Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Przemyślu

OBWI ESZCZE NI E

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.) informuję


1. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Przemyślu w dniu 08.08.2022 r. wydał decyzję udzielającą Powiatowi Brzozowskiemu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód i do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych oraz na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych na terenie działek ewid. nr: 5548/4, 5548/3, 5549/3, 5549/5, 5550/1, 5515, 5550/2, 5549/6, 5549/4, 5649/9, 5494/1, 5494/2, 5534/1, 5534/2, 5518/2, 5517, 5519/2, 5516 i 5520 obręb 0007 Wesoła, gmina Nozdrzec, powiat brzozowski, w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021R Barycz - Nozdrzec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 3+667 - 4+967 w miejscowości Wesoła".


2. Dokumenty są wyłożone do wglądu w PGW WP Zarząd Zlewni w Przemyślu przy ul. Wyb. Ojca św. Jana Pawła li 6 w pokoju nr 6 w godzinach pracy od godziny 7°0 do 1500 od poniedziałku do piątku. W terminie 14 dni strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres:


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca św. Jana Pawła li 6
37-700 Przemyśl


3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGWWP.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Zbigniew Błaż 2022-08-16
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2022-08-16 07:28:22
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2022-08-16 00:00:00
Liczba wyświetleń: 155
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-08-16 07:26:51 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2022-08-16 07:26:06 Dodano podgląd dokumentu Administrator BIP Szukaj
        Porównaj