Menu Podmiotowe menu ikonka

EZ 01 - Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówekniepublicznych- założenie niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.13 tel.15 643 34 79

2.      PODSTAWA PRAWNA

art.14c ,art.82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszym zmianami)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1). Zgłoszenie o wpis  do ewidencji niepublicznego punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego.

2). Organizacja punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego opracowana zgodnie z  § 5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia I organizowania tych form oraz sposobu ich działania  (Dz. U. z 2010r. Nr 161,poz. 1080).

3). Wykaz pracowników pedagogicznych zawierający dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, stopień awansu zawodowego) przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu.

4).Dokumenty dot. miejsca prowadzenia przedszkola oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

·        możliwość  prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzających wyposażenie lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

·        bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami( opinia Komendy Straży Pożarnej, Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego).

5). Dla oznaczenia osoby zamierzającej prowadzić przedszkole:  -osoba fizyczna – imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, wypis z dowodu osobistego  potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania; - osoba prawna – nazwa, wyciąg z rejestru sądowego, adres siedziby, telefon, statut.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Prezydent Miasta Stalowej Woli dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje odwołanie stronie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 14 dni od momentu wydania odmowy wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się jeżeli zgłoszenie nie zostanie uzupełnione w terminie, a także w przypadku, gdy statut przedszkola jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:02:44
Liczba wyświetleń: 48
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj