyróżnienia odnośników

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnym prawym rogu strony umiejscowiono menu w którym znajdują się pomocne opcje: „Rozmiar czcionki”, „Wersja kontrastowa” i „Wersja widoku”.

Inne informacje i oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.bip.powiatbrzozow.pl spełnia wymagania w 83,45 %.


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2020-09-23
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2020-09-23 11:06:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2020-09-23 11:06:00
Modyfikował: Administrator BIP 2022-01-28 11:07:35
Liczba wyświetleń: 2523
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-01-28 11:07:35 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-01-28 11:07:35 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2021-07-29 08:44:25 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
2021-07-29 08:44:25
 • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2021-03-18 10:43:24
 • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2020-10-09 11:06:39 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj