Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 17 - Zbywanie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 55).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.   Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1) Wypełniony wniosek o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości przyległej (macierzystej), (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wnioski PGN-17

2) Załączniki:

- odpis z księgi wieczystej nieruchomości wnioskodawcy

-1 egzemplarz mapy do celów opiniodawczych z zaznaczonymi granicami wnioskowanego terenu

4.      OPŁATY.

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, podziału geodezyjnego, sporządzenia operatu szacunkowego, należności wynikających z przepisów prawa związanych

z daną transakcją polegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisami sądowymi.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Sposób załatwienia: zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Termin: do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji  (uzyskanie opinii niezbędnych do realizacji wniosku, podjęcie Uchwały Rady Miejskiej na zbycie nieruchomości gruntowej, czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zmierzające do realizacji wniosku -  dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, wycena, podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przygotowanie materiałów do zawarcia umowy notarialnej kończącej realizację wniosku - protokół z rokowań).

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Spisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:10
Liczba wyświetleń: 52
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj