Menu Podmiotowe menu ikonka

EZ 04 - Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników wraz z załącznikami potwierdzającymi dochód rodziny

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.15 tel.15 643 34 04

2.      PODSTAWA PRAWNA

Art. 90u Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółowe warunki udzielania Wyprawki Szkolnej określa wydawane co roku Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (oryginał),

·         oryginał i kserokopię odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym –  zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określającego wysokość dochodu(oryginał),

·         w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania (oryginał)oraz dowody opłacenia składek w ZUS (oryginał i kserokopię),

·         w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym albo nakaz płatniczy za ten rok (oryginał),

·         zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego z Wydziału Świadczeń Rodzinnych (kserokopię i oryginał),

·         zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację oraz wysokość otrzymywanego zasiłku (oryginał),

·         wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji alimentów, bądź oświadczenie (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) o otrzymywaniu dobrowolnych alimentów (kserokopie i oryginał),

·         zaświadczenie uczelni o wysokości pobieranego stypendium – w przypadku osób studiujących (oryginał),

·         stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej)- oryginał.

·         w przypadku ucznia niepełnosprawnego wystarczy złożyć do wniosku tylko orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.  71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin złożenia wniosków określa wydawane co roku Zarządzenie Prezydenta Miasta. Wnioski składa się w Szkole ucznia.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:02:46
Liczba wyświetleń: 54
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj