Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 07 - Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax 15 643 34 75).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.       art. 50 ust. 1 i ust. 2, art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),

2.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589 z 2003 r.),

3.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003 r.),

4.       art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.),

5.       ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

6.       ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.       Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka zagospodarowanie przestrzenne- wnioski druk PGN 07.

a)      określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000 – (do nabycia w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno  Kartograficznym
w Stalowej Woli ul. Podleśna 15 – budynek Starostwa Powiatowego). Mapa winna obejmować przyległy teren w odległościach nie mniejszych niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej niż 50 metrów.

b)      charakterystykę inwestycji, obejmującą:

·         określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów – zgody (oświadczenie, umowa) jednostek organizacyjnych  o zapewnieniu dostaw w/w media.

·         określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy  i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

·         określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

c)       dwa egzemplarze wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów ( do nabycia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli ul. Podleśna 15),

d)      decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

e)      ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania zainteresowanego.

4.      OPŁATY.

1.       Opłata skarbowa od wydania decyzji wynosi 107, 00 zł.

2.       Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Nr 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001  (z dopiskiem opłata skarbowa za wydanie decyzji - cel publiczny). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty na żądanie.

3.       Zgodnie z art. 7. ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej:

a)      pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)      jednostki budżetowe;

c)       jednostki samorządu terytorialnego;

d)      organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e)      osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

f)       osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Nie później niż w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do podanego wyżej terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do wykonania określonych czynności np. uzgodnień, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 do 1530).

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:02
Liczba wyświetleń: 57
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj