Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 21 - Zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 55).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.      art. 92-100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.),

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek o dokonanie zamiany bądź darowizny nieruchomości, (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wniosek PGN-21.

2.      Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej) - nie dotyczy podziałów dokonywanych z urzędu,

3.      Wypis i wyrys z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów),

4.      Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli była wydana),

5.      Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6.      Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

7.      Rzuty poziome ścian -oddzieleń przeciwpożarowych i opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przepadku podziału grunty wraz z budynkiem

8.      Dokumentacja dla organu zatwierdzającego podział przyjęta do państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego Starostwa Stalowowolskiego.

4.      OPŁATY.

Nie podlega opłacie

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wydanie decyzji następuje w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

2.      Zarejestrowanie i przygotowanie wniosku do realizacji – 3 dni,

3.      Uzyskanie opinii niezbędnych do realizacji wniosku (postanowienie) – 20 dni,

4.      Merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy w tym wydanie decyzji administracyjnej – 10 dni.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

1.      Zażalenie/odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli,

2.      Termin wniesienia zażalenia/odwołania – 7 dni od dnia otrzymania postanowienia oraz 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

7.      UWAGI.

Odbiór postanowienia/decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

W przypadku podziałów w których niezbędna jest opinia w formie postanowienia  dokumentację dla organu zatwierdzającego podział zawierającą - protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji jest inne niż w księdze wieczystej oraz mapę z projektem podziału  , dołącza się do wniosku po przyjęciu operatu geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego.

PGN-21

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:13
Liczba wyświetleń: 50
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj