Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek PGE dystrybucja S.A.

OBWIESZCZENIE

Informuję
1. W dniu 8 lutego 2023 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia linią kablową potoku Baryczka: w km 17+845 na dz. nr ewid. 5649/8 obręb Wesoła, gmina Nozdrzec, w km 17+381 na dz. nr ewid. 5649/8 obręb Wesoła, gmina Nozdrzec, w km 17+059 na dz. nr ewid. 7302, 5649/8, 5585 obręb Wesoła, gmina Nozdrzec, w km 16+334 na dz. nr ewid. 5649/8, 8418/2 obręb Wesoła, gmina Nozdrzec, w km 15+875 na dz. nr ewid. 5649/6 obręb Wesoła, gmina Nozdrzec; lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. linii kablowej na dz. nr ewid. 5543/2, 5544/4 obręb Wesoła, gmina Nozdrzec; wykonanie urządzenia wodnego tj. narzutu kamiennego w km 16+270 w ramach zadania „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN 15kV Dyn~w - Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła - etap I".

2. Organem właściwym do wydania ww. pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGWWP.

3. Dokumenty są wyłożone do wglądu w PGW WP Zarząd Zlewni w Przemyślu przy ul. Wyb. Ojca św. Jana Pawła li 6 w pokoju nr 6 w godzinach pracy od godziny 7°0 do 15°0 od poniedziałku do piątku. Strony postępowania w terminie 14 dni mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła li 6
37-700 Przemyśl

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP

Podmiot publikujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-08-08
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-08-08 13:03:52
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-08-08 00:00:00
Liczba wyświetleń: 75
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-08 13:03:52 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2023-08-08 13:02:38 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj