Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie
 
Starosta Brzozowski na podstawie Uchwały nr XVIII/121/20 Rady Powiatu w Brzozowie  z dnia 11 marca 2020 roku  w sprawie  określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie powiatu do zgłaszania kandydatów.
 
 1. Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Zgłoszenia złożone w innej formie i na innym wzorze nie będą rozpatrywane.
 
2. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania organizacji, zgodnie z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze lub ewidencji.
 
3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy  wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów lub składać w sekretariacie urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, bądź złożyć do skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Brzozowie umieszczonej w budynku przy ulicy Armii Krajowej 1, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego” w terminie 14 dni od daty ogłoszenia naboru.

4. Urząd, po dokonaniu weryfikacji formalnej zgłoszenia opublikuje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu listę kandydatów wraz z ich charakterystyką i opisem posiadanego doświadczenia w sferze działania, w jakiej został zgłoszony kandydat.

 
5.  Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata w następujących sferach działania:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
3) ochrony i promocji zdrowia oraz  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotyczy organizacji pozarządowych, które realizują zadania w tym zakresie,
5) w pozostałych sferach działania określonych w art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.).
 
6. W przypadku większej liczby kandydatów zgłoszonych do reprezentowania organizacji w poszczególnych sferach działania, wyboru kandydata dokonuje się w drodze głosowania spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.
 
7. Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w dniu 7 maja 2020 r.

Załączniki do pobrania:

- Uchwała Rady Powiatu w Brzozowie Nr XVIII/121/20 z dnia 11 marca 2020 r.

- Karta Zgłoszenia Kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie – (DOC)

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2020-05-07
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2020-05-07 11:45:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2020-05-07 11:45:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-12-01 09:07:33
Liczba wyświetleń: 1163
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-12-01 09:07:33 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-12-01 09:07:33 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-12-01 09:07:33 Zmieniono datę przejścia do archiwum Administrator BIP Szukaj
2023-12-01 09:07:33 Zmieniono datę usunięcia z BIP Administrator BIP Szukaj
2020-05-07 19:31:54 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
2020-05-07 19:31:54
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2020-05-07 11:45:45
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2020-05-07 11:45:31 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj