Menu Podmiotowe menu ikonka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
 
Starosta Brzozowski działając w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art. 11 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), §6, ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarządzenia Wojewody Nr 5/20 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa 
 
Ogłasza, że w dniu 14 października 2021 roku o godz. 1000 odbędzie się drugi przetarg  ustny nieograniczony. Przetarg zostanie przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. nr 37
 
Przedmiotem przetargu jest udział w nieruchomości położonej we wsi Wydrna, gm. Dydnia, w skład której wchodzą:
- udział 54/72 w niezabudowanej działce nr 14 o pow. 0.14 ha, objętej księgą wieczystą KS1B/00065581/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, stanowiącą użytek RIVa – 0,13 ha i RIVb – 0,01 ha. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia działka nr 14 położona jest w rolniczej przestrzeni produkcyjnej
- udział 54/72 w działce nr 36 o pow. 0.91 ha, objętej księgą wieczystą KS1B/00065581/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, stanowiącą użytek RIVa – 0,72 ha 
i Br-PsIV – 0,19 ha, gdzie znajdują się pozostałości po budynku gospodarczym. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dydnia, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia działka nr 36 położona jest w terenach obszaru adaptacji i ograniczonych przekształceń mieszkalnictwa (jednorodzinnego i zagrodowego) i usług.
 
Cena wywoławcza nieruchomości w I przetargu, który odbył się 7 lipca 2020 r. wynosiła:
- udział 54/72 działki nr 14 – 13 350,- zł.
- udział 54/72 działki nr 36 – 42 998,- zł.
 
W II przetargu cena wywoławcza została obniżona o 25% i wynosi obecnie:
-udział 54/72 działki nr 14 – 10 001,25 zł.
-udział 54/72 działki nr 36 – 32 248,50 zł.
 
Nieruchomość wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek. 
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 13 października 2021 roku wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości t.j. za działkę nr 14 – 1 000- zł, natomiast za działkę nr 36 – 3215,- zł.

Wadium winno być wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Brzozowie założone w Banku  PEKAO S.A. Nr 13 1240 2324 1111 0010 4331 2989  z dopiskiem „wadium na zakup działki Skarbu Państwa nr 14, położonej w Wydrnej” lub „wadium na zakup działki Skarbu Państwa nr 36, położonej w Wydrnej” . W podanej dacie środki finansowe winny znajdować się na koncie Starostwa. Dowód wniesienia wadium podlega okazaniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 
Osoby biorące udział w przetargu okazują ponadto Komisji przetargowej
 - dowód  tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz ewentualnie inne dokumenty upoważniające do działania w imieniu podmiotu – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu nieruchomości lub zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra. 
 
Wartość najniższego postąpienia wynosi  30 złotych.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił 
do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 
Szczegółowe  informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu  można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Brzozowie, przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. 20, tel 13 43 410 74 wew.117.
 
Brzozów, 26 sierpnia 2021 roku                    
 
Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd
 

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2021-08-27
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2021-08-27 12:35:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2021-08-27 12:37:20
Liczba wyświetleń: 18836
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-08-27 12:37:20 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj