Menu Podmiotowe menu ikonka

EZ 09 - Postępowanie w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola I piętro pok.9 tel. 15 643 34 80

2.      PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 147, poz. 1321 ze zm. Art. 24-36).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobisty kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawy uzależnień i przemocy w rodzinie.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu i wypełnienie karty informacyjnej nt. osoby nadużywającej napojów alkoholowych (kartę wypełnia pracownik podczas przyjmowania zgłoszenia),

·         wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych wart. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu,

·         o ile osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazaniu rodzaju zakładu leczniczego,

·         przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, do której należą: opinia wydana przez biegłych, informacja od zgłaszającego, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu, o ile do takiej rozmowy doszło, inne informacje w sprawie (informacje od policji, pedagoga szkolnego, ośrodka pomocy społecznej i inne). Jeśli osoba uzależniona nie stawiła się na rozmowę w terminie wskazanym przez komisję ani też na badanie przez biegłych, do wniosku dołącza się  informację o podjętych w tej sprawie czynnościach.

·         sporządzenie i złożenie wniosku o wszczęciu postępowania o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego do sądu rejonowego właściwego co do  miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy,

·         orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Tylko od orzeczenia wydanego przez sąd.

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:02:50
Liczba wyświetleń: 160
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj