Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie na kadencje 2023 - 2026

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie

Starosta Brzozowski na podstawie Uchwały nr XVIII/121/20 Rady Powiatu w Brzozowie  z dnia 11 marca 2020 roku  w sprawie  określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r. poz. 571 t.j.) prowadzące działalność statutową na terenie powiatu brzozowskiego do zgłaszania kandydatów.

 1. Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Zgłoszenia złożone w innej formie i na innym wzorze nie będą rozpatrywane.

2. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania organizacji, zgodnie z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze lub ewidencji.

3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy  wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów lub składać 
w sekretariacie urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, bądź złożyć do skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Brzozowie umieszczonej w budynku przy ulicy Armii Krajowej 1, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego” w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru.

4. Urząd, po dokonaniu weryfikacji formalnej zgłoszenia opublikuje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu listę kandydatów wraz z ich charakterystyką i opisem posiadanego doświadczenia w sferze działania, w jakiej został zgłoszony kandydat.

5.  Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata w następujących sferach działania:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
3) ochrony i promocji zdrowia oraz  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
5) w pozostałych sferach działania określonych w art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.).

6. W przypadku większej liczby kandydatów zgłoszonych do reprezentowania organizacji w poszczególnych sferach działania, wyboru kandydata dokonuje się w drodze głosowania spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

7. Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w dniu 29 maja 2023 r.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-05-29
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-05-29 13:48:27
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-05-29 00:00:00
Liczba wyświetleń: 52
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-05-29 13:48:27 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2023-05-29 13:46:24 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2023-05-29 13:46:24 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj