Menu Podmiotowe menu ikonka

EZ 05 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 ), 37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.10 tel.15 643 34 77

2.      PODSTAWA PRAWNA

Art. 70b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę  o pracę (oryginał i kserokopia)

·         Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwo pracy (oryginał i kserokopię)

·         Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy( oryginał i kserokopię).

·         Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie)- oryginał i kserokopię,

·         Aktualny odpis (wypis) lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego.  Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek zostały złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

·         Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał i kserokopia),

·         Oryginał i kserokopię innych dokumenty np. zaświadczenia z ukończonym przygotowaniu teoretycznym młodocianego pracownika.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z Art. 70b ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:02:47
Liczba wyświetleń: 53
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj