Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 03 - Wydawanie wypisów i wyrysów zmiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola

 

1.     JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax. 15 643 34 75)

 

2.     PODSTAWA PRAWNA.

1)      art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

2)      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

3)      ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635                          z 2006 r. z późn. zm.).

 

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl  zakładka zagospodarowanie przestrzenne- wnioski – druk PGN-03.

 

4.      OPŁATY.

1)      Opłata skarbowa – wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Stalowa Wola

·         od wypisu:

a)     do 5 stron – 30 zł,

b)    powyżej 5 stron – 50 zł

·        od wyrysu:

a)     za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

b)    nie więcej niż – 200 zł

2)      Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
nr 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001 (z dopiskiem opłata skarbowa za wydanie wypisu
i wyrysu). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty na żądanie.

3)      Zgodnie z art. 7. ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej:

a)      pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)     jednostki budżetowe;

c)      jednostki samorządu terytorialnego;

d)     organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia –  wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e)     e) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji)    albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

f)       osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Uwaga:

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

5.     SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

6.     TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

 

7.     UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14, ( I- piętro, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

 

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:02:59
Liczba wyświetleń: 72
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj