Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 14 - Ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego - służebności

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 18).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.   Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1) Wypełniony wniosek o obciążenie nieruchomości służebnością gruntową (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wniosek PGN-14.

2) Załączniki:

a) 1 egzemplarz mapy do celów opiniodawczych z zaznaczonymi granicami wnioskowanej służebności,

b) odpis z księgi wieczystej nieruchomości na rzecz której ma być ustanowiona służebność.

4.      OPŁATY.

1) Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

2) Strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, sporządzenia operatu szacunkowego, należności wynikających z przepisów prawa związanych z daną transakcją podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisami sądowymi.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1) Sposób załatwienia: zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

2) Termin: do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji (uzyskanie opinii niezbęd-nych do realizacji wniosku, podjęcie Uchwały Rady Miejskiej na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy, czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zmierzające do realizacji wniosku – wycena,  przygotowanie materiałów do zawarcia umowy notarialnej kończącej realizację wniosku).

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Spisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:08
Liczba wyświetleń: 48
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj