Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie - Wody Polskie

OBWIESZCZENIE 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, 

zawiadamia 

- o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych (rowów wraz z przepustami, sieci drenarskiej), regulację i kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, przepustów i przewodów w rurociągach osłonowych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych dla zamierzenia budowlanego pn.:„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 519 na odcinku od węzła !skrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km" na terenie powiatu krośnieńskiego w m. !skrzynia - gm. Korczyr:ia, m. Krościenko Wyżne - gm. Krościenko Wyżne, m. Miejsce Piastowe, Targowiska, Widacz, - gm. Miejsce Piastowe, m. Wróblik Królewski - gm. Rymanów, m. Iwonicz - gm. Iwonicz Zdrój oraz na terenie powiatu brzozowskiego w m. Haczów - gm. Haczów, w woj. podkarpackim,

- o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku.
W terminie od dnia 7 lipca 2022 r. do dnia 21 lipca 2022 r. można zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu ·w pokoju nr 4, piętro I, w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, w godzinach pracy urzędu. Ponadto w tym samym terminie można zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie pod adresem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2022-07-07
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2022-07-07 11:17:31
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2022-07-07 00:00:00
Liczba wyświetleń: 119
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-07-07 11:14:19 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2022-07-07 11:13:42 Dodano podgląd dokumentu Administrator BIP Szukaj
        Porównaj