Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 04 - Wydanie zaświadczenia o zgodnościzamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

1)      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax. 15 643 34 75)

 

2)      PODSTAWA PRAWNA.

a)      art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2003 r. nr 207 poz. 2016
z późn. zm.).

b)      ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.
z późn. zm.).

 

3)      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

a)      Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka zagospodarowanie przestrzenne- wnioski – druk PGN-04,

b)      Mapa ewidencyjna lub sytuacyjno – wysokościowa z określeniem lokalizacji obiektu budowlanego.

 

4)      OPŁATY.

1.       Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wynosi 17,00 zł,

2.      Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 - Bank Spółdzielczy Nr 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001  (z dopiskiem opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty na żądanie.

3.      Zgodnie z art. 7. ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej:

a)      pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)      jednostki budżetowe;

c)      jednostki samorządu terytorialnego;

d)      organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e)      osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

f)       osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Uwaga:

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

5)      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Do 7 dni.

 

6)      TRYB ODWOŁAWCZY.

Odmowa wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

 

7)      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 do 1530).

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:00
Liczba wyświetleń: 47
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj