Menu Podmiotowe menu ikonka

EZ 02 - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody rodziny

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.15 tel.15 643 34 04

2.      PODSTAWA PRAWNA

Art. 90d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·        Zaświadczenie z ośrodka  pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych(oryginał);

·        Zaświadczenia z zakładu pracy (oryginał) - dochód  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (ilość........);

·        Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (Oryginał);

·        Kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy - 1-2 strona, oryginał do wglądu;

·        Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał);

·        Zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych (oryginał);

·        Zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach członków rodziny (oryginał);

·        Oryginał i kserokopię decyzji i odcinka renty/emerytury/,świadczenia przedemerytalnego lub stosowne zaświadczenie z ZUS-u ;

·        Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o okresie i formie prowadzonej działalności oraz o osiągniętych dochodach z prowadzonej działalności (oryginał);

·        Oryginał i kserokopię decyzji przyznającej: zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną, świadczenie z funduszu alimentacyjnego;

·        Oryginał i kserokopię decyzji przyznającej dodatek  mieszkaniowy;

·        Zaświadczenie dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjalnej o uczęszczaniu ucznia do szkoły (oryginał);

·        Zaświadczenie  dyrektora  szkoły  ponad gimnazjalnej o  uczęszczaniu ucznia do szkoły z uwzględnieniem: trybu kształcenia, przewidywanej daty ukończenia szkoły (oryginał);

·        Zaświadczenie ze szkoły wyższej o trybie kształcenia (dzienny, wieczorowy, zaoczny)
z uwzględnieniem kwoty pobieranego stypendium socjalnego i naukowego (oryginał);

·        Oryginał i kserokopię wyroku sądowego orzekającego o rozwodzie i przyznanych alimentach;

·        Zaświadczenie od komornika o otrzymywanych alimentach w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku (Oryginał);

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

 

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z Art. 90n ust. 6  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

A 02

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:02:44
Liczba wyświetleń: 61
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj