Menu Podmiotowe menu ikonka

EZ 10 - Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
ul. Narutowicza 14
37-450 Stalowa Wola
pok. 10 tel. (15) 643-34-77
 
2. PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45. poz. 235)
 
3. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.
 
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciecych :
Załączniki :
 
- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowości prawnej
wyciąg z rejestru publicznego potwierdzjącego status podmiotu;
- oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
- oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
- w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
- kopia dowodu dokonania opłaty.
 
Dokumenty do wgladu:
 
- dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma byc prowadzona opieka;
- w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 
4. OPŁATY.
 
Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 200zł (Uchwała Nr X/121/11 Rady Miejskiej
w Stalowej Woli z dnia 20 maja 2011 r). Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowej Woli nr :15 9430 0006 0000 1111 2000 0001.
 
5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.
 
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
 
6. TRYB ODWOŁAWCZY.
 
W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub decyzji o wykreśleniu z rejestru odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.
 
Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-06-20
Opublikował w BIP: 2011-06-20 21:20:42
Liczba wyświetleń: 55
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj