Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 10 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax 15 643 34 18).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.      ustawa z dnia 29 lipca 2005 r . o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z późn. zm.),          

2.      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz1071 z późn. zm.),

3.      uchwała Rady Miejskiej Nr. XLVI /647/05 z dnia 4 listopada 2005r

4.      ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz 1635 z późn. zm)

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

a)      wniosek PGN-10-01 wraz z załącznikami w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej mieszkaniowe lub przeznaczone pod taką zabudowę

b)      wniosek PGN-10-02 wraz z załącznikami w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele garażowe lub przeznaczone pod taką zabudowę

c)      wniosek PGN-10-03 wraz z załącznikami w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi lub garażami stanowiącymi własność spółdzielni mieszkaniowej

d)      wniosek PGN-10-04 wraz z załącznikami w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości  gruntowej będącej we współużytkowaniu wieczystym zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

e)      druki do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl ) zakładka gospodarka nieruchomościami.

 

 

4.      OPŁATY.

a)      Opłata skarbowa w kwocie 10 zł podlega uiszczeniu na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Nr.15943000060000111120000001

b)      Wnioskodawcę obciążają :

c)      a) koszty przygotowania nieruchomości do przekształcenia , na pokrycie których zobowiązany jest        dokonać wpłaty określonej kwoty

d)      opłata za przekształcenie .

Opłata za przekształcenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

a)      Sposób załatwienia: wydanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

b)      Termin – 2 miesiące

c)      rejestracja wniosku i przygotowanie do realizacji – do 5dni,

d)      skompletowanie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku -16 dni,

e)      ustalenie wartości nieruchomości w celu określenia opłaty za przekształcenie 14 dni,

f)       wezwanie stron do zapoznania się z aktami sprawy wraz z jednoczesnym powiadomieniem o wysokości ustalonej opłaty za przekształcenie -18 dni,

g)      przygotowanie i wydanie decyzji kończącej postępowanie administracyjne- 7 dni.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:05
Liczba wyświetleń: 65
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj