Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 08 - Przeniesienie decyzji o warunkachzabudowy na rzecz innej osoby - dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych woparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax 15 643 34 75).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.       art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r., z późn. zm.),

2.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r., z późn. zm.).

3.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.  z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.       Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej
www.bip.stalowawola.pl zakładka zagospodarowanie przestrzenne- wnioski – druk PGN-08.

2.       Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana.

4.      OPŁATY.

1.       Opłata skarbowa od wydania decyzji  przeniesienia  wynosi 56, 00 zł.

2.       Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 -Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli                           Nr 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001  (z dopiskiem opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie.

3.       Zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej:

a)      pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)      jednostki budżetowe,

c)       jednostki samorządu terytorialnego;

d)      organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek
o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e)      osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

f)       osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Uwaga: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej nie później niż w terminie do 30 dni.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 do 1530).

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:03
Liczba wyświetleń: 44
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj