Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 25 lipca 2022 r., znak: RZ.RUZ.4210.30.2022.RD, udzielająca dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych (rowów wraz z przepustami, sieci drenarskiej, stawu), kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, przepustów i przewodów w rurociągach osłonowych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych dla zamierzenia budowlanego pn.: ,,Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 519 na odcinku od węzła !skrzynia
(z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km"
na terenie powiatu krośnieńskiego w m. !skrzynia - gm. Korczyna, m. Krościenko Wyżne - gm. Krościenko Wyżne, m. Miejsce Piastowe, Targowiska, Widacz, - gm. Miejsce Piastowe, m. Wróblik Królewski - gm. Rymanów, m. Iwonicz- gm. Iwonicz Zdrój oraz na terenie powiatu brzozowskiego w m. Haczów - gm. Haczów, w woj. podkarpackim.

W terminie od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia 12 sierpnia 2022 r. można zapoznać się z w/w decyzją oraz z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, w pokoju nr4 piętro I, w godzinach pracy urzędu . Z przedmiotową decyzją można zapoznać się również w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, Urzędzie Gminy w Korczynie, ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna, Urzędzie Gminy w Krościenku Wyżnym, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne, Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, Urzędzie Gminy w Haczowie, 36-213 Haczów 573, Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, ul. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Urzędzie Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów.

Ponadto w terminie 14 dni po okresie wywieszenia niniejszego „Obwieszczenia" tj. do dnia 26 sierpnia 2022 r. strony mogą wnieść odwołanie od przedmiotowej decyzji do Prezesa Wód Polskich
w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Zbigniew Błaż 2022-07-29
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2022-07-29 08:54:14
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2022-08-31 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-01-26 09:06:40
Liczba wyświetleń: 246
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-01-26 09:06:40 Zmieniono datę przejścia do archiwum Administrator BIP Szukaj
2022-07-29 08:52:40 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2022-07-29 08:52:09 Dodano podgląd dokumentu Administrator BIP Szukaj
        Porównaj